UPONOR

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Ochrana soukromí a osobních údajů

Společnost Uponor usiluje o ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů. Společnost Uponor uplatňuje přísné zásady ochrany soukromých a osobních údajů. Údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ označuje jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak společnost Uponor zpracovává Vaše osobní údaje související s webovými stránkami www.uponor.com a příslušnými podstránkami (dále jen „webové stránky“).

Webové stránky, produkty a služby společnosti Uponor mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které uplatňují vlastní zásady ochrany osobních údajů. Rovněž služby třetích stran nainstalované na vašem zařízení mohou umožňovat přístup k údajům na vašem zařízení. Společnost Uponor doporučuje pozorně si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Společnost Uponor nenese odpovědnost za postupy ani obsah zásad ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Používáním webových stránek nebo předáním osobních údajů společnosti Uponor zároveň vědomě souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, společnost Uponor Vás vyzývá, abyste tyto webové stránky nepoužívali a neodesílali společnosti Uponor jakékoliv osobní údaje.


1. Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Uponor Corporation; v rámci místních webových stránek jde o společnosti Uponor pro jednotlivé oblasti společně s místní dceřinou společností (dále jen „Uponor“). Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finsko

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Při používání webových stránek mohou být shromažďovány a zpracovávány některé osobní údaje, které je možné spojit s vaší osobou. 

Takové osobní údaje může společnost Uponor v závislosti na svých oprávněných zájmech v konkrétní oblasti (i ve více oblastech najednou) využívat k těmto účelům:
údržba a vývoj webových stránek a produktů a služeb společnosti Uponor;
potřeby marketingu a komunikace, například při provádění průzkumu trhu, při přímém marketingu, automatizovaném marketingu, informování o nových funkcích, produktech či uvedeních a zvláštních akcích;
poskytování produktů a služeb, například při plnění smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, s cílem zajistit funkčnost a bezpečnost produktů a služeb společnosti Uponor, identifikování Vaší osoby, předcházení a vyšetřování případných nesprávných způsobů používání; a
k účelům statistiky a analýzy.
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek nebo pokud se zaregistrujete jako uživatel našich webových stránek, může společnost Uponor v některých případech zpracovávat vaše osobní údaje také, pokud je to potřeba pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Uponor, pro zavedení přípravných opatření souvisejících se smlouvou nebo, v některých případech, na základě vašeho souhlasu.

V rozsahu, v jakém společnost Uponor zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv a bezplatně zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste udělili společnosti Uponor. Vezměte však na vědomí, že zrušení souhlasu může znamenat, že nebude nadále moci používat veškeré funkce webových stránek, případně jiných produktů nebo služeb, které vám nabízí společnost Uponor, jelikož některé činnosti zpracování údajů vyžadující váš souhlas mohou představovat neoddělitelnou součást příslušných funkcí, produktů nebo služeb.

3. Shromážděné osobní údaje

Osobní údaje jsou obvykle shromažďovány při používání webových stránek, během registrace k používání produktů a služeb společnosti Uponor a při jakékoli jiné komunikaci se společností Uponor. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat mimo jiné časy přístupu, webové stránky, ze kterých jste byli odkázáni, používané odkazy, navštěvované stránky, prohlížený obsah a podobné informace o chování, které společnost Uponor získává prostřednictvím Vašeho prohlížeče. 

Společnost Uponor Vás dále může požádat o poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, uživatelská jména a hesla, souhlas, zpětná vazba, věk, pohlaví a také o některá další data, která nepředstavují důvěrné osobní údaje. Společnost Uponor chce zdůraznit, že některé osobní údaje, které není možné použít k identifikaci, bude někdy možné použít k identifikaci, pokud společnosti Uponor poskytnete své osobní údaje.

4. Běžné zdroje údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících zdrojů:
informace, které společnosti Uponor poskytnete přímo nebo prostřednictvím webových stránek či jiným způsobem;
subdodavatelé společnosti Uponor v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s webovou stránkou;
veřejně dostupné zdroje.

5. Běžné zveřejňování a přenášení údajů mimo EU nebo EHP

Společnost Uponor může osobní údaje poskytovat společnostem v rámci své skupiny také mimo Evropskou unii („EU“) nebo mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) za podmínek smlouvy uzavřené mezi příslušnými stranami, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů. Osobní údaje uložené na serveru nebudou přeneseny mimo EU ani EHP.

Společnost Uponor může Vaše osobní údaje předávat pověřeným třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Uponor pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto pověřené třetí strany mohou zpracovávat Vaše osobní údaje také mimo EU nebo EHP podle smlouvy uzavřené mezi společností Uponor a příslušnou pověřenou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů.

Společnost Uponor může také provádět marketingové aktivity a další komunikaci společně s partnery společnosti Uponor a v souvislosti s tím může společnost Uponor kombinovat informace, které o Vás shromáždí, s informacemi, které o Vás shromáždili partneři společnosti Uponor, například s cílem omezit zbytečnou komunikaci nebo přizpůsobit zprávu společnosti Uponor přímo pro Vás.

V případě, že dojde k prodeji společnosti Uponor, k akvizici provedené společností Uponor, ke sloučení nebo k jiné změně organizace společnosti, může se stát, že budou osobní údaje předány potenciálním a skutečným kupcům a jejich poradcům. 

Kromě výše uvedených případů se také může stát, že společnosti Uponor vznikne povinnost poskytnout Vaše údaje správním orgánům. Společnost Uponor může také předávat nebo jinak zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou na účely ochrany svých zákonných zájmů. 

6. Principy zabezpečení a uchovávání údajů

Osobní údaje budou ve většině případů uchovávány v elektronické podobě. Osobní údaje jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou chráněny prostřednictvím ID a hesla účastníka. Všechny fyzické kopie osobních údajů, pokud existují, budou uchovávány v uzamknutých prostorech. Přístup a právo ke zpracování informací uložených v registru budou mít pouze osoby zodpovídající za zpracovávání osobních údajů.

Společnost Uponor bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům nebo v souladu s platnou legislativou. Pokud uchovávání Vašich osobních údajů nebude nadále vyžadováno, vaše osobní údaje budou odstraněny nebo anonymizovány takovým způsobem, aby je již nebylo možné s Vámi spojit. 

7. Automatické rozhodování

Osobní údaje se nepoužívají k automatickému rozhodování, ze kterého pro Vás vyvstávají právní nebo podobné důsledky.

8. Práva uživatele 

Právo přístupu: Máte právo kontrolovat své osobní údaje a získat písemnou kopii osobních údajů. Za takovou kontrolu se neúčtují žádné poplatky.

Právo na přenositelnost údajů: V rozsahu, v jakém společnost Uponor zpracovává na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje, nebo pro účely smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, jste oprávněni získat své osobní údaje, které jste poskytli společnosti Uponor, ve strukturované podobě v běžně používaném strojově čitelném formátu a, kde je to technicky možné, máte právo přenést tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Uponor jakkoli bránila.

Právo vznášet námitky: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo žádat o opravu, vymazání nebo omezení: Jste oprávněni požádat společnost Uponor o opravu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou zastaralé, nerelevantní, nesprávné, neúplné nebo jinak nepřesné, případně z jiných právně akceptovatelných důvodů. Máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. 

Oficiální stížnost: Společnost Uponor usiluje o vyřešení jakéhokoliv případného problému souvisejícího s nakládání s Vašimi osobními údaji. Zároveň však máte právo podat oficiální stížnost místnímu orgánu dohlížejícímu na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, zašlete písemnou žádost na adresu uvedenou v části 11.

9. Používání souborů cookie 

„Cookie“ je malý datový soubor, který do vašeho zařízení odesílají webové stránky. Ukládá se do Vašeho webového prohlížeče, zatímco procházíte webové stránky. Po opětovné návštěvě stejných webových stránek mohou tyto stránky načíst údaje uložené v souboru cookie, čímž získají informace o vaší předchozí aktivitě. Pokud se o těchto technologiích a způsobu, jakým fungují, chcete dozvědět více, navštivte webové stránky http://www.allaboutcookies.org.

Občas se může do Vašeho počítače uložit soubor cookie, jehož cílem je zlepšit efektivitu webových stránek a služeb společnosti Uponor. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie přijímala. Nastavení můžete změnit tak, abyste odmítli všechny soubory cookie, případně aby se při odesílání souborů cookie zobrazilo upozornění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem společnost Uponor využívá soubory cookie a podobné technologie na těchto webových stránkách. Pokud navštívíte webové stránky a Váš prohlížeč je nastaven tak, aby přijímal soubory cookie, považuje to společnost Uponor za výslovný souhlas s používáním souborů cookie z její strany.

Proč se soubory cookie používají
Používání určitých souborů cookie je nezbytné k provozování základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k fungování webových stránek a jsou potřebné k dosažení příjemného dojmu z používání stránek. 

Společnost Uponor může soubory cookie používat i k poskytování lepších služeb a produktů. Takové soubory cookie se používají například k zlepšování a přizpůsobování webových stránek a k inzerování. Z Vašeho pohledu to znamená, že si webové stránky dokážou zapamatovat například Vámi zvolený jazyk a zemi. Společnost Uponor také vypracovává analytické profily, jejichž cílem je například zjistit, co je mezi uživateli populární. Společnost Uponor sleduje, na kterých místech webových stránek uživatelé přistupují k obsahu, aby mohla lépe přizpůsobit uspořádání stránek pro co možná nejlepší uživatelskou přívětivost. Společnost Uponor také sleduje počet kliknutí na tlačítka pluginů To se mi líbí a Tweetuj a také to, který obsah webových stránek byl sdílen nebo odkázán. Tyto soubory cookie pomáhají přizpůsobovat obsah webových stránek jednotlivým uživatelům, například zobrazováním cílených reklamních bannerů a doporučení. Společnost Uponor také sleduje, jaké typy odkazů jsou používány k přistupování na webové stránky, aby mohla vyhodnotit účinnost svých kampaní a propagačních akcí. Společnost Uponor tyto soubory cookie používá k poskytování reklamního obsahu společnosti Uponor.

Délka doby uchování informací závisí na typu použitého souboru cookie. Platnost souborů cookie relace vyprší po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie jsou obvykle platné po dobu od několika měsíců až po několik let.

10. Webové stránky – analýza a informace o návštěvnících

Webové stránky využívají například služby webové analýzy poskytované společností Google, Inc („Google“). Chcete-li si přečíst podmínky o službě webové analýzy společnosti Google, klikněte na následující odkaz: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google způsobem uvedeným ve výše uvedeném prohlášení.

Když navštívíte webové stránky, třetí strany, jako jsou inzerenti, reklamní sítě a poskytovatelé sledovacích služeb, mohou na vaše zařízení ukládat soubory cookie, například za účelem poskytování cílené reklamy nebo sestavování statistiky o počtu návštěvníků webových stránek. Vzhledem k tomu, že Váš webový prohlížeč musí tyto reklamy načítat ze serverů třetích stran, tyto třetí strany mohou prohlížet, upravovat nebo ukládat své vlastní soubory cookie, podobně jako by tomu bylo v případě, že byste přímo navštívili webové stránky těchto třetích stran.

Webové stránky používají pluginy sociálních médií, jako je například tlačítko „To se mi líbí“, které poskytuje sociální síť facebook.com. Obsah pluginů sociálních médií na webových stránkách pochází přímo z příslušných sociálních sítí. Když webové stránky navštívíte, zatímco jste přihlášeni k používané sociální síti, Váš prohlížet naváže přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Pokud webové stránky navštívíte, zatímco jste odhlášení ze sociálních sítí, Váš prohlížeč odešle sociálním sítím pouze omezené informace. Pluginy sociálních médií na webových stránkách podléhají podmínkám ochrany osobních údajů a dalším podmínkám příslušných sociálních médií. Informace shromažďované sociálními sítěmi nejsou sdělovány společnosti Uponor bez Vašeho výslovného souhlasu.

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Uponor může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. V případě jakýchkoliv závažných a nepříznivých změn společnost Uponor zobrazí příslušné oznámení na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů a na domovské stránce webových stránek. Společnost Uponor doporučuje tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času navštívit, abyste o těchto změnám byli informovaní. 

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím naší zákaznické služby nebo zasláním e-mailu na adresu: info@uponor.com / info-cz@uponor.com