Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Brukervilkår for Uponor Smatrix Pulse App ("Vilkårene")

Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) utgjør en avtale mellom brukeren av Applikasjonen(“Bruker”) og Uponor GmbH (“Uponor”). Avtalen inngås kun mellom Brukeren og Uponor (ikke andre tredjeparter, som for eksempel App Store Provider (definert nedenfor)). For å bruke Applikasjonen, må Brukeren være minst 13 år gammel. Hvis Brukeren er mellom 13 og 17 år, bekrefter Brukeren at den som har bestemmelsesrett på vegne av Brukeren har gjennomgått og godkjent disse vilkårene.

I henhold til disse Vilkårene betyr “Applikasjonen” en applikasjon som gir Brukerne tilgang til Uponor Smatrix Pulse inneklimasystem for å kontrollere og overvåke inneklimaet (“Tjenesten”). Tjenesten er underlagt en separat avtale mellom Uponor og Brukeren. Bruk av Uponor Smatrix Pulse App krever en spesifikk Uponor Smatrix-enhet for bruk av Tjenesten. Applikasjonen leveres som en mobilapplikasjon, som gjøres tilgjengelig av Uponor via en eller flere tredjeparts appbutikk (er) og i områdene som bestemmes av Uponor fra tid til annen.

Ved å laste ned Applikasjonen via en applikasjonsbutikk fra tilbydere som Apple, Google eller Microsoft (“Appbutikk Tilbyder”) eller ved å installere eller bruke Applikasjonen, godtar Brukeren Vilkårene og Uponors personvernerklæring (tilgjengelig i Applikasjonsmenyen) og Uponors Smatrix Pulse App vilkår, som gjelder for bruk av Tjenesten. Hvis Brukeren ikke godtar noen av disse vilkårene, kan Brukeren ikke laste ned, installere eller bruke Applikasjonen.

APPLIKASJONEN ER LISENSIERT, OG IKKE SOLGT. BRUKERENS BRUK AV APPLIKASJONEN ER UNDERLAGT DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER ANGITT I DISSE VILKÅRENE. VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE APPLIKASJONEN, GODTAR BRUKEREN DISSE VILKÅRENE.

Hvem vi er
Applikasjonen leveres av Uponor GmbH, registrert i henhold til tysk lov under mva-nummer DE 133 899 039 og har sin registrerte adresse på Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan nås ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Applikasjonen

Applikasjonen kan lastes ned til Brukerens mobilenhet fra en appbutikk som leveres av en Appbutikk Tilbyder, slik den er tilgjengelig til enhver tid. Separate vilkår og betingelser kan gjelde for en appbutikk, og Brukeren må overholde de til enhver tid gjeldende vilkårene som Appbutikk Tilbyderen fastsetter.

Bruk av Applikasjonen krever internettilkobling og brukerutstyr som oppfyller de tekniske kravene angitt i beskrivelsen av Applikasjonen, slik dette er beskrevet i den tilknyttede Appbutikken. Uponor garanterer ikke at Applikasjonen kan nås på alle mobile enheter eller er tilgjengelig i alle geografiske områder.

BRUKEREN ER ALENE ANSVARLIG FOR ALLE KOSTNADER SOM BRUKEREN MÅTTE PÅDRA SEG FOR Å FÅ TILGANG TIL APPLIKASJONEN FRA BRUKERENS ENHET.

Lisens, immaterielle rettigheter
Uponor, deres partnere og tredjepartslisensinnehavere, eier Applikasjonen og all programvare som brukes til å levere den. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til informasjon og materiale til Applikasjonen tilhører Uponor, deres tilknyttede selskaper eller tredjepartslisensgivere. “Uponor "og/eller" Smatrix"er varemerker eller registrerte varemerker for Uponor Corporation eller deres konsernselskaper.

I henhold til disse Vilkårene gir Uponor herved Brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar Bruksrett. Bruksretten er personlig og begrenset til å installere, fremføre, vise og bruke Applikasjonen til personlig, ikke-kommersiell bruk på mobile enheter, i samsvar med disse Vilkårene. Eventuell kommersiell bruk er ikke tillatt. Brukeren godtar å ikke viderelisensiere, selge, distribuere, kopiere, reprodusere, leie, overføre, tildele, modifisere, legge inn, omvendt konstruere eller på annen måte utnytte Applikasjonen eller deler av den kommersielt.

Rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Brukeren i Vilkårene, er utelukkende forbeholdt Uponor. Uponor kan kostnadsfritt bruke og utnytte eventuelle ideer eller kommentarer fra brukerne av Applikasjonen, slik det anses hensiktsmessig av Uponor.


Tredjepartsinnhold
Innhold produsert av tredjeparter kan bli gjort tilgjengelig for deg via Applikasjonen. Slikt innhold kan omfatte, men er ikke begrenset til, beregninger gjort av tredjeparter. For å unngå tvil er det alltid de tredjeparter som har produsert og/eller har rettigheter til tredjepartsinnholdet som har ansvaret for tredjepartsinnhold, og Uponor påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, kvaliteten, arten, eierskapet eller påliteligheten til tredjepartsinnhold.

Underleverandører
Uponor forbeholder seg retten til å bruke underleverandører for å levere Applikasjonen.
Ingen garantier
I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, LEVERES APPLIKASJONEN "SOM DEN ER", SLIK DEN ER TILGJENGELIG TIL ENHVER TID OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT YTELSESNIVÅ ELLER OPPETID, UTEN NOEN GARANTIER OM YTELSE ELLER ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG, OG BRUK AV APPLIKASJONEN ER PÅ BRUKERENS EGEN RISIKO. HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YTELSE LIGGER HOS BRUKEREN. UPONOR GIR IKKE, OG FRASIER SEG HERVED ENHVER FORM FOR UTTRYKKELIGE, DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER KNYTTET TIL TILSTAND, UAVBRUTT BRUK, NØYAKTIGHET AV DATA (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL LOKALISERINGSDATA), SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL OG INNGREP I TREDJEPARTS RETTIGHETER. UPONOR GARANTERER IKKE FOR AT FORSTYRRELSER IKKE KAN SKJE NÅR APPLIKASJONEN BRUKES; AT APPLIKASJONEN VIL OPPFYLLE BRUKERENS KRAV; AT BRUKEN AV APPLIKASJONEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER AT APPLIKASJONEN VIL SAMHANDLE ELLER VÆRE KOMPATIBEL MED ANDRE TJENESTER ELLER AT EVENTUELLE FEIL I APPLIKASJONEN VIL BLI KORRIGERT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING FRA UPONOR ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT ER MENT Å GI UTTRYKK FOR NOEN GARANTI. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER I VISSE LOVBESTEMTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER I FORBRUKERES GJELDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETER, SÅ ENKELTE AV DE OVENNEVNTE UNNTAK OG BEGRENSNINGER GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT I AKTUELLE JURISDIKSJONER. FOR Å UNNGÅ TVIL HAR TILBYDEREN AV APPBUTIKKER INGEN GARANTIFORPLIKTELSER OVERFOR OSS ELLER BRUKERE ETTER VILKÅRENE.

Ansvarsbegrensning
UPONOR HAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVAR FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFBARE, EKSEMPLARISKE TAP ELLER SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER ELLER DATA, DRIFTSAVBRUDD, TAP SOM FØLGE AV ERSTATNING AV VARER ELLER ANNET LIGNENDE TAP) SOM SKYLDES BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPLIKASJONEN ELLER TJENESTEN. DETTE GJELDER SELV OM UPONOR HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I ALLE TILFELLER SKAL UPONORS SAMLEDE ANSVAR FOR DIREKTE TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKERENS BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPLIKASJONEN, IKKE OVERSTIGE DET BELØPET BRUKEREN HAR BETALT FOR APPLIKASJONEN PÅ 50 EUR, AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER STØRST. BRUKEREN VIL IKKE, OG FRASIER SEG ENHVER RETT TIL, Å SØKE Å GJENOPPRETTE ANDRE TAP OG SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER FRA UPONOR. FOR Å UNNGÅ TVIL, SKAL APPBUTIKK TILBYDERENS ANSVAR FRASKRIVES I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

INGENTING I DISSE VILKÅRENE SKAL IMIDLERTID BEGRENSE UPONORS ANSVAR FOR SKADER ELLER TAP SOM SKYLDES GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG FORSØMMELSE ELLER DØDSULYKKE ELLER ANNEN SKADE SOM IKKE KAN UNNTAS I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Brukerens skadesløsholdelse
Brukeren godtar å holde Uponor skadesløs, samt forsvare og holde Uponor, dets partnere, datterselskaper, entreprenører, offiserer, direktører, ansatte, agenter og Appbutikk Tilbydere fri for ansvar fra og mot alle skader, tap og utgifter som oppstår som direkte eller indirekte følge av: (i) Brukerens handlinger og unnlatelser ved bruk av Applikasjonen; eller (ii) Brukerens brudd på disse Vilkårene og/eller våre retningslinjer for personvern.

Varighet og oppsigelse
Brukerens bruksrett i henhold til disse Vilkårene trer i kraft på det tidspunkt Brukeren aksepterer Vilkårene og laster ned, installerer eller på annen måte bruker Applikasjonen. Bruksretten opphører tidligst fra datoen når enten Brukeren slutter å bruke Applikasjonen eller Uponor sier opp Brukerens bruksrett. Bruksretten termineres umiddelbart hvis Brukeren forsøker å omgå eventuelle tekniske beskyttelsessystemer som brukes i tilknytning til Applikasjonen, eller dersom Brukeren benytter Applikasjonen i strid med Vilkårene. I slike tilfeller må Brukeren ødelegge alle kopier av Applikasjonen og opphøre bruken av Applikasjonen.

Behandling av personopplysninger
Uponor anerkjenner viktigheten av å beskytte all informasjon som er samlet inn om brukerne av Applikasjonen og alle tredjeparter. Uponors Personvernerklæring, som kan endres fra tid til annen, er tilgjengelig i Applikasjonsmenyen og gjelder sammen med Vilkårene. I Personvernerklæringen forklares det hvordan, hvorfor og i hvilken grad Uponor samler inn og bruker personopplysninger om Brukerne og tredjeparter. Ved å laste ned, installere eller bruke Applikasjonen, anerkjenner Brukeren at innholdet i Personvernerklæringen er lest og forstått.

Tilleggsvilkår for App-butikk Tilbydere
Appbutikk Tilbydere er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra Brukeren eller tredjeparter knyttet til Brukerens besittelse og/eller bruk av Applikasjonen, inkludert, uten begrensning, produktansvarskrav, enhver påstand om at Applikasjonen ikke overholder gjeldende lovkrav, krav som oppstår i henhold til forbrukerlovgivningen eller lignende lovgivning, og krav fra tredjeparter om at Applikasjonen eller Brukerens besittelse og bruk av Applikasjonen krenker tredjeparters immaterielle rettigheter.

Uten at det er ment å begrense eventuelle andre ansvarsfraskrivelser i Vilkårene, er Appbutikk Tilbyderen, produsenten, enhetsprodusenten eller nettverksoperatøren eller enhver annen tredjepart som tilbyr støtte eller vedlikeholdstjenester, unntatt for ethvert ansvar.

Brukeren anerkjenner og garanterer at Brukeren ikke er lokalisert i et land som er underlagt et embargo fra den amerikansk regjeringen, eller jurisdiksjoner som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land, og at Brukeren ikke er oppført på den amerikanske regjerings "Lists of Parties of Concern."

Brukeren godtar at App-butikk Tilbyderen og dets datterselskaper har rettigheter som tredjepartsmottakere i henhold til Vilkårene, og at Brukerens godkjennelse av Vilkårene medfører at App-butikk Tilbyderen har rett til (og ansees å ha akseptert denne retten) til å håndheve Vilkårene overfor Brukeren som tredjepartsmottaker.

Uten at det er ment å begrense Uponors ansvarsfraskrivelser i disse Vilkårene, kan Brukeren, dersom Applikasjonen ikke samsvarer med relevante garantier, varsle Appbutikk Tilbyderen og be om å få refundert kjøpesummen til Applikasjonen. Slik refusjon skjer i henhold til gjeldende vilkår fastsatt av den relevante App-butikk Tilbyderen.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, vil Appbutikk Tilbyderen ikke ha noen annen garantiforpliktelser med hensyn til Applikasjonen, og eventuelle andre krav, tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter som kan knyttes til manglende oppfyllelse av noen garantier, vil være Brukerens eget ansvar.

Diverse

Disse vilkårene utgjør den fullstendige avtalen om bruk av Applikasjonen mellom Brukeren og Uponor, og erstatter alle tidligere avtaler eller andre bindende disposisjoner mellom dem.

Uponor forbeholder seg retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av Vilkårene ved å legge ut oppdaterte Vilkår på Uponors nettsted. Ved å fortsette å bruke Applikasjonen aksepterer Brukeren de relevante endringene. Brukeren anses å ha akseptert slike endringer ved å fortsette å bruke Applikasjonen. Brukeren har alltid rett til å si opp bruksretten som følger av Vilkårene når de endrede Vilkårene EULA trer i kraft.

Dersom noen av bestemmelsene i Vilkårene av hvilken som helst grunn ikke kan håndheves, skal bestemmelsen kun tolkes eller endres i den utstrekning som er nødvendig for å gjøre bestemmelsen håndhevbar og effektiv, og de øvrige bestemmelsene i Vilkårene skal forbli uendret og upåvirket av dette.

En eventuell unnlatelse av Uponor som knytter seg til håndheving av bestemmelsene i Vilkårene, skal ikke anses som et avkall på å gjøre bestemmelsene gjeldende på et senere tidspunkt.

Uponor kan når som helst, og etter eget skjønn, og uten brukernes samtykke slutte å tilby Applikasjonen. Uponor forsøker imidlertid å varsle brukerne av Applikasjonen på forhånd.

Uponor kan helt, eller delvis, tildele eller overføre rettigheter etter disse Vilkårene til enhver person eller enhet, med eller uten forvarsel. Brukerne av Applikasjonen kan imidlertid ikke tildele noen andre rettigheter eller forpliktelser, uten Uponors skriftlige samtykke. Enhver uautorisert tildeling og/eller overføring av Bruker vil ikke være gyldig.

Lovvalg og tvisteløsning
Med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning, gjelder tysk rett i alle saker som springer ut av eller relateres til Applikasjonen og alle tvister skal utelukkende behandles av Landgericht Frankfurt am Main ("distriktsdomstolen)" i Frankfurt, Tyskland.

Dersom Brukeren er forbruker og bosatt i EU/EØS, vil lovgivningen i den medlemsstaten som Brukeren bor i komme til anvendelse i relasjon til tvister som springer ut av Applikasjonen og Vilkårene. Domstolene som hører til i Brukers bosted skal i slike tilfeller ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister. Brukere som er forbrukere i EU/EØS kan også bringe en slik tvist inn for det lokale forbrukerstilsynsorgan.


Dersom du har spørsmål vedrørende disse Vilkårene, vennligst kontakt oss.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Alle rettigheter reservert.