Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Kodex chování

Tento kodex chování byl schválen představenstvem společnosti Uponor Corporation. Platí pro všechny společnosti skupiny Uponor po celém světě (společně a nerozdílně „Uponor“) a jejich zaměstnance, manažery, vedoucí pracovníky a ředitele (společně a nerozdílně „Zaměstnanci“). Vize, hlavní účel a hodnoty společnosti Uponor – Connect, Build, Inspire – jsou zakotveny v tomto Kodexu chování.

Etika, zákony a předpisy

Společnost Uponor se bude snažit o dlouhodobý obchodní růst vytvářením skutečné přidané hodnoty pro své zákazníky. Zaměstnanci musí vždy dodržovat etické a zákonné standardy zakotvené v Kodexu chování; Zaměstnanci se budou chovat profesionálně, zodpovědně, čestně a dodržovat nejvyšší standardy bezúhonnosti a v souladu s tímto kodexem chování a dalšími relevantními zásadami, směrnicemi a pokyny skupiny, jakož i všemi souvisejícími zásadami, pokyny a pokyny divize Uponor. ve kterém Zaměstnanec pracuje.Všechny společnosti a zaměstnanci společnosti Uponor musí dodržovat smysl i literu platných mezinárodních a národních zákonů a předpisů, ať vykonávají činnost pro společnost Uponor kdekoli. Mezi ně patří zákony a předpisy prosazující spravedlivou hospodářskou soutěž; regulující veřejně obchodovatelné cenné papíry; ochrana duševního vlastnictví společnosti Uponor; řešení správy a řízení společností; ochrana soukromí jednotlivce; ochrana proti korupci; řešení bezpečnosti výrobků; stejně jako lidská práva a pracovní právo. Společnost Uponor a zaměstnanci budou respektovat lidská práva definovaná například v hlavních zásadách OSN pro podnikání a lidská práva a ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Jako signatář Global Compact OSN se společnost Uponor a všichnizaměstnanci zavázali podporovat deset jejích zásad týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.
 
Konflikty zájmů, dary a úplatky
 
Zaměstnanci se musí vyvarovat jakéhokoli konfliktu mezi svými zájmy a zájmy společnosti Upon or. To zahrnuje, ale není omezeno na, poskytování, vyžadování nebo přijímání osobních darů nebo pohoštění od zúčastněných stran, s výjimkou přiměřených darů nebo pohostinnosti menší hodnoty, na příležitostném základě, v rámci běžného podnikání společnosti Uponor a jak je přijatelné podle příslušných zákonů. („Zúčastněné strany“ označují zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, vládní a nevládní organizace a další strany, které mají smluvní vztah se společností Uponor nebo mohou mít vliv na společnost Uponor nebo mohou být ovlivněny společností Uponor.)Společnost Uponor zakazuje veškeré úplatky a zdržuje se účasti na praní špinavých peněz, daňových únicích a financování nezákonných aktivit.Společnost Uponor a zaměstnanci musí zajistit, aby všechny charitativní činnosti, dary a sponzorství byly přiměřené a schválené v souladu s platnými zákony a interními pravidly.Veškeré platby za usnadnění nebo neoficiální výhody veřejnému činiteli nebo vládě za účelem získání souhlasu nebo povolení nebo za účelem jiného usnadnění obchodní transakce nebo činnosti jsou přísně zakázány.
 
Důvěrné informace, data a další aktiva společnosti Uponor
 
Obchodní tajemství a vlastní informace společnosti Uponor jsou cenným obchodním majetkem společnosti a jejich použití a ochrana jsou tudíž nanejvýš důležité. Zejména obchodní tajemství a další důvěrné informace musí být chráněny zajištěním důvěrného použití těchto informací a případně hledáním dodatečné ochrany prostřednictvím registrace práv duševního vlastnictví. Zaměstnanci, kteří přijmou nebo se dozvědí o jakýchkoli důvěrných informacích společnosti Uponor nebo jakékoli jiné strany, která je v obchodním vztahu se společností Uponor, budou takové informace zachovávat jako důvěrné a nesmějí, pro jiné než přijatelnéobchodní účely společnosti Uponor nebo jak to vyžadují platné zákony, žádné takové zveřejnit třetím stranám (včetně přátel a rodinných příslušníků).Společnost Uponor podporuje otevřenost, transparentnost a nepřetržitý dialog se zainteresovanými stranami a médii. Zaměstnanci se musí řídit pokyny společnosti Uponor pro sociální média a jednat zodpovědně při veškeré komunikaci. Ochrana důvěrných informací, pravidla pro veřejně obchodovatelné cenné papíry (důvěrné informace) a konkurenční úvahy však mohou tuto transparentnost omezit a musí být vždy dodržovány.Účetní údaje společnosti Uponor musí být přesné a spolehlivé ve všech významných ohledech. Neevidované finanční prostředky jsou zakázány a záznamy musí být provedeny včas. Finanční a nefinanční výkaznictví a záznamy společnosti Uponor nesmí obsahovat žádné nepravdivé, zavádějící nebo umělé záznamy nebo informace.Jakákoli krádež, podvod, zpronevěra nebo jiné zneužití aktiv společnosti Uponor je zakázáno.Finanční, digitální a jiná aktiva společnosti Uponor budou používána odpovědným způsobem a pro zamýšlené a legitimní účely. Zaměstnanci musí zabezpečit a chránit všechna aktiva společnosti Uponor, včetně inventáře, vybavení, prostor, dat a duševního vlastnictví.
 
Životní prostředí
 
Společnost Uponor se zavázala chránit životní prostředí a provozovat své podnikání odpovědným a ekologicky udržitelným způsobem. Společnost Uponor očekává, že zaměstnanci budou dodržovat zákony a předpisy týkající se životního prostředí a že budou podporovat činnosti, které snižují dopad vlastních operací společnosti Uponor a celého hodnotového řetězce na životní prostředí.
 
Politika a svoboda sdružování
 
Společnost Uponor se nijak neangažuje v politice a nepodporuje politické strany nebo skupiny finančně ani jinak; Zaměstnanci, kteří se angažují politicky, tak musí činit jako soukromé osoby a ne jako zástupci společnosti Uponor. Zároveň společnost Uponor podporuje pracovní práva, jak jsou definována Mezinárodní organizací práce a zákony práce zemí, ve kterých společnost Uponor působí, a společnost Uponor prosazuje svobodu sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání. Pokud by tato práva byla omezena místními zákony, společnost Uponor se snaží nabídnout svým zaměstnancům alternativní způsoby, jak prezentovat své názory.
 
Zaměstnanci
 
Společnost Uponor je odpovědným zaměstnavatelem a zavázala se budovat vstřícné a inkluzivní pracovní prostředí s rovnými příležitostmi. Není povolena žádná diskriminace na základě např. rasy, národnosti, věku, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické aktivity. Společnost Uponor nepovoluje dětskou, povin nou nebo nucenou práci ani nezapojuje dodavatele, kteří tak činí. Společnost Uponor netoleruje žádnou formu obtěžování, zneužívání nebo šikany ze strany svých zaměstnanců nebo vůči nim. Společnost Uponor zajišťuje odpovídající odměnu za práci a bezpečné a zdravé pracoviště pro všechny zaměstnance. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování bezpečnostních pokynů, za používání osobních ochranných pomůcek v případě potřeby a za hlášení jakýchkoli nedostatků v souvislosti s nimi.
 
Zákazníci a dodavatelé
 
Společnost Uponor pomáhá svým zákazníkům uspět, protože to podpoří vlastní úspěch společnosti Uponor. Společnost Uponor usiluje o vzájemnou spokojenost a důvěru spojené se všemi jejími smlouvami, vysoce kvalitními produkty a službami, férovými cenami a vynikajícím servisem nabízeným po záruční době. Společnost Uponor se bude chovat ke všem zúčastněným stranám se stejným myšlením, jaké společnost Uponor nasazuje, když oslovuje své vlastní zákazníky. Očekává se, že dodavatelé společnosti Uponor budou dodržovat stejné etické, sociální, ekologické a kvalitativní standardy, jaké jsou zakotvené v Kodexu chování. Společnost Uponor provozuje své podnikání v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o hospodářské soutěži a antimonopolními zákony, zákonyo kontrole vývozu a celními zákony a nařízeními ve všech svých provozech.
 
Implementace
 
Společnost Uponor podporuje implementaci a monitorování tohoto kodexu chování prostřednictvím efektivní komunikace jeho obsahu a významu zaměstnancům. Jakékoli dotazytýkající se tohoto kodexu chování budou adresovány hlavnímu poradci společnosti Uponor. Jakékoli podezření na porušení tohoto kodexu chování bude oznámeno danému nadřízenému, hlavnímu poradci, místnímu oddělení lidských zdrojů nebo oddělení lidských zdrojů skupiny a/nebo internímu auditorovi (kontaktní informace naleznete na intranetu společnosti Uponor) nebo prostřednictvím anonymního interního/externího kanálu pro podávání zpráv. Vedení s nimi poté náležitě nakládá. Jakékoli podezření na porušení bude vyšetřeno a vyřešeno zcela důvěrně a diskrétně. Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby v případě nejasných situací kontaktovali svého nadřízeného.Společnost Uponor zajistí, aby nedošlo k žádným nepříznivým důsledkům souvisejícím s prací nebo jakékoli formě odvetných opatření proti jakémukoli jednotlivci, který v dobré víře nahlásí porušení Kodexu chování. Akce, které nejsou v souladu s tímto Kodexem chování, je třeba okamžitě napravit a budou předmětem disciplinárního řízení, které může skončit až ukončením pracovního poměru. Některá porušení trestní povahy mohou navíc vést k trestnímu řízení.