Polityka prywatności dotycząca Strony internetowej

Ochrona prywatności i danych osobowych

Uponor dba o ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników. Firma Uponor stosuje wysoki poziom ochrony prywatności i danych osobowych, a dane osobowe przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką prywatności. Termin “dane osobowe” oznacza wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Niniejsza Polityka prywatności dostarcza ogólnych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Uponor w związku z użytkowaniem strony internetowej www.uponor.com lub jakichkolwiek jej podstron (zwanych dalej łącznie “Stroną internetową”).

Strona internetowa, produkty lub usługi firmy Uponor mogą zawierać łącza do stron internetowych lub usług innych firm, na których mogą obowiązywać ich własne zasady polityki prywatności, i/lub do usług osób trzecich zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, które mogą zezwalać na dostęp do informacji znajdujących się na urządzeniu. Firma Uponor zaleca uważne zapoznanie się z zasadami polityki prywatności takich osób trzecich. Firma Uponor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki usługodawców zewnętrznych’ w zakresie ochrony prywatności ani za zamieszczane przez nich treści.

Korzystając ze Strony internetowej i/lub przekazując firmie Uponor dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku niezaakceptowania niniejszej Polityki prywatności firma Uponor zaleca niekorzystanie ze Strony internetowej oraz nieudostępnianie firmie Uponor żadnych danych osobowych.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Uponor Corporation; w przypadku lokalnych stron internetowych Uponor w konkretnych krajach — wspólnie z lokalną jednostką zależną firmy Uponor (łącznie określane jako „Uponor”). Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finlandia

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być gromadzone i przetwarzane określone dane osobowe użytkownika.

Dane te mogą być wykorzystane w następujących celach, stosownie do uzasadnionych interesów firmy Uponor (przy czym w jednocześnie może mieć zastosowanie jeden taki powód lub kilka tych powodów) w związku z:

  • utrzymywaniem i rozwojem Strony internetowej oraz produktów i usług firmy Uponor;
  • celami marketingowymi i komunikacyjnymi, takimi jak przeprowadzanie badań marketingowych, marketing bezpośredni, marketing zautomatyzowany, informowanie o nowych funkcjach, nowych produktach lub usługach wprowadzanych na rynek oraz specjalnych promocjach;
  • dostarczaniem produktów i usług, na przykład w celu realizacji umowy między użytkownikiem a firmą Uponor, dbaniem o funkcjonalność i bezpieczeństwo produktów i usług firmy Uponor, wykrywaniem, zapobieganiem i sprawdzaniem potencjalnych nadużyć; oraz
  • celami statystycznymi i analitycznymi.

W przypadku komunikacji z firmą Uponor za pośrednictwem Strony internetowej i/lub rejestracji jako użytkownik Strony internetowej (w stosownych przypadkach) firma Uponor może również w niektórych przypadkach przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy między użytkownikiem a firmą Uponor, podjęcia czynności przygotowawczych w związku z umową lub, w niektórych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika.

W zakresie, w jakim firma Uponor przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie uzyskanej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez ponoszenia opłat wycofać udzieloną firmie Uponor zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może oznaczać brak możliwości dalszego korzystania ze wszystkich funkcji Strony internetowej lub innych produktów bądź usług oferowanych przez firmę Uponor z racji tego, że określone czynności związane z przetwarzaniem danych na podstawie zgody użytkownika mogą stanowić integralną część tych funkcji, produktów lub usług.

3. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe są zwykle gromadzone w momencie korzystania ze Strony internetowej, rejestracji w celu korzystania z produktów i usług firmy Uponor lub nawiązywania z nią relacji w inny sposób. Dane osobowe mogą obejmować, między innymi, czas uzyskania dostępu; stronę internetową, z której użytkownik się łączył; łącza, z których użytkownik korzystał; strony odwiedzane przez użytkownika; treści przeglądane przez użytkownika oraz inne tego rodzaju informacje dotyczące zachowania użytkownika uzyskiwane przez firmę Uponor za pośrednictwem przeglądarki użytkownika.

Firma Uponor może też prosić użytkownika o podanie informacji innego rodzaju, na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, nazw użytkownika i haseł, zgody, opinii, wieku, płci oraz innych danych niewrażliwych. Firma Uponor pragnie podkreślić, że konkretne, niemożliwe do zidentyfikowania dane osobowe mogą stać się możliwe do zidentyfikowania po przekazaniu ich firmie Uponor.

4. Usystematyzowane źródła danych

Dane osobowe są gromadzone z następujących źródeł:

  • informacje dostarczone przez użytkownika w toku czynności podejmowanych na Stronie internetowej lub podczas innego rodzaju kontaktów z firmą Uponor;
  • podwykonawcy firmy Uponor’ w związku ze świadczeniem usług odnoszących się do Strony internetowej;
  • źródła dostępne publicznie.
 

5. Usystematyzowane ujawnianie danych oraz ich transfer poza UE i EOG

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez firmę Uponor spółkom grupy Uponor również poza obszarem Unii Europejskiej („UE”) lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi jednostkami firmy Uponor zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG.

Firma Uponor może ujawniać dane osobowe użytkownika upoważnionym osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe w imieniu firmy Uponor w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez upoważnione osoby trzecie poza UE lub EOG zgodnie z umową zawartą między firmą Uponor’ a upoważnioną osobą trzecią, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych.

Firma Uponor może ponadto prowadzić komunikację marketingową lub komunikację innego rodzaju wspólnie ze swoimi partnerami. W związku z tym firma Uponor może łączyć zgromadzone informacje na temat użytkownika z informacjami na temat użytkownika zgromadzonymi przez swoich partnerów, na przykład w celu uniknięcia zbędnej komunikacji oraz dostosowania komunikatów kierowanych przez firmę Uponor do danego użytkownika.

W przypadku sprzedaży, kupna, fuzji lub innego rodzaju reorganizacji firmy Uponor może ona ujawnić dane osobowe na przykład potencjalnym lub faktycznym kupcom i ich doradcom.

Oprócz sytuacji wymienionych powyżej firma Uponor może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika władzom. Firma Uponor może również ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów.

6. Zasady ochrony i przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane głównie w formie elektronicznej. Są one przechowywane w zabezpieczonych lokalizacjach o ograniczonym dostępie i chronione identyfikatorem użytkownika oraz hasłem. Wszelkie fizyczne kopie danych osobowych, jeśli istnieją, będą przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach. Tylko osoby, które muszą przetwarzać dane osobowe w ramach swoich obowiązków, mają dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze i prawo do ich przetwarzania.

Firma Uponor przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celach wymienionych powyżej lub jak długo jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów. W momencie gdy wymogi te przestają obowiązywać, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub pozbawione cech identyfikacyjnych w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z użytkownikiem.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji skutkujących prawnymi lub podobnymi konsekwencjami dla użytkownika.

8. Prawa’ użytkownika

Prawo dostępu: użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych oraz otrzymania pisemnej kopii takich danych. Kontrola jest bezpłatna.

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo — w zakresie, w jakim firma Uponor przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, lub w celach realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a firmą Uponor — do otrzymania danych osobowych udostępnionych firmie Uponor w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony firmy Uponor.

Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu jego danych osobowych dla bezpośrednich celów marketingowych.

Prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia: użytkownik ma prawo zażądać od firmy Uponor poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które są nieaktualne, nieistotne, niepoprawne, niekompletne lub w inny sposób niedokładne, bądź żądać ich poprawienia lub usunięcia na innej podstawie możliwej do przyjęcia z prawnego punktu widzenia. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Oficjalna skarga: firma Uponor ma nadzieję rozwiązywać wszelkie problemy użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez firmę Uponor. Użytkownik ma jednak prawo do wniesienia oficjalnej skargi do krajowego organu nadzorującego ochronę danych.

W razie chęci skorzystania z tego prawa należy przekazać pisemny wniosek na adres podany w części 11.

9. Wykorzystywanie plików cookie

Plik cookie to z reguły niewielka część danych wysyłana ze strony internetowej do urządzenia użytkownika przechowywana w przeglądarce użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Podczas ponownego przeglądania tej samej strony internetowej dane przechowywane w plikach cookie mogą zostać pobrane przez stronę internetową w celu uzyskania przez nią informacji o dotychczasowej aktywności użytkownika. Więcej informacji na temat tych technologii oraz ich działania znajduje się na przykład na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Co pewien czas plik cookie może zostać umieszczony na komputerze użytkownika w celu poprawy wydajności niniejszej Strony internetowej i/lub usług świadczonych przez firmę Uponor. Ustawienia większości przeglądarek przewidują akceptowanie plików cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia tak, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub otrzymywać informacje, gdy plik cookie jest wysyłany.

W niniejszej Polityce prywatności opisano, w jaki sposób firma Uponor wykorzystuje pliki cookie oraz podobne pliki i technologie na Stronie internetowej. W przypadku gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową, a jego przeglądarka akceptuje pliki cookie, firma Uponor uznaje to za wyraźną zgodę na wykorzystywanie przez nią plików cookie.’

Cele wykorzystywania plików cookie
Stosowanie określonych plików cookie jest niezbędne do obsługi podstawowych funkcji Strony internetowej. Pliki cookie są kluczowe dla funkcjonowania Strony internetowej i są potrzebne w celu dostarczenia przyjemnych wrażeń użytkownikom odwiedzającym Stronę internetową.

Firma Uponor może również stosować pliki cookie w celu dostarczania użytkownikowi lepszych usług i produktów. Pliki cookie są stosowane na przykład w celu udoskonalenia strony, personalizacji i w celach reklamowych. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to, że Strona internetowa może zapamiętywać na przykład wybrany przez użytkownika język i kraj. Firma Uponor przeprowadza również analizy profilów w celu odkrycia, między innymi, co cieszy się popularnością wśród użytkowników. Firma Uponor sprawdza, do jakich treści Strony internetowej użytkownik uzyskuje dostęp, aby zapewnić lepszy układ Strony internetowej i zapewnić jak najdoskonalsze środowisko użytkownika. Firma Uponor liczy także kliknięcia “Lubię to” i wtyczki “Twitter” oraz sprawdza, jakie treści Strony internetowej były udostępniane lub przywoływane. Te pliki cookie pomagają personalizować zawartość Strony internetowej na przykład poprzez wyświetlanie bannerów i zaleceń dostosowanych do użytkownika. Firma Uponor sprawdza także, jakie rodzaje odnośników są stosowane w celu dotarcia do Strony internetowej, w celu oceny skuteczności kampanii i promocji organizowanych przez firmę Uponor.’ Firma Uponor stosuje pliki cookie do obsługi kierowanych przez siebie reklam.

Czas przechowywania informacji zależy od rodzaju wykorzystywanych plików cookie. Pliki cookie sesji wygasają w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie wygasają zwykle w terminie od dwóch miesięcy do dwóch lat.

10. Analityka strony internetowej i informacje o odwiedzających

Strona internetowa korzysta z internetowych usług analitycznych świadczonych na przykład przez firmę Google, Inc („Google”). Aby zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym usług analitycznych świadczonych przez firmę Google, należy kliknąć tutaj: 
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Korzystając ze Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób i w celach określonych w powyższym oświadczeniu.

Osoby trzecie, takie jak reklamodawcy, sieci reklamowe i dostawcy usług śledzenia mogą ustawić pliki cookie na urządzeniu użytkownika w czasie jego wizyt na Stronie internetowej na przykład w celu dostarczania spersonalizowanych reklam lub opracowywania statystyk dotyczących liczby odwiedzających Stronę internetową. Ponieważ przeglądarka użytkownika musi zażądać przesłania reklam z serwerów’ osób trzecich, osoby te mogą przeglądać, modyfikować lub ustawiać własne pliki cookie, jak gdyby użytkownik zażądał dostępu bezpośrednio do witryn osób’ trzecich.

Strona internetowa korzysta z wtyczek mediów społecznościowych, takich jak przycisk „Lubię to” stosowany przez sieć społecznościową facebook.com. Zawartość wtyczek mediów społecznościowych na Stronie internetowej pochodzi bezpośrednio z tych sieci społecznościowych. Gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym w sieci społecznościowej, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej.’ Gdy użytkownik jest wylogowany z sieci społecznościowej(ych) podczas odwiedzin na Stronie internetowej, jego przeglądarka przesyła sieci(om) społecznościowej(ym) bardziej ograniczone informacje. Wtyczki mediów społecznościowych umieszczone na Stronie internetowej podlegają warunkom prywatności oraz innym warunkom użytkowania odpowiednich stron mediów społecznościowych. Informacje gromadzone przez sieci społecznościowe nie są ujawniane firmie Uponor bez wyraźnej zgody użytkownika.

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Należy pamiętać, że firma Uponor może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek istotnych lub niekorzystnych zmian firma Uponor opublikuje powiadomienie informujące o takich zmianach na początku niniejszej Polityki prywatności oraz na stronie głównej Strony’ internetowej. Firma Uponor zaleca odwiedzanie strony zawierającej niniejszą Politykę prywatności co pewien czas w celu zapoznawania się ze zmianami na bieżąco.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań można skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta lub wysyłając wiadomość na adres: 
info@uponor.com.