Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Kodeks postępowania

Niniejszy Kodeks Postępowania został zatwierdzony przez Zarząd Uponor Corporation. Ma on zastosowanie do wszystkich spółek Grupy Uponor na całym świecie (łącznie zwanych dalej „Uponor”) oraz ich pracowników, menedżerów, kierowników i dyrektorów (łącznie zwanych dalej „Pracownik(-ami)”). Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy wizji, głównych celów i wartości firmy Uponor — Łącz, Buduj, Inspiruj.

Etyka, Prawo i Regulacje

Celem firmy Uponor jest długofalowy rozwój poprzez zapewnianie swoim klientom rzeczywistej wartości dodanej. Wymaga się, aby pracownicy zawsze przestrzegali norm etycznych oraz przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności. Pracownicy powinni postępować profesjonalnie, odpowiedzialnie, uczciwie oraz przestrzegać najwyższych standardów uczciwości, łącznie z niniejszym Kodeksem Postępowania, a także pozostałych odnośnych Zasad, Wytycznych i Instrukcji Grupy, jak również wszystkich powiązanych polityk, wytycznych i instrukcji Działu Uponor w którym pracuje Pracownik.

Firma Uponor oraz jej pracownicy będą postępować zgodnie z duchem i literą obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych wszędzie tam, gdzie firma Uponor prowadzi swoją działalność. Zaliczają się do nich m. in. przepisy ustawowe i wykonawcze promujące uczciwą konkurencję; zarządzanie papierami wartościowymi w obrocie publicznym; ochrona własności intelektualnej firmy Uponor; zajmowanie się ładem korporacyjnym; ochrona prywatności jednostki; zabezpieczenie przed korupcją; zajmowanie się bezpieczeństwem produktów; a także prawa człowieka i prawa pracy.

Firma Uponor oraz jej pracownicy przestrzegają praw człowieka określonych na przykład w Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących prowadzenia działalności biznesowej i praw człowieka oraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jako sygnatariusz programu ONZ Global Compact, firma Uponor, a także wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do wspierania dziesięciu zawartych w nim zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Konflikty interesów, prezenty i łapówki  

Pracownicy zobowiązani są do unikania wszelkich konfliktów pomiędzy interesem własnym, a interesem firmy Uponor. Powyższe dotyczy m. in. wręczania, proponowania lub przyjmowania przez Interesariuszy firmy prezentów o charakterze osobistym lub gościnności, w zakresie wykraczającym poza rozsądnie przyjętą miarę gościnności oraz prezentów posiadających niewielką wartość, w sposób okazjonalny, w ramach standardowej działalności firmy Uponor oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(„Interesariusze", to pracownicy, klienci, dostawcy, udziałowcy, organizacje rządowe i pozarządowe oraz pozostałe podmioty, które pozostają w stosunkach kontraktowych z firmą Uponor lub mogą znajdować się pod wpływem firmy Uponor).

Firma Uponor zakazuje wręczania łapówek, jak również nie uczestniczy w jakichkolwiek procederach związanych z praniem pieniędzy, uchylaniem się od płacenia podatków oraz finansowaniem nielegalnej działalności. Zarówno firma Uponor, jak i jej Pracownicy powinni upewnić się, czy wszelkie akcje charytatywne, darowizny i sponsoring są właściwe oraz zostały zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Przekazywanie urzędnikom publicznym lub osobom piastującym stanowiska rządowe jakichkolwiek gratyfikacji lub nieoficjalnych korzyści w celu uzyskania zgód lub zezwoleń lub w celu innego rodzaju ułatwienia zawarcia transakcji biznesowej lub prowadzenia działalności, są surowo zabronione.

Informacje poufne, dane i pozostałe aktywa firmy Uponor

Tajemnice handlowe oraz informacje zastrzeżone stanowią cenny majątek firmy Uponor, dlatego też sposób ich wykorzystywania i ochrona są niezwykle ważne. W szczególności dotyczy to tajemnic handlowych oraz pozostałych informacji o charakterze poufnym, które należy chronić poprzez zapewnienie poufnego wykorzystania takich informacji oraz, w stosownych przypadkach, poprzez poszukiwanie dodatkowej ochrony w drodze rejestracji praw własności intelektualnej.

Pracownicy, którzy otrzymają lub zapoznają się z informacjami poufnymi Uponor lub innych podmiotów pozostających w relacji biznesowej z firmą Uponor, zobowiązani są do zachowania tych informacji w tajemnicy, w związku z czym nie mogą ujawniać ich osobom trzecim (w tym przyjaciołom i członkom rodziny) w celach innych niż akceptowalne cele biznesowe firmy Uponor lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Uponor promuje otwartość, przejrzystość i stały dialog z Interesariuszami i mediami. Pracownicy powinni przestrzegać wytycznych firmy Uponor dotyczących mediów społecznościowych oraz zachowywać się w sposób odpowiedzialnych podczas nawiązywania jakichkolwiek kontaktów. Ochrona informacji poufnych, zasady dotyczące papierów wartościowych znajdujących się w obrocie publicznym (informacje wewnętrzne) oraz kwestie związane z konkurencją mogą jednak ograniczać tę przejrzystość, dlatego też zawsze należy przestrzegać odpowiednich wytycznych.

Wszystkie istotne dane księgowe firmy Uponor powinny być dokładne i wiarygodne. Zabronione jest korzystanie ze środków nierejestrowanych. Dodatkowo wymagane jest również ich terminowe wprowadzanie do ewidencji. Sprawozdania, a także rejestry finansowe i niefinansowe firmy Uponor nie powinny zawierać żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub fikcyjnych zapisów bądź informacji.

Zabronione są wszelkiego rodzaju kradzieże, oszustwa, defraudacje lub inne działania prowadzące do niewłaściwego wykorzystania majątku firmy Uponor. Środki finansowe, cyfrowe oraz inne aktywa firmy Uponor powinny być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z ich przeznaczeniem i celami. Pracownicy zobowiązani są do zabezpieczenia i ochrony
wszystkich aktywów firmy Uponor, w tym między innymi zapasów, sprzętu, pomieszczeń, danych i własności intelektualnej.

Środowisko naturalne

Firma Uponor jest zobowiązana do ochrony środowiska naturalnego oraz do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony ekologicznie. Firma Uponor oczekuje od swoich pracowników przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz promowania działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne zarówno we własnej działalności, jak i w obrębie całego łańcucha wartości.

Polityka i prawo do zrzeszania się

Firma Uponor nie bierze udziału w życiu politycznym i nie wspiera finansowo ani w żaden inny sposób partii czy ugrupowań politycznych. Pracownicy prowadzący działalność polityczną robią to jako osoby prywatne, nie jako przedstawiciele firmy Uponor. Jednocześnie firma Uponor popiera prawa pracownicze określone przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz przepisy prawa pracy obowiązujące w krajach, w których Uponor prowadzi działalność, a także przestrzega wolności zrzeszania się oraz prawa do prowadzenia negocjacji zbiorowych. W przypadku ograniczenia tych praw przez prawo lokalne, firma Uponor dołoży wszelkich starań, aby zapewnić swoim Pracownikom alternatywne sposoby wyrażania swoich opinii.

Pracownicy

Firma Uponor jest odpowiedzialnym pracodawcą dążącym do stworzenia przyjaznego i otwartego środowiska pracy, zapewniającego równe szanse. Niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na np. rasę, narodowość, wiek, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, przynależność związkową lub działalność polityczną. Firma Uponor nie dopuszcza do zatrudniania dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej, jak również nie współpracuje z dostawcami, którzy stosują takie praktyki. Firma Uponor nie toleruje żadnych form molestowania, wykorzystywania lub zastraszania ze strony lub wobec swoich Pracowników. Firma Uponor stara się wdrażać zasadę uczciwego wynagradzania oraz zapewniać wszystkim Pracownikom bezpieczne i niezagrażające zdrowiu miejsce pracy.
Każdy Pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, stosowanie środków ochrony indywidualnej, gdy są one wymagane, oraz za zgłaszanie wszelkich uchybień w tym zakresie.

Klienci i dostawcy 

Firma Uponor dąży do tego, aby umożliwić swoim klientom osiągnięcie sukcesu, ponieważ w ten sposób przyczynia się do sukcesu własnej działalności. Firma Uponor dąży do osiągnięcia obopólnego zadowolenia oraz kierowania się dobrymi intencjami w przypadku wszystkich zawieranych umów, a także względem wysokiej jakości oferowanych przez siebie produktów i usług, uczciwych cen oraz doskonałej obsługi posprzedażowej. Firma Uponor powinna traktować wszystkich interesariuszy z takim samym nastawieniem, z jakim podchodzi do swoich klientów. Od dostawców firmy Uponor oczekuje się spełniania standardów etycznych, społecznych, środowiskowych oraz jakościowych określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców Firmy Uponor. Firma Uponor prowadzi swoją działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkurencji, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli eksportu oraz przepisami celnymi.

Proces wdrażania 

Firma Uponor wspiera wdrażanie i monitorowanie niniejszego Kodeksu Postępowania poprzez skuteczne informowanie Pracowników o jego treści i znaczeniu. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Kodeksu Postępowania należy kierować do Głównego Radcy Pranego firmy Uponor. Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia zasad Kodeksu Postępowania należy zgłaszać przełożonemu, Radcy Prawnemu, lokalnemu lub grupowemu działowi kadr i/lub wewnętrznemu biegłemu rewidentowi (dane kontaktowe można znaleźć w sieci Intranet firmy Uponor) lub za pośrednictwem anonimowego wewnętrznego/zewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości.

Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia przepisów będą badane i rozwiązywane z zachowaniem pełnej poufności i dyskrecji. W przypadku sytuacji rodzących wątpliwości, pracownicy są zachęcani do kontaktowania się ze swoim przełożonym. Firma Uponor zapewni ochronę przed jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dotyczącymi zatrudnienia lub działaniami odwetowymi wszystkim swoim pracownikom zgłaszającym w dobrej wierze swoje podejrzenia dotyczące naruszenia zasad Kodeksu Postępowania.

Działania niezgodne z niniejszym Kodeksem Postępowania muszą zostać niezwłocznie skorygowane i będą podlegały działaniom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i wypłatą odszkodowania. Niektóre naruszenia o charakterze przestępczym mogą dodatkowo prowadzić do wszczęcia postępowania karnego.