Menu
Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania dla aplikacji Uponor Smatrix Pulse („EULA”)

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania dla aplikacji Uponor Smatrix Pulse („EULA”)

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania („EULA”) stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem Aplikacji („Użytkownikiem”) i firmą Uponor GmbH („Uponor”). Została ona zawarta wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i firmą Uponor (a nie z żadną inną stroną, np. z Dostawcą App Store w rozumieniu zdefiniowanym poniżej). Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi mieć minimum 13 lat. Jeśli Użytkownik jest w wieku od 13 do 17 lat, Użytkownik oświadcza, że jego opiekun prawny zapoznał się z tymi warunkami i wyraził na nie zgodę.

Dla celów niniejszej umowy EULA „Aplikacja” oznacza aplikację, za pomocą której Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wewnętrznego systemu klimatyzacji Uponor Smatrix Pulse w celu monitorowania temperatury w pomieszczeniach i sterowania nią („Usługa”). Usługa podlega odrębnej umowie pomiędzy firmą Uponor i Użytkownikiem. Korzystanie z aplikacji Uponor Smatrix Pulse wymaga określonego urządzenia Uponor Smatrix umożliwiającego korzystanie z Usługi. Aplikacja jest dostarczana w formie aplikacji mobilnej, udostępnianej przez firmę Uponor za pośrednictwem jednej lub więcej usług innej firmy oferowanych przez sklep(y) z aplikacjami na terenach określonych przez firmę Uponor.

Pobierając Aplikację, np. ze sklepu z aplikacjami prowadzonego przez firmę Apple (odpowiednio „Dostawcę App Store”), Google lub Microsoft (odpowiednio „Dostawcę App Store”), instalując ją lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy EULA i na politykę prywatności firmy Uponor (dostępną w menu Aplikacji) oraz na warunki obsługi aplikacji Uponor Smatrix Pulse odnoszące się do Usługi. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z tych warunków, nie może pobierać, instalować ani używać Aplikacji.

APLIKACJA JEST LICENCJONOWANA, A NIE SPRZEDAWANA. KORZYSTANIE Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODLEGA WARUNKOM OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA. POBIERAJĄC I INSTALUJĄC APLIKACJĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA.

Kim jesteśmy Aplikacja jest udostępniana przez firmę Uponor GmbH, zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem niemieckim pod numerem VAT DE 133 899 039, z siedzibą pod adresem: Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Niemcy. Z firmą Uponor można się skontaktować za pomocą podanych tutaj danych kontaktowych.

Aplikacja

Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne Użytkownika ze sklepu z aplikacjami udostępnianego przez Dostawcę App Store i innych dostawców aplikacji. Taki sklep z aplikacjami może podlegać odrębnym warunkom, a Użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków określonych przez Dostawcę App Store i innych dostawców.

Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z Internetem, a sprzęt Użytkownika musi spełniać wymagania techniczne określone w opisie Aplikacji udostępnionym przez dany sklep z aplikacjami. Firma Uponor nie gwarantuje, że Aplikacja będzie dostępna na wszystkich urządzeniach mobilnych i we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KOSZTY, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO APLIKACJI Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.

 

Licencja, prawa własności intelektualnej Aplikacja i wszelkie oprogramowanie używane do jej udostępniania są własnością firmy Uponor i jej oddziałów oraz ich zewnętrznych licencjodawców, o ile ma to zastosowanie. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich informacji i materiałów dotyczących Aplikacji należą do firmy Uponor, jej oddziałów lub licencjodawców zewnętrznych. „Uponor” i/lub „Smatrix” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Uponor Corporation lub spółek wchodzących w skład jej grupy.

Zgodnie z niniejszą umową EULA firma Uponor udziela niniejszym Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, ograniczonej i osobistej licencji na instalację, wykonywanie, wyświetlanie i wykorzystywanie Aplikacji w celach osobistych i niekomercyjnych na urządzeniach mobilnych zgodnie z niniejszą umową EULA. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne jest zabronione. Użytkownik zgadza się nie podlicencjonować, nie sprzedawać, nie rozprowadzać, nie kopiować, nie powielać, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie przekazywać, nie przydzielać, nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie programować zwrotnie ani nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej jej części do innych celów komercyjnych.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA, są zastrzeżone wyłącznie dla firmy Uponor. Firma Uponor może swobodnie używać i wykorzystywać wszelkie pomysły oraz uwagi Użytkowników aplikacji bezpłatnie jako uznane przez Uponor.

Treści stron trzecich Za pośrednictwem Aplikacji mogą zostać udostępnione Użytkownikowi treści wyprodukowane przez strony trzecie. Treści te mogą obejmować m.in. obliczenia dokonane przez strony trzecie. W celu uniknięcia wątpliwości, wyłączną odpowiedzialność za takie treści stron trzecich ponoszą te strony trzecie, które je wyprodukowały i/lub mają do nich prawa, a firma Uponor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, jakość, charakter, własność i wiarygodność tych treści stron trzecich.

Podwykonawcy Firma Uponor zastrzega sobie prawo do korzystania w celu udostępniania Aplikacji z usług podwykonawców.

Brak gwarancji BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ODMIENNE POSTANOWIENIA I W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W POSTACI, „W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I „ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI, A UŻYTKOWNIK MOŻE Z NIEJ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PONOSI WYŁĄCZNIE DANY UŻYTKOWNIK. FIRMA UPONOR NIE UDZIELA I NINIEJSZYM WYKLUCZA UDZIELENIE JAKICHKOLWIEK WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH STANU, NIEPRZERWANEGO KORZYSTANIA, DOKŁADNOŚCI DANYCH (WŁĄCZAJĄC DANE LOKALNE, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO NICH), PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BEZ NARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. FIRMA UPONOR NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ŻE APLIKACJA TA BĘDZIE SPEŁNIAĆ JEGO WYMAGANIA, ŻE BĘDZIE ONA DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE I BEZ ZAKŁÓCEŃ ANI ŻE BĘDZIE ONA WSPÓŁPRACOWAĆ CZY BĘDZIE ZGODNA Z WSZELKIMI INNYMI USŁUGAMI, ANI ŻE

JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W APLIKACJI ZOSTANĄ POPRAWIONE. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE PORADY DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ UPONOR CZY JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE UZNAJĄ WYŁĄCZENIA ANI OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ANI TEŻ OGRANICZEŃ ODPOWIEDNICH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W DANEJ JURYSDYKCJI. ABY UNIKNĄĆ WSZELKICH WĄTPLIWOŚCI, DOSTAWCA APP STORE I INNI DOSTAWCY NIE MAJĄ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności W ŻADNYM WYPADKU FIRMA UPONOR NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE, PRZYKŁADOWE ANI WYNIKOWE (W TYM M.IN. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH, ZA PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, STRATY WYNIKAJĄCE Z ZASTĘPCZEGO ZAKUPU TOWARÓW LUB ZA INNE PODOBNE STRATY), WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB USŁUGI, NAWET JEŚLI FIRMA UPONOR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY UPONOR ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UŻYWANIE APLIKACJI LUB 50 EUR, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WIĘKSZA. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ OD FIRMY UPONOR ODZYSKANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD — I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO TEGO — W TYM WTÓRNYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH. ABY UNIKNĄĆ JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY APP STORE JEST WYKLUCZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY UPONOR ZA SZKODY I STRATY SPOWODOWANE RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM LUB UMYŚLNYM NIEWŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM ANI ZA ŚMIERĆ W WYNIKU OBRAŻEŃ LUB INNYCH USZKODZEŃ, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownika Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić firmę Uponor, jej partnerów, oddziały, wykonawców, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i Dostawcę App Store przed wszelkimi szkodami, stratami oraz kosztami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z: (i) działania lub zaniechania Użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji; lub (ii) naruszenia przez Użytkownika niniejszej umowy EULA i/lub polityki prywatności.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie Okres obowiązywania licencji Użytkownika zgodnie z niniejszą umową EULA rozpoczyna się z dniem, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejszą umowę EULA oraz pobierze i zainstaluje Aplikację lub w inny sposób z niej skorzysta, a kończy się z chwilą usunięcia Aplikacji przez Użytkownika lub rozwiązania niniejszej umowy EULA przez firmę Uponor, zależnie od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Licencja Użytkownika wygasa natychmiast, jeśli Użytkownik spróbuje obejść jakiekolwiek techniczne środki ochrony zastosowane w Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z Aplikacji z naruszeniem postanowień niniejszej umowy EULA. W takim przypadku Użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji i zaprzestać korzystania z niej.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji, polityka prywatności

Firma Uponor zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony wszelkich zebranych informacji na temat Użytkowników Aplikacji i stron trzecich. Polityka prywatności firmy Uponor, która podlega niekiedy zmianom, jest dostępna w menu Aplikacji i ma zastosowanie do niniejszej umowy EULA. Polityka prywatności określa, jak, dlaczego i w jakim zakresie firma Uponor gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników oraz stron trzecich. Pobierając i instalując Aplikację lub korzystając z niej, Użytkownik wyraźnie zgadza się z warunkami tej polityki prywatności oraz z wszelkimi warunkami zawartymi w niej przez odniesienie.

Warunki uzupełniające dotyczące Dostawców App Store Dostawca App Store nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika lub stron trzecich związane z posiadaniem i/lub użytkowaniem Aplikacji przez Użytkownika, w tym między innymi za roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczenia z tytułu tego, że Aplikacja jest niezgodna z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym, roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów lub innych podobnych przepisów oraz roszczenia strony trzeciej z tytułu tego, że Aplikacja bądź posiadanie lub użytkowanie Aplikacji przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej.

Bez ograniczenia innych zastrzeżeń zamieszczonych w niniejszej umowie EULA, odpowiedzialność Dostawcy App Store, producenta, operatora sieci, producenta urządzenia lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej za świadczenie usług pomocy technicznej lub konserwacji jest wyraźnie wyłączona.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju, który jest przedmiotem embarga rządu USA lub został wskazany przez rząd USA jako wspierający działalność terrorystyczną oraz że nie znajduje się na żadnej prowadzonej przez rząd USA liście podmiotów, którym ograniczono prawo prowadzenia działalności lub jej zabroniono.

Użytkownik zgadza się, że Dostawca App Store i jego spółki zależne są beneficjentami, jako osoby trzecie, niniejszej umowy EULA oraz że po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszej umowy EULA Dostawca App Store będzie mieć prawo (co jest uznane za równoznaczne z zaakceptowaniem tego prawa) do egzekwowania postanowień niniejszej umowy EULA wobec Użytkownika jako jej beneficjent będący stroną trzecią.

Bez ograniczania zastrzeżeń sformułowanych przez firmę Uponor w niniejszej umowie EULA, w przypadku gdy Aplikacja nie spełnia warunków obowiązujących gwarancji, o ile w ogóle ich udzielono, Użytkownik może powiadomić o tym fakcie Dostawcę App Store i uzyskać zwrot kwoty zapłaconej za Aplikację zgodnie z obowiązującą polityką Dostawcy App Store.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dostawca App Store nie ma żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych związanych z Aplikacją i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki, które można powiązać z jakimkolwiek brakiem zgodności z gwarancją, ponosi Użytkownik.

Inne postanowienia

Niniejsza umowa EULA stanowi całość porozumienia dotyczącego korzystania z Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uponor i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy zawarte przez strony oraz złożone przez nie oświadczenia.

Firma Uponor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej umowy EULA, według własnego

uznania, poprzez publikowanie zaktualizowanych wersji niniejszej umowy EULA na stronie internetowej firmy Uponor. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji oznaczać będzie domniemaną akceptację tych zmian. W związku z wprowadzanymi zmianami Użytkownik zawsze ma prawo wypowiedzieć licencję udzieloną mu na mocy niniejszej umowy EULA.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne, zostanie ono zmienione tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby stało się wykonalne, co nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej umowy EULA.

Rezygnacja przez firmę Uponor z wyegzekwowania któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej umowy EULA nie oznacza, że firma Uponor zrzeka się prawa do takich działań.

Firma Uponor może w dowolnym momencie i według własnego uznania zaprzestać oferowania Aplikacji za zgodą lub bez zgody Użytkowników. Firma Uponor stara się jednak z wyprzedzeniem powiadamiać Użytkowników Aplikacji o takim zamiarze.

Firma Uponor może scedować niniejszą umowę EULA w całości lub w części na dowolną osobę lub dowolny podmiot bądź przekazać ją takiej osobie lub podmiotowi po uprzednim powiadomieniu lub bez takiego powiadomienia. Użytkownicy Aplikacji nie mogą cedować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uponor, a wszelkie nieuprawnione cesje i przypadki delegowania dokonane przez Użytkownika są nieskuteczne.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów O ile żadne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do wszystkich kwestii wynikających z lub odnoszących się do korzystania z Aplikacji (bez odniesienia do wyboru przepisów prawa) zastosowanie ma prawo polskie, a wszystkie związane z tym spory będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Polsce. Postępowanie sądowe poprzedzone będzie obowiązkowym postępowaniem mediacyjnym. Mediatora wyznacza strona wszczynająca spór. Na mediatora może nie wyrazić zgody druga strona tylko w sytuacji gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności mediatora, a brak zgody wiąże się z obowiązkiem przedstawienia innego mediatora. Powyższy sprzeciw winien być wskazany najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania powiadomienia o chęci rozpoczęcia mediacji. Mediacje toczyć się będą w języku polskim.

Jako ograniczony wyjątek od powyższych postanowień, w przypadku Użytkowników korzystających z Aplikacji jako konsumenci i zamieszkałych w Unii Europejskiej, wobec Aplikacji i umowy EULA oraz wszelkich wynikających z nich potencjalnie sporów mają również zastosowanie przepisy państwa członkowskiego, w którym Użytkownik mieszka. Niewyłączne prawo do rozstrzygania każdego takiego sporu mają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Użytkownika występującego w roli konsumenta. Użytkownicy z Unii Europejskiej występujący w roli konsumentów mogą też rozstrzygnąć każdy taki spór przed lokalnym organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

W razie pytań dotyczących niniejszej umowy EULA należy się skontaktować z firmą Uponor.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.