Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Polityka prywatności dotycząca Strony internetowej

Ochrona prywatności i danych osobowych

Utworzona: 29.06.2023

Uponor dba o ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników. Firma Uponor stosuje wysoki poziom ochrony prywatności i danych osobowych, a dane osobowe przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką prywatności. Termin “dane osobowe” oznacza wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Niniejsza Polityka prywatności dostarcza ogólnych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Uponor w związku z użytkowaniem strony internetowej www.uponor.com lub jakichkolwiek jej podstron (zwanych dalej łącznie “Stroną internetową”).

Strona internetowa, produkty lub usługi firmy Uponor mogą zawierać łącza do stron internetowych lub usług innych firm, na których mogą obowiązywać ich własne zasady polityki prywatności, i/lub do usług osób trzecich zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, które mogą zezwalać na dostęp do informacji znajdujących się na urządzeniu. Firma Uponor zaleca uważne zapoznanie się z zasadami polityki prywatności takich osób trzecich. Firma Uponor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki usługodawców zewnętrznych’ w zakresie ochrony prywatności ani za zamieszczane przez nich treści.

Korzystając ze Strony internetowej i/lub przekazując firmie Uponor dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku niezaakceptowania niniejszej Polityki prywatności firma Uponor zaleca niekorzystanie ze Strony internetowej oraz nieudostępnianie firmie Uponor żadnych danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Uponor Corporation i jej podmioty stowarzyszone wymienione w najnowszym przeglądzie finansowym Uponor Corporation dostępnym na stronie https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, równolegle (razem lub osobno), (razem „Uponor”).
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finlandia

Informacje kontaktowe
Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem: privacy@uponor.com. Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący Twoich danych osobowych, skorzystaj z formularzy dostępnych na stronie https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection oraz na lokalnych stronach Uponor.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być gromadzone i przetwarzane określone dane osobowe użytkownika.

Dane te mogą być wykorzystane w następujących celach, stosownie do uzasadnionych interesów firmy Uponor (przy czym w jednocześnie może mieć zastosowanie jeden taki powód lub kilka tych powodów) w związku z:

  • utrzymywaniem i rozwojem Strony internetowej oraz produktów i usług firmy Uponor;
  • celami marketingowymi i komunikacyjnymi, takimi jak przeprowadzanie badań marketingowych, marketing bezpośredni, marketing zautomatyzowany, informowanie o nowych funkcjach, nowych produktach lub usługach wprowadzanych na rynek oraz specjalnych promocjach;
  • dostarczaniem produktów i usług, na przykład w celu realizacji umowy między użytkownikiem a firmą Uponor, dbaniem o funkcjonalność i bezpieczeństwo produktów i usług firmy Uponor, wykrywaniem, zapobieganiem i sprawdzaniem potencjalnych nadużyć; oraz
  • celami statystycznymi i analitycznymi.
W przypadku komunikacji z firmą Uponor za pośrednictwem Strony internetowej i/lub rejestracji jako użytkownik Strony internetowej (w stosownych przypadkach) firma Uponor może również w niektórych przypadkach przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy między użytkownikiem a firmą Uponor, podjęcia czynności przygotowawczych w związku z umową lub, w niektórych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika.

W zakresie, w jakim firma Uponor przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie uzyskanej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez ponoszenia opłat wycofać udzieloną firmie Uponor zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe są zwykle gromadzone w momencie korzystania ze Strony internetowej, rejestracji w celu korzystania z produktów i usług firmy Uponor lub nawiązywania z nią relacji w inny sposób. Dane osobowe mogą obejmować, między innymi, czas uzyskania dostępu; stronę internetową, z której użytkownik się łączył; łącza, z których użytkownik korzystał; strony odwiedzane przez użytkownika; treści przeglądane przez użytkownika oraz inne tego rodzaju informacje dotyczące zachowania użytkownika uzyskiwane przez firmę Uponor za pośrednictwem przeglądarki użytkownika.

Firma Uponor może też prosić użytkownika o podanie informacji innego rodzaju, na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, nazw użytkownika i haseł, zgody, opinii, wieku, płci oraz innych danych niewrażliwych. Firma Uponor pragnie podkreślić, że konkretne, niemożliwe do zidentyfikowania dane osobowe mogą stać się możliwe do zidentyfikowania po przekazaniu ich firmie Uponor.

4. Usystematyzowane źródła danych

Dane osobowe są gromadzone z następujących źródeł:
  • informacje dostarczone przez użytkownika w toku czynności podejmowanych na Stronie internetowej lub podczas innego rodzaju kontaktów z firmą Uponor;
  • podwykonawcy firmy Uponor’ w związku ze świadczeniem usług odnoszących się do Strony internetowej;
  • źródła dostępne publicznie.

 
5. Usystematyzowane ujawnianie danych oraz ich transfer poza UE i EOG

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez firmę Uponor spółkom grupy Uponor również poza obszarem Unii Europejskiej („UE”) lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi jednostkami firmy Uponor zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG.

Firma Uponor może ujawniać dane osobowe użytkownika upoważnionym osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe w imieniu firmy Uponor w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez upoważnione osoby trzecie poza UE lub EOG zgodnie z umową zawartą między firmą Uponor’ a upoważnioną osobą trzecią, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych.

Firma Uponor może ponadto prowadzić komunikację marketingową lub komunikację innego rodzaju wspólnie ze swoimi partnerami. W związku z tym firma Uponor może łączyć zgromadzone informacje na temat użytkownika z informacjami na temat użytkownika zgromadzonymi przez swoich partnerów, na przykład w celu uniknięcia zbędnej komunikacji oraz dostosowania komunikatów kierowanych przez firmę Uponor do danego użytkownika.

W przypadku sprzedaży, kupna, fuzji lub innego rodzaju reorganizacji firmy Uponor może ona ujawnić dane osobowe na przykład potencjalnym lub faktycznym kupcom i ich doradcom.

Oprócz sytuacji wymienionych powyżej firma Uponor może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika władzom. Firma Uponor może również ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów.

6. Zasady ochrony i przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane głównie w formie elektronicznej. Są one przechowywane w zabezpieczonych lokalizacjach o ograniczonym dostępie i chronione identyfikatorem użytkownika oraz hasłem. Wszelkie fizyczne kopie danych osobowych, jeśli istnieją, będą przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach. Tylko osoby, które muszą przetwarzać dane osobowe w ramach swoich obowiązków, mają dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze i prawo do ich przetwarzania.

Firma Uponor przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celach wymienionych powyżej lub jak długo jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów.
W momencie gdy wymogi te przestają obowiązywać, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub pozbawione cech identyfikacyjnych w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z użytkownikiem.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji skutkujących prawnymi lub podobnymi konsekwencjami dla użytkownika.

8. Prawa użytkownika

Prawo dostępu: użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych oraz otrzymania pisemnej kopii takich danych. Kontrola jest bezpłatna.

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo — w zakresie, w jakim firma Uponor przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, lub w celach realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a firmą Uponor — do otrzymania danych osobowych udostępnionych firmie Uponor w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony firmy Uponor.

Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu jego danych osobowych dla bezpośrednich celów marketingowych.

Prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia: użytkownik ma prawo zażądać od firmy Uponor poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które są nieaktualne, nieistotne, niepoprawne, niekompletne lub w inny sposób niedokładne, bądź żądać ich poprawienia lub usunięcia na innej podstawie możliwej do przyjęcia z prawnego punktu widzenia. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Oficjalna skarga: firma Uponor ma nadzieję rozwiązywać wszelkie problemy użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez firmę Uponor. Użytkownik ma jednak prawo do wniesienia oficjalnej skargi do krajowego organu nadzorującego ochronę danych.

W razie chęci skorzystania z tego prawa należy przekazać pisemny wniosek na adres podany w części 11.

9. Wykorzystywanie plików cookie

Plik cookie to z reguły niewielka część danych wysyłana ze strony internetowej do urządzenia użytkownika przechowywana w przeglądarce użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Podczas ponownego przeglądania tej samej strony internetowej dane przechowywane w plikach cookie mogą zostać pobrane przez stronę internetową w celu uzyskania przez nią informacji o dotychczasowej aktywności użytkownika. Więcej informacji na temat tych technologii oraz ich działania znajduje się na przykład na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Od czasu do czasu na komputerze użytkownika może zostać umieszczony plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania Witryny oraz poprawy jej efektywności i/lub świadczenia usług przez Uponor na rzecz użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to odrębną zgodę. Jednakże pliki cookie, które są niezbędne do technicznego funkcjonowania strony internetowej ("Essential Cookies") mogą być wykorzystywane bez Państwa zgody w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie i zarządzać udzielonymi zgodami, klikając przycisk "Dostosuj ustawienia plików cookie". 
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa sposób, w jaki Uponor wykorzystuje pliki cookies i technologie podobne do plików cookies na stronie internetowej. 
 
Cele wykorzystania plików cookies - Kategorie plików cookies
Niezbędne pliki cookies: Korzystanie z niektórych plików cookie jest niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji na Stronie. Pliki cookie z tej kategorii są niezbędne do działania Strony i są potrzebne, aby w sposób łatwy i funkcjonalny Użytkownik mógł korzystać ze Strony.
Pliki cookie z kategorii Analytics: Pliki cookie z tej kategorii są wykorzystywane w celu umożliwienia monitorowania ruchu na stronie internetowej i optymalizacji doświadczeń użytkownika oraz analizy zbiorczych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej lub opracowania statystyk dotyczących liczby osób odwiedzających Stronę. Te pliki cookie mogą być dostarczane przez strony trzecie, jak określono poniżej.  

Pliki cookie z kategorii marketingowe: Uponor może również używać plików cookie w celu zapewnienia Państwu lepszych usług i produktów. Pliki cookie z tej kategorii są wykorzystywane np. do poprawy jakości strony, personalizacji oraz reklamy i mogą być dostarczane przez osoby trzecie, jak określono poniżej. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to, że Strona może zapamiętać np. dokonany przez niego wybór języka i kraju. Uponor stosuje również profilowanie analityczne, aby dowiedzieć się np. co jest popularne wśród użytkowników. Firma Uponor sprawdza, w jaki sposób użytkownicy korzystają z zawartości strony internetowej, aby pomóc firmie Uponor w dostosowaniu jej do potrzeb użytkowników. Pliki te pomagają spersonalizować zawartość strony internetowej, np. poprzez wyświetlanie banerów i rekomendacji. Firma Uponor analizuje również, jakiego rodzaju referencje są wykorzystywane do dotarcia do Strony w celu oceny skuteczności kampanii i promocji prowadzonych przez Uponor. Firma Uponor wykorzystuje te pliki cookie do wyświetlania reklam firmy Uponor oraz dostarczania użytkownikowi odpowiednich reklam.  

Długość przechowywania informacji zależy od rodzaju użytego pliku cookie oraz od dostawcy usług zewnętrznych dostarczającego ten plik cookie. Długość przechowywania jest opisana przez dostawców usług zewnętrznych w ich Politykach prywatności, do których można uzyskać dostęp poprzez linki podane poniżej. Pliki cookie sesji tracą ważność i są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie są zwykle usuwane po dwóch miesiącach do dwóch lat.

10. Analityka strony internetowej i informacje o odwiedzających

Następujące strony trzecie mogą, za Państwa wyraźną zgodą, przeglądać, modyfikować lub ustawiać własne pliki cookie, tak jakbyście Państwo bezpośrednio zażądali strony internetowej z witryny stron trzecich. W zależności od odwiedzanej strony internetowej, wszystkie wymienione poniżej pliki cookie osób trzecich mogą nie być używane, ponieważ część z nich jest używana tylko na określonych lokalnych stronach internetowych. Państwa zgoda nie jest wymagana w przypadku umieszczania następujących niezbędnych plików cookie usługodawcy zewnętrznego, ponieważ Strona nie może bez nich funkcjonować. 

Dostawcy usług stron trzecich w kategorii Essential Cookie: 

Uponor korzysta z Google Tag Manager w celu umożliwienia zarządzania usługami cookies opartymi na zgodzie osób trzecich oraz z reCAPTCHA w celu ochrony strony internetowej przed oszustwami i nadużyciami, poprzez weryfikację, czy użytkownik nie jest robotem podczas np. wypełniania formularzy - wszystkie te pliki cookies są dostarczane przez Google, Inc. Okresy przechowywania danych zbieranych przez Google różnią się w zależności od treści i celu wykorzystania danych oraz w oparciu o wybrane przez użytkownika ustawienia. Niektóre rodzaje danych są również usuwane po upływie określonego czasu. Na przykład dane reklamowe z dziennika serwera są likwidowane poprzez usunięcie części adresu IP po 9 miesiącach, a dane z plików cookie po 18 miesiącach. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google, należy kliknąć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Firma Uponor korzysta z systemu Euroland w celu prezentacji animacji informacji finansowych, wyłącznie na stronie internetowej dla inwestorów. Aby zapoznać się z polityką prywatności Euroland, proszę przejść tutaj: https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html.

Uponor korzysta z Usercentrics Consent Management Platform w celu umożliwienia zarządzania usługami cookie opartymi na zgodzie dla usług umieszczonych na naszych stronach internetowych. Usługa ta jest świadczona przez firmę Usercentrics GmbH. Okres przechowywania danych to czas, w którym zebrane dane są zapisywane w celu ich przetwarzania. Dane dotyczące zgody (udzielona zgoda i cofnięcie zgody) są przechowywane przez dwa lata. Następnie dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Aby przeczytać politykę prywatności Usercentrics, proszę kliknąć tutaj: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Uponor używa systemu zarządzania treścią Kentico firmy Kentico software s.r.o. do prezentacji i administracji stron internetowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności Kentico, proszę przejść tutaj: https://xperience.io/privacy-policy.
 
Dostawcy usług zewnętrznych w kategorii Analytyki Plików Cookie:

Uponor korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics oraz usługi geolokalizacyjnej Google Maps firmy Google, Inc. Okresy przechowywania danych zbieranych przez Google różnią się w zależności od zawartości i celu wykorzystania danych, a także w oparciu o wybrane przez użytkownika ustawienia. Niektóre rodzaje danych są również po określonym czasie pozbawiane tożsamości. Na przykład dane reklamowe z dziennika serwera są likwidowane poprzez usunięcie części adresu IP po 9 miesiącach, a dane z plików cookie po 18 miesiącach. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google, proszę kliknąć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Dostawcy usług zewnętrznych w kategorii Marketingowe Pliki Cookie:

Uponor korzysta z usługi Addthis firmy Oracle Corporation do konfigurowania wtyczek mediów społecznościowych stron trzecich. Oracle przechowuje Dane AddThis przez okres 13 miesięcy od momentu ich pobrania. Próbka 1% Danych AddThis ("Próbny Zbiór Danych") jest przechowywana przez okres maksymalnie 24 miesięcy w celu zapewnienia ciągłości działania. Aby zapoznać się z polityką prywatności Oracle Addthis, proszę przejść tutaj: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Uponor korzysta z usługi Adobe pdf embed firmy Adobe Inc, w celu wyświetlenia podglądu dokumentów pdf na stronie internetowej. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Adobe, należy przejść tutaj: https://www.adobe.com/privacy.html.

Uponor korzysta z usługi GlobalNewswire firmy Intrado Corporation w celu dystrybucji wiadomości dla inwestorów na całym świecie, tylko na stronie internetowej https://www.uponorgroup.com/en-en. Aby zapoznać się z polityką prywatności Intrado należy przejść tutaj: https://www.intrado.com/en/legal-privacy.

Uponor korzysta z Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking oraz Google AdWords Remarketing dostarczanych przez Google, Inc. w celu umieszczenia reklam na Stronie oraz w wyszukiwarkach Google. Okresy przechowywania danych gromadzonych przez Google różnią się w zależności od zawartości i celu wykorzystania danych oraz w oparciu o wybrane ustawienia. Niektóre rodzaje danych są również pozbawiane tożsamości po upływie określonego czasu. Na przykład dane reklamowe z dziennika serwera są eliminowane poprzez usunięcie części adresu IP po 9 miesiącach, a dane z plików cookie po 18 miesiącach. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google, proszę przejść tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor korzysta z systemu FormAssembly firmy FormAssembly, Inc. w celu gromadzenia danych na potrzeby różnych usług dla klientów, aby zapoznać się z polityką prywatności FormAssembly, należy przejść tutaj: https://www.formassembly.com/privacy-policy/.

Uponor wykorzystuje Hotjar przez Hotjar Ltd. do analiz marketingowych oraz usług marketingowych. Hotjar zachowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu (celów), dla których Hotjar pierwotnie je zebrał lub w celu dostarczenia oprogramowania Hotjar, rozstrzygnięcia sporów, ustanowienia obrony prawnej, przeprowadzenia audytu, realizacji uzasadnionych celów biznesowych. Hotjar może również zachować informacje zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Hotjar automatycznie usuwa wszelkie adresy IP, które Hotjar przetwarza lub przechowuje w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych. Aby przeczytać politykę prywatności Hotjar, proszę przejść tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

Firma Uponor korzysta z systemu Maplet firmy Maplet Oy na fińskiej stronie internetowej wyłącznie w celu wskazania klientom najbliższego centrum instalacyjnego i serwisowego Uponor.

Uponor korzysta z formularzy Microsoft firmy Microsoft Corporation w celu zbierania opinii klientów na stronie internetowej. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Microsoft, należy przejść tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Uponor korzysta z systemu Pardot firmy Salesforce.com, Inc. w celu umożliwienia automatyzacji działań marketingowych wobec swoich klientów i potencjalnych klientów. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Salesforce, należy przejść tutaj: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

Uponor korzysta z usług Vara Services by Vara Research GmbH na stronie inwestorskiej https://www.uponorgroup.com/en-en wyłącznie w celu prognozowania rynku i prezentuje konsensus szacunków zebranych przez Vara Research z https://vara-services.com/uponor/. Aby zapoznać się z polityką prywatności Vara Research, proszę przejść tutaj: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/.

Uponor korzysta z serwisów Facebook, Instagram oraz WhatsApp firmy FacebookMeta, Inc. w celu obecności i reklamy w mediach społecznościowych. Meta przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do świadczenia usług Facebook Meta i produktów Meta, lub do czasu usunięcia konta użytkownika - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to indywidualne ustalenie, które zależy od takich rzeczy, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania oraz odpowiednie potrzeby prawne lub operacyjne w zakresie przechowywania danych. Na przykład, gdy użytkownik szuka czegoś na Facebooku, może w każdej chwili uzyskać dostęp do tego zapytania i usunąć je z historii wyszukiwania, ale rejestr tego wyszukiwania jest usuwany po 6 miesiącach. Aby przeczytać Politykę Prywatności Meta, proszę przejść tutaj: https://www.facebook.com/policy.php.

Firma Uponor korzysta z serwisu LinkedIn by LinkedIn Corporation w celu obecności i reklamy w mediach społecznościowych. LinkedIn zazwyczaj przechowuje dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo jest otwarte jego konto lub jak jest to potrzebne do świadczenia Usług LinkedIn. Obejmuje to dane przekazane LinkedIn przez Ciebie lub inne osoby oraz dane wygenerowane lub wywnioskowane na podstawie korzystania przez użytkownika z Usług LinkedIn. Aby zapoznać się z polityką prywatności LinkedIn, należy przejść tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Uponor korzysta z serwisu YouTube firmy Google Inc. w celu obecności i reklamy w mediach społecznościowych. Okresy przechowywania danych zbieranych przez Google różnią się w zależności od zawartości i celu wykorzystania danych oraz w zależności od wybranych ustawień. Niektóre rodzaje danych są również pozbawiane danych osobowych po upływie określonego czasu. Na przykład dane reklamowe z dziennika serwera są pozbawiane danych osobowych poprzez usunięcie części adresu IP po 9 miesiącach, a dane z plików cookie po 18 miesiącach. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google, proszę przejść tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor wykorzystuje Posadzimy do pokazywania drzew posadzonych w Polsce. Aby zapoznać się z polityką prywatności kliknij tutaj

Onor używa Lumoa autorstwa Lumoame Oy do gromadzenia opinii klientów na stronie internetowej. Aby przeczytać Politykę prywatności Lumoa, kliknij tutaj: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Funkcjonalności mediów społecznościowych.
Strona internetowa korzysta z wtyczek mediów społecznościowych, takich jak przycisk „Lubię to” stosowany przez sieć społecznościową facebook.com. Zawartość wtyczek mediów społecznościowych na Stronie internetowej pochodzi bezpośrednio z tych sieci społecznościowych. Gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym w sieci społecznościowej, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej.’ Gdy użytkownik jest wylogowany z sieci społecznościowej(ych) podczas odwiedzin na Stronie internetowej, jego przeglądarka przesyła sieci(om) społecznościowej(ym) bardziej ograniczone informacje. Wtyczki mediów społecznościowych umieszczone na Stronie internetowej podlegają warunkom prywatności oraz innym warunkom użytkowania odpowiednich stron mediów społecznościowych. Informacje gromadzone przez sieci społecznościowe nie są ujawniane firmie Uponor bez wyraźnej zgody użytkownika.

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Należy pamiętać, że firma Uponor może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek istotnych lub niekorzystnych zmian firma Uponor opublikuje powiadomienie informujące o takich zmianach na początku niniejszej Polityki prywatności oraz na stronie głównej Strony’ internetowej. Firma Uponor zaleca odwiedzanie strony zawierającej niniejszą Politykę prywatności co pewien czas w celu zapoznawania się ze zmianami na bieżąco.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań można skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta lub wysyłając wiadomość na adres: privacy@uponor.com .