Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Etiske regler

Disse etiske reglene er godkjent av styret i Uponor Corporation. De gjelder for alle ansatte, ledelsen og styremedlemmer i Uponor-gruppen (heretter kalt "Ansatte"). Uponors visjon, hovedformål og verdier er integrert i disse etiske reglene.

Etikk, lover og forskrifter

Uponor arbeider, med etiske og lovlige midler, for å sikre langsiktig vekst i virksomheten ved skape reell merverdi for kunder og får anerkjennelse for dette. Ansatte skal i sitt arbeid for Uponor følge de høyeste etiske standardene. Ansatt skal alltid opptre profesjonelt, med ærlighet og høy integritet.

Uponor-gruppen og Uponors ansatte skal etterleve gjeldende internasjonale og nasjonale lover. Dette gjelder blant annet antitrustlovgivningen som fremmer rettferdig konkurranse, regulerer offentlig omsatte verdipapirer, omhandler virksomhetsstyring, motvirker bestikkelser og korrupsjon og gir retningslinjer for produktsikkerhet og regulerer arbeidslivet.

Interessekonflikter, gaver og bestikkelser

Ansatte skal unngå konflikter mellom personlige interesser og Uponor-gruppens interesser. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, at Uponors interessenter gir eller mottar personlige gaver eller forpleining, bortsett fra rimelige gaver eller forpleining som inngår i den ordinære utførelsen av Uponors virksomhet, og som er akseptable i henhold til gjeldende lover.

Konfidensiell informasjon i Uponor

Uponors forretningshemmeligheter og rettighetsbeskyttede informasjon er verdifulle forretningseiendeler som må beskyttes og brukes på en ansvarlig måte. Spesielt må forretningshemmeligheter og annen informasjon beskyttes ved å sikre konfidensialitet og når det er aktuelt, skal det søkes ytterligere beskyttelse gjennom registrering av immaterielle rettigheter.

Ansatte som mottar eller får kjennskap til konfidensiell forretningsinformasjon eller forretningshemmeligheter som tilhører Uponor eller andre, må ikke, bortsett fra for Uponors forretningsformål, avsløre slik informasjon til tredjeparter (inkludert venner og familiemedlemmer). De skal behandle slik informasjon konfidensielt, også når det ikke foreligger en formell taushetsplikt.

Miljøet

Uponor tilstreber et bærekraftig samspill mellom menneskers interesser, miljøet og økonomien. Vi er opptatt av vår felles velferd og velferden for fremtidige generasjoner.

Politikk

Uponor deltar ikke i politikk og støtter ikke politiske partier eller grupper økonomisk eller på annen måte. Ansatte som deltar i politiske aktiviteter, skal gjøre dette bare som privatpersoner og ikke som representanter for Uponor.

Ansatte

Uponor er en ansvarlig arbeidsgiver og støtter like rettigheter for alle ansatte. Diskriminering på grunn av rase, hudfarge, nasjonalitet, alder, religion, kjønn, seksuell legning eller andre faktorer som er irrelevante for arbeidsprestasjonene, er ikke tillatt hos Uponor. Uponor tilstreber å sørge for rimelig kompensasjon og en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte.

Kunder og leverandører

Uponor har som mål å hjelpe kundene med å lykkes, noe som igjen vil bidra til Uponors egen suksess. Uponor tilstreber gjensidig nytte og tillit i alle våre avtaler, høy produktkvalitet, fornuftig prissetting og utmerket ettersalgsservice. Uponor skal behandle alle sine interessenter med samme tilnærming som vi har overfor kundene våre.

Implementering

Eventuelle spørsmål om disse etiske reglene skal rettes til juridisk ansvarlig i Uponor-gruppen, og eventuelle mistanker om brudd på reglene skal rapporteres til en overordnet og/eller juridisk avdeling, personalavdelingen lokalt eller sentralt og/eller den interne revisoren (kontaktinformasjon finnes på Uponor-gruppens intranett) og skal behandles behørig av ledelsen. Alle mistanker om overtredelser skal undersøkes og behandles i full fortrolighet.

Handlinger som ikke er i samsvar med disse reglene, må umiddelbart korrigeres og kan medføre disiplinære tiltak, som i verste fall kan omfatte avskjed. Uponor vil sikre at en ansatt som klager på brudd på disse reglene, ikke opplever negative arbeidsrelaterte konsekvenser.

 

1 Begrepet "interessent" omfatter ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer, offentlige og frivillige organisasjoner og andre parter som har innflytelse over Uponor eller som Uponor har innflytelse over.