Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
Právní informace

Zásady řízení kvality z hlediska ochrany životního prostředí

Zásady systému řízení

Naše vize

Stát se uznávaným lídrem v oblasti udržitelných řešení budov a infrastruktury 
 

Naše poslání

Přehodnocení postoje k vodě pro budoucí generace 
 

Naše hodnoty

Spojovat. Budovat. Inspirovat.

 

Jednáme v souladu s těmito hodnotami, abychom prokázali naše odborné znalosti i orientaci na zákazníka:

 1. Všechno, co děláme, děláme pro naše zákazníky.
 2. Zajímáme se o prostředí kolem nás a vždy se snažíme najít způsob, jak podat ještě lepší výkon.
 3. Jsme odhodlaní dosahovat výsledků a nést za ně odpovědnost.
 4. Spolupracujeme, nasloucháme a učíme se.
 5. Důvěřujeme, respektujeme a bavíme se.
 6. Vyhledáváme konstruktivní zpětnou vazbu a také ji poskytujeme.

Naše vize, poslání, hodnoty a kodex chování usměrňují kroky všech pracovníků společnosti Uponor, abychom naplnili očekávání všech zainteresovaných stran.
Zavázali jsme se k plnění a dodržování předpisů a dalších povinností, které jsou hlavními principy všech našich obchodních aktivit.
Díky tomu, že neustále zlepšujeme systémy řízení jakosti, životního prostředí, energie, zdraví a bezpečnosti, přinášíme ještě větší výhody našim zákazníkům a dalším zúčastněným subjektům.

Prvořadá je bezpečnost a pohoda našich zaměstnanců. Nejde jen o zákonný požadavek.

 • Jedním z nejdůležitějších aspektů našich aktivit v oblasti bezpečnosti je zajistit zdraví a bezpečnost našich pracovníků.
 • Zdraví a bezpečnost jsou prioritou vedení společnosti. Zároveň očekáváme, že zaměstnanci budou na plnění cílů v oblasti zdraví a bezpečnosti sami pracovat, a to způsobem, který odpovídá jejich pracovním povinnostem.
 • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců má vždy přednost před ekonomickými hledisky.

Na všechny naše činnosti se vztahují následující zásady kvality:

 • Kvalita našich produktů a služeb přispívají ke spokojenosti zákazníků.’ Náš úspěch závisí na tom, že se nám podaří co nejrychleji zcela vyhovět jejich konkrétním požadavkům.
 • Dosahuje se vyšší hodnota pro akcionáře.
 • Hlavním rysem našich vztahů se zainteresovanými stranami, například obchodními partnery, zaměstnanci, akcionáři a širokou veřejností, je integrita.
 • Abychom dosáhli systematického zavedení principů a cílů kvality, usilujeme o certifikovaný systém řízení kvality podle normy ISO 9001.

Ústředním tématem všech našich činností je snaha o ochranu životního prostředí. Uplatňujeme certifikovaný systém řízení podle norem ISO 14001 a ISO 50001, abychom mohli systematicky dosahovat našich cílů v oblasti životního prostředí a energie. Zaměřujeme se na certifikaci ISCC Plus všech relevantních závodů a podniků pro transparentní a ověřené používání udržitelných surovin. Musíme proto:

 • Měřit, sledovat a dokumentovat dopady našich činností na životní prostředí.
 • Posuzovat zavedené postupy a povinnosti a provádět nezbytná nápravná opatření.
 • Podnikat kroky, abychom zabránili znečištění, snížili množství odpadu a zachovali naše přírodní zdroje.
 • Podporovat nákup energeticky účinných produktů a služeb.
 • Neustále zlepšovat náš energetický výkon a zajišťovat dostupnost nezbytných informací a zdrojů, které potřebujeme k dosažení našich záměrů a požadovaných energetických cílů.
 • Zavazujeme se plnit požadavky ISCC na všech relevantních místech a podnicích.
SafetyQualityEnvironmentalManagementPolicy_Corp_10/21, Copyright © 2021 Uponor, v4