Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Uponors leverandørpolicy

Uponor leverer innovative løsninger til VVSoppvarming og kjøling og infrastruktur i markeder over hele verden. Som leverandør for Uponor er du en del av Uponor-teamet og jobber sammen med oss for å oppfylle selskapets bedriftsfilosofi, strategi og verdier.

Uponors visjon er å tilby ekspertise og løsninger som beriker menneskers liv over hele verden.

Uponors strategi er å skape vekst ved å bygge videre på selskapets nåværende plattformer, styrke Uponor-merkets posisjon i hele verden og komplettere selskapet gjennom fremragende forretningsdrift.

 

Uponors forsyningskjedestrategi

Uponors leverandørkjedestrategi har som mål å til enhver tid sikre rask respons, opprettholde høy tilgjengelighet for å dekke kundenes behov, være skalerbare og fleksible med hensyn til markedsetterspørselen og arbeide for å oppnå en mest mulig kostnadseffektiv leverandørkjede med produkter og systemer av høy kvalitet.

Det forventes at komponenter som kjøpes inn som en del av Uponors leverandørkjede, leveres til Uponors lokaler i en slik stand at de er klare for viderelevering til sluttkunden. Kvaliteten på produktene og emballasjen må oppfylle gjeldende spesifikasjoner og krav 100 prosent.
Det er avgjørende at avtalt leveringstidspunkt overholdes og at eventuelle avvik rapporteres umiddelbart siden Uponors lovnader til kundene blir basert på informasjonen vi mottar fra våre leverandører.

Uponors sourcingstrategi består i å utnytte selskapets globale volumer og skape kompetanse ved å samarbeide med leverandørene i kategoriteam.
Uponor legger stor vekt på kundenes behov og krav. Vi samarbeider med leverandører som er fleksible og raskt kan tilpasse seg endringer og som leverer optimalt prisede produkter av høy kvalitet.

Uponors leverandørkrav
Uponors etiske regler er også tilgjengelige på www.uponor.com. De etiske reglene gjelder for alle Uponors ansatte, men vi krever også at alle våre leverandører gjør seg kjent med og respekterer Uponors etiske regler i alle forretninger de gjør med Uponor.

Sentralt i de etiske reglene er Uponors beslutning om at vi alltid skal følge de høyeste etiske standarder og etterkomme gjeldende internasjonal og nasjonal lovgivning. Uponor tilstreber gjensidig nytte og tillit i alle våre avtaler, høy produktkvalitet, fornuftig prissetting og utmerket ettersalgsservice. Vi behandler alle interessenter, inkludert leverandører, med samme tilnærming som vi har overfor kundene våre.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer angående etterlevelse av Uponors etiske regler kan sendes til Uponors videadministrerende direktør for sourcing.

Leverandører må samtykke i innføre og opprettholde et kvalitetssikringssystem i samsvar med ISO 9001 eller et tilsvarende system som er godkjent av Uponor.

Uponors miljøstyringsprinsipper gjelder også for våre leverandører. Leverandørene må iverksette en miljøpolicy som inneholder tiltak og mål for reduksjon av CO2-utslipp på linje med ambisjonene i bransjen. Leverandørene må videre sikre at alle deres operasjoner og prosesser følger relevante standarder, lovgivning og internasjonale konvensjoner. Leverandørene bør også identifisere og dokumentere miljøaspektet ved produksjonen eller tilveiebringelsen av materialene, komponentene og tjenestene de leverer til Uponor, samt innføre et program for kontinuerlig forbedring av bærekraftsprestasjonene. Uponor anbefaler på det sterkeste at leverandørene og deres underleverandører innfører et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 eller et tilsvarende system som er godkjent av Uponor.

Uponors bedriftsansvar krever at alle produkter og tjenester som selges under Uponor-merket, fremstilles i samsvar med internasjonalt aksepterte standarder. Vårt mål er å sikre at miljø, etikk, sosialt ansvar, helse og sikkerhet samt arbeidsforhold, ikke betraktes som tilleggsfunksjoner, men er en integrert del av alle våre sourcingprosesser. Uponor krever derfor at våre leverandører:

Støtter og respekterer internasjonalt vedtatte menneskerettigheter og sikrer at de ikke bidrar til overtredelser av menneskerettighetene.
Respekterer de ansattes organisasjonsrett og retten til å føre kollektive forhandlinger.
Støtter avskaffelse av alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i arbeidsforhold.
Har et dokumentert HMS-styringssystem i tråd med lokal lovgivning.
Bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
Uponor forventer at leverandørene stiller lignende krav til organisasjonene i leverandørenes egne forsyningskjeder.

Konfidensialitet er et krav for å gjøre forretninger med Uponor. Alle leverandører må signere en taushetserklæring når de innleder samtaler med Uponor. Det kan i tillegg bli nødvendig å signere en ny taushetserklæring når forholdene krever det.
Det første trinnet i leverandørkvalifiseringsprosessen er å fylle ut Uponors spørreskjema for leverandørkvalifisering, som kan fås hos Uponor. Leverandørkvalifisering omfatter evaluering av produksjonen og teknologiverifisering og eventuelle andre kontroller som anses som nødvendige.

I tråd med Uponors sourcingstrategier velges det en leverandør basert på leverandørens tekniske kapasitet til å levere en bestemt råvare, komponent, system eller tjeneste og imøtekomme kravene Uponor stiller til bærekraft, kvalitet, totalkostnader og levering. Påkrevd kvalifiseringsnivå og evalueringer fastsettes basert på kritikalitet og prosesseringsvansker for produktet eller tjenesten, muligheten for ansvar ved bruk og årlig kostnadsnivå. Alle leverandører må kunne dokumentere samsvar med denne leverandørpolicyen og bestå kvalifiseringen og fastsatt evalueringsnivå for å bli godkjent Uponor-leverandør.

Avvik i produkter som er levert til Uponor, skal håndteres på en måte som oppfyller Uponors betingelser på best mulig måte. Kostnader knyttet til leveringsavvik er leverandørens ansvar.

Det forventes at leverandørene samarbeider med Uponor for å forbedre prestasjonen og/eller prosessdugeligheten ved behov. Uponor kan endre kontrollnivået som utøves, basert på leverandørens prestasjoner. Dersom en leverandør presterer dårlig gjentatte ganger eller viser manglende evne til forbedring, blir leverandøren fjernet fra Uponors leverandørliste. Etter at levering av en råvare, komponent, system eller tjeneste er påbegynt, vil Uponor følge med på leverandørens prestasjoner for å etablere en trend for kontinuerlig forbedring. Uponor vil sammen med leverandøren etablere passende forbedringsmål.

Prestasjonsindikatorer for leverandører og potensielle forbedringsområder er:

  • Overholdelse av leveringsfrister
  • Kortere leveringstid
  • Forbedring av totalkostnad
  • Forbedring av kvalitet
  • HMS-forbedringer

Uponor krever at kvalifiserte leverandører av kritiske produkter og tjenester inngår en leveringsavtale med Uponor. Målet med leveringsavtalen er å etablere en detaljert oversikt over forventningene og kravene som binder både Uponor og leverandøren. Uponor er av den oppfatning at leveringsavtaler er beste forretningspraksis for å unngå fremtidige misforståelser og konflikter for begge parter.

Uponors sourcingkategorier
Uponors virksomhet er organisert i tre segmenter: Building Solutions – Europe, Building Solutions – North America og Uponor Infra.

Uponors sourcingsegment er organisert i følgende hovedkategorier:

råvarer, handelsvarer, transport og indirekte materiell. Kategoriteamenes mål er å utnytte selskapets globale volumer og maksimere selskapets muligheter globalt. Uponor Infra and Building Solutions - North America har regionale sourcingteam og -personale.

Sourcingstrategier, leverandørutvelgelse, pris- og kontraktsforhandlinger og andre aspekter ved utvelgelse og administrasjon i forbindelse med forsyning administreres av sourcingavdelingen i samarbeid med andre funksjoner i Uponor. Planlegging av tilgjengelighet, utstedelser av kjøpsordrer, utarbeidelse av rutinemessige prognoser og andre oppgaver innen kontinuerlig varelevering hører inn under forsyningsplanlegging. I enkelte tilfeller organiseres planleggingen slik at en planlegger har ansvar for innkjøp og levering
til flere lager.

Kontaktinformasjon ved spørsmål
Leverandører som har spørsmål om kravene for å bli leverandør for Uponor, kan kontakte Uponor på en av følgende e-postadresser:

Sourcingavdelingen hos Building Solutions - Europe
Sourcingavdelingen hos Building Solutions - North America
Sourcing hos Infrastructure Solutions
Last ned Uponors leverandørpolicy som PDF.