Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Zásady ochrany osobních údajů pro registraci uchazečů o zaměstnání do společnosti Uponor - Česká republika

1. Správce osobních údajů

UPONOR, s.r.o. (ve vztahu k zaměstnancům UPONOR, s.r.o.)
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
Česká republika
+421232111300

Společnost UPONOR, s.r.o. dále společně jen „Uponor“.

2. Kontaktní informace

Peter Hromada
Račianska 13800/24H
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421911300801
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Skupina subjektu údajů

Osoby, které se účastní náborových procesů do společnosti Uponor v České republice.

4. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců je správa náborových procesů zaměstnanců do společnosti Uponor, včetně zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání. V případě, že se uchazeč o zaměstnání ucházel prostřednictvím služby webového portálu poskytované třetí stranou, platí zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb třetích stran. Výše popsané zpracování může zahrnovat zpracování a vyhodnocování osobních údajů za účelem obsazování volných pozic a informování uchazečů o zaměstnání o výsledku výběrového řízení. Součástí zpracování může být i selekce uchazečů o zaměstnání automatizovanými nástroji (na základě vyhledávaných slov).
Společnost Uponor má oprávněný zájem zpracovat osobní údaje na výše uvedené účely.
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání mohou být uloženy po skončení náborového procesu, pokud je Uponor potřebuje k plnění svých povinností souvisejících s náborovým procesem nebo při budoucích náborech, ne však déle než 10 let.

5. Obsah registru osobních údajů

V registru osobních údajů může Uponor zpracovávat zejména tyto informace: 

 • základní informace, jako například: jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pozice;
 • kvalifikační údaje, jako například: vzdělání, pracovní zkušenosti, oprávnění a povolení, diplomy, certifikáty, životopisy, přihlášky, jazykové znalosti;
 • údaje o kompenzacích: žádosti o mzdu;
 • fotografie (pokud ji nahrál uchazeč o zaměstnání);
 • reference a základní informace o ručiteli (jako jméno, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • odkazy na osobní profily, například v aplikacích sociálních médií, jako je LinkedIn (pokud je nahrál uchazeč o zaměstnání);
 • videa zaznamenaná během případných videorozhovorů; a
 • hodnotící údaje: hodnocení a komentáře náborového personálu Uponor Group.

6. Pravidelné zdroje informací

Údaje se shromažďují primárně od každého subjektu údajů. Pokud to umožňují platné právní předpisy, osobní údaje mohou být v některých situacích shromažďovány z jiných zdrojů než přímo od subjektu údajů, např. od subdodavatelů nebo poskytovatelů služeb Uponor.

Společnost Uponor informuje každý subjekt údajů o zpracování údajů včetně všech zdrojů údajů třetích stran a údajů shromážděných z takových zdrojů v souladu s platnými právními předpisy.

Údaje vkládá do registru osobních údajů dotyčná osoba, personál oddělení lidských zdrojů Uponor Group a náborový manažer během náborového procesu.

7. Zveřejňování a přenos osobních údajů mimo území EU/EHP

Společnost Uponor může zveřejňovat a přenášet osobní údaje mimo EU/EHP v souladu s omezeními stanovenými příslušnými právními předpisy as výhradou těchto omezení:

 • společnostem patřícím do skupiny Uponor v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými společnostmi Uponor, obsahující standardní smluvní doložky Evropské komise, které zajišťují zavedení přiměřených opatření na ochranu údajů, jakož i
 • oprávněným třetím stranám v rozsahu, v jakém se účastní při zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto rejstříku osobních údajů. Osobní údaje mohou zpracovávat takové oprávněné třetí strany i mimo EU nebo EHP v souladu se smlouvou uzavřenou mezi společností Uponor a touto oprávněnou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jiné vhodné záruky pro předávání údajů, jak je uvedeno v obecném nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), které zajišťují, že jsou zavedena vhodná opatření na ochranu údajů. Společnost Uponor zavazuje tyto třetí strany, aby zachovávaly důvěrné a přiměřeně zabezpečené takové přenesené osobní údaje, nebo
 • na základě souhlasu; nebo
 • pokud to dovolují příslušné právní předpisy.

Z technických důvodů a z důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uloženy na serverech externích poskytovatelů služeb, kteří mohou zpracovat údaje jménem společnosti Uponor.

Jakékoli přenosy osobních údajů se provedou v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (2016/679) a všemi platnými povinnými právními předpisy ve znění pozdějších předpisů.

8. Práva subjektů údajů

Pokud se neuplatňují žádná omezení, každý subjekt údajů má právo na přístup ke všem osobním údajům, které má o něm společnost Uponor k dispozici. Každý subjekt údajů má také právo požadovat, aby společnost Uponor opravila, vymazala nebo přestala používat jakékoli nesprávné, nepotřebné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje. Každý subjekt údajů může také stáhnout jakýkoliv souhlas, který dříve poskytl, a namítat proti přímému marketingu.

Jakékoliv požadavky je nezbytné zaslat prostřednictvím formulářů žádostí dostupných na adrese www.uponor.com/cs-cz/pravni-informace/ochrana-udaju. Společnost Uponor zpracuje všechny žádosti co nejdříve. V případě nespokojenosti s rozhodnutím nebo jednáními společnosti Uponor má každý subjekt údajů právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů své země.

9. Zásady zabezpečení osobních údajů – technické a organizační kontroly

Společnost Uponor zajistí, aby byla v celé její organizaci zavedena a udržována dostatečná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Dále společnost Uponor zajistí, aby každý přenos nebo zveřejnění osobních údajů popsaných v tomto rejstříku osobních údajů třetím stranám podléhalo společnosti Uponor, která zajistila přiměřenou úroveň ochrany údajů dohodami nebo jinými prostředky požadovanými zákonem.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložen v uzamčených prostorech s omezeným přístupem. Všechny systémy IT jsou zabezpečeny pomocí softwaru na ochranu operačního systému. Přístup k systémům vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla a přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím kanálů s důsledným šifrováním.

Organizační kontroly:
V rámci organizace provozovatele je personál poučen o používání osobních údajů a přístup k informačním systémům včetně osobních údajů je omezen na osoby, které mají právo na přístup k nim na základě svých pracovních úkolů nebo povinností a které podléhají důvěrnosti povinnosti týkající se osobních údajů.