Menu
Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Polityka prywatności dotycząca rejestru dostawców i usługodawców – Uponor Capricorn Sp. z o.o

1. Administrator
Uponor Capricorn Sp z o.o (“Capricorn”).
ul. Ciernie 11
58-160 Świebodzice
Poland
 
2. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe są dostępne na stronie: capricorn@capricorn.pl
 
3. Grupa osób, których dane dotyczą

Uponor Capricorn Polityka prywatności dotycząca rejestru dostawców i usługodawców zawiera informacje o przedstawicielach, pracownikach, dyrektorach i członkach kierownictwa,  dostawcach, podwykonawcach, sprzedawcach, usługodawcach, partnerach, partnerach w ramach joint venture, partnerach w ramach konsorcjum oraz partnerach w ramach prac badawczo-rozwojowych firmy Uponor Capricorn (również potencjalnych) (zwanych dalej “Dostawcami” lub “Potencjalnymi dostawcami”).
 
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Niniejszy rejestr danych osobowych służy do komunikacji z Dostawcami oraz Potencjalnymi dostawcami oraz zarządzania relacjami firmy Uponor Capricorn z jej Dostawcami i Potencjalnymi dostawcami, m.in. przetwarzania danych osobowych Dostawców i Potencjalnych dostawców w następujących celach:
dbanie o wypełnianie zobowiązań Dostawców i Potencjalnych dostawców wobec firmy Uponor Capricorn oraz o wypełnianie zobowiązań firmy Uponor Capricorn wobec Dostawców’ i Potencjalnych dostawców;’
obsługiwanie, ocenianie i egzekwowanie zobowiązań lub odpowiedzialności prawnej Dostawców, Potencjalnych dostawców lub firmy Uponor Capricorn;
egzekwowanie praw firmy Uponor Capricorn;
podtrzymywanie i rozwijanie relacji z Dostawcami;
zarządzanie prośbami o złożenie ofert i ofertami oraz innymi wiążącymi lub niewiążącymi dokumentami;
nawiązywanie relacji między Dostawcą lub Potencjalnym dostawcą a firmą Uponor Capricorn;
zarządzanie i obsługa wszelkich spraw dotyczących odpowiedzialności za produkt;
opracowywanie usług i produktów firmy Uponor Capricorn;
prowadzenie statystyk i analiz
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionych interesach firmy Uponor Capricorn. Zobowiązania te wynikają z relacji między Dostawcą lub Potencjalnym dostawcą a firmą Uponor Capricorn.
Dane osobowe Dostawcy mogą być przechowywane tak długo, jak długo będą one potrzebne firmie Uponor Capricorn do wymienionych wyżej celów, jednak zwykle nie dłużej niż przez dziesięć lat.
Dane osobowe Potencjalnego dostawcy mogą być przechowywane tak długo, jak długo będą one potrzebne firmie Uponor Capricorn do wymienionych wyżej celów, jednak zwykle nie dłużej niż przez dwa lata.
 
5. Zawartość rejestru danych osobowych
W rejestrze danych osobowych firma Uponor Capricorn może przetwarzać w szczególności następujące informacje:
  • podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko;
  • informacje dotyczące produktów i usług zamawianych u Dostawców i Potencjalnych dostawców oraz informacje dotyczące produktów i usług oferowanych firmie Uponor Capricorn przez Dostawców i Potencjalnych dostawców. 
6. Źródła informacji

Dane osobowe są przede wszystkim zbierane od osoby, której dane dotyczą, bądź gromadzone przez personel firmy Uponor Capricorn. Oprócz źródeł powszechnie dostępnych dane osobowe można w niektórych sytuacjach uzyskać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z innych źródeł, a nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Firma Uponor Capricorn informuje każdą osobę, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych, m.in. o źródłach danych strony trzeciej oraz danych uzyskanych z takich źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane są wprowadzane do rejestru przez personel firmy Uponor Capricorn.
 
7. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych poza obszarem UE i EOG

Firma Uponor Capricorn może ujawniać i przekazywać dane osobowe poza obszarem UE i EOG zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, jak następuje:
  • spółkom należącym do grupy Uponor zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi jednostkami firmy Uponor, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych, oraz
  • upoważnionym stronom trzecim, w zakresie w jakim uczestniczą one w przetwarzaniu danych osobowych w celach określonych w niniejszym rejestrze danych osobowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez upoważnione strony trzecie poza UE lub EOG zgodnie z zawartą między firmą Uponor Capricorn lub innej spółki Grupy Uponor a upoważnioną stroną trzecią umową, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, lub inne odpowiednie zabezpieczenia przesyłania danych wymienione w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (2016/679) (RODO) które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Firma Uponor Capricorn zobowiąże takie strony trzecie do zachowania poufności i należytego zabezpieczenia wszelkich takich przekazywanych danych osobowych; lub
  • za zgodą; bądź
  • w inny sposób dozwolony na mocy obowiązujących przepisów.

Z powodów technicznych lub powodów związanych z użyciem danych, dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach usługodawców zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać dane w imieniu firmy Uponor.
Każdy proces przekazywania danych osobowych powinien odbywać się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych (2016/679) oraz obowiązującymi przepisami, które mogą co jakiś czas ulegać zmianie.
 
8. Prawa osób, których dane dotyczą

O ile nie wystąpią ograniczenia w tym zakresie, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Uponor Capricorn. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo poprosić firmę Uponor Capricorn o poprawienie, usunięcie danych osobowych, które są błędne, zbędne, niepełne lub nieaktualne, bądź też o zaprzestanie używania takich danych. Każda osoba, której dane dotyczą, może również cofnąć wyrażoną wcześniej przez siebie zgodę i wyrazić sprzeciw wobec stosowania marketingu bezpośredniego.
Wszelkie prośby należy wysyłać,https://www.uponor.com/pl-pl/instalacje/informacje-prawne/ochrona-danych. Firma Uponor Capricorn rozpatruje wszystkie prośby możliwie szybko. W przypadku niezadowolenia w związku z decyzją lub działaniami firmy Uponor Capricornr każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi w urzędzie zajmującym się ochroną danych w swoim kraju.
 
9.  Zasady zabezpieczania danych osobowych – Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

Firma Uponor Capricorn zadba o to, by w całej organizacji zostały wprowadzone i zachowane dostateczne techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Ponadto firma Uponor Capricorn zadba o to, by wszelkie przypadki przesłania lub ujawnienia danych osobowych znajdujących się w niniejszym rejestrze danych osobowych na rzecz strony trzeciej miały miejsce wyłącznie, jeśli firma Uponor Capricorn zapewni dostateczny poziom ochrony danych na mocy umów lub w inny sposób wymagany przepisami prawa.
Zabezpieczenia techniczne:
Istniejący fizycznie materiał jest przechowywany w miejscach zabezpieczonych przy użyciu zamka, do których dostęp jest ograniczony. Wszystkie systemy informatyczne są zabezpieczone przy użyciu oprogramowania służącego do ochrony systemu operacyjnego. Dostęp do systemów wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, a przekazywanie danych odbywa się za pośrednictwem kanałów silnego szyfrowania.
Zabezpieczenia organizacyjne:
W ramach organizacji Uponor Capricorn oraz Grupy Uponor korzystanie z danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami a dostęp do systemów informatycznych, w tym m.in. danych osobowych, mogą uzyskać tylko osoby, które mają uprawnienia niezbędne, by mieć do nich dostęp w zależności od przydzielonych im zadań lub ról, i które podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności odnośnie danych osobowych