Uponor

KANAL MUHVKOLMIK 32/32X45 VALGE
KANAL MUHVKOLMIK 50/50X45
KANAL MUHVKOLMIK 75/50X45
KANAL MUHVKOLMIK 110/50X45
KANAL MUHVKOLMIK 75/75X45
KANAL MUHVKOLMIK 110/75X45
KANAL MUHVKOLMIK 110/110X45
KANAL MUHVKOLMIK 32/32X88,5 VALGE
KANAL MUHVKOLMIK 50/50X88,5
KANAL MUHVKOLMIK 75/50X88,5
KANAL MUHVKOLMIK 75/75X88,5 LAUGE
KANAL MUHVKOLMIK 110/50X88,5
KANAL MUHVKOLMIK 110/75X88,5
KANAL MUHVRIST 110/110X88,5
KANAL MUHVKOLMIK 110/110X88,5