Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Zásady ochrany osobních údajů pro registr zaměstnanců společnosti Uponor - Česká republika

1. Správce osobních údajů

UPONOR, s.r.o. (ve vztahu k zaměstnancům UPONOR, s.r.o.)
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
Česká republika
+421232111300

Společnost UPONOR, s.r.o. dále společně jen „Uponor“.

2. Kontaktní informace

Peter Hromada
Račianska 13800/24H
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421911300801
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Skupina subjektu údajů

Osoby zaměstnané společností Uponor v České republice a potenciální pracovníci, kteří vykonávají úkoly pro společnost Uponor v České republice.

4. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců je správa organizační struktury společnosti Uponor a událostí životního cyklu zaměstnanců při najímání osoby až do ukončení pracovního poměru. Kromě toho, účelem tohoto zpracování osobních údajů je monitorování pracovní schopnosti a pracovní doby zaměstnanců, dodržování pracovních předpisů a kvality práce. Společnost Uponor zpracovává osobní údaje zaměstnanců i za tím účelem, aby zaměstnanci mohli vykonávat jejich pracovní úkoly, když zaměstnanec využívá datový systém nebo aplikaci jako nástroj pro plnění svých pracovních úkolů. V případě, že společnost Uponor prodá, koupí, sloučí nebo jiným způsobem reorganizuje, takové akce mohou obsahovat zpracování osobních údajů zaměstnanců pro tyto účely a vyžadují, aby společnost Uponor zveřejnila osobní údaje, např. potenciálním a skutečným kupujícím a jejich poradcům. Kromě toho mohou být osobní údaje zaměstnanců uloženy po ukončení zaměstnání, pokud je společnost Uponor povinna jako zaměstnavatel podle stanovené legislativy tak učinit, aby mohla plnit své povinnosti jako zaměstnavatel, obvykle až do 10 let.

Výše popsané zpracování může zahrnovat řízení změn během zaměstnání a uchovávání, a zpracování takových osobních údajů zaměstnanců, které jsou podle zákona nebo jinak potřebné k plnění povinností zaměstnavatele, závazků a organizačního rozvoje, jakož i pro účely oznamování.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro výše uvedené účely je založeno na pracovním vztahu společnosti Uponor se zainteresovaným zaměstnancem. Tento vztah poskytuje společnosti Uponor oprávněný zájem zpracovat takové osobní údaje.

5. Obsah registru osobních údajů

V registru osobních údajů může Uponor zpracovávat zejména tyto informace: 

 • základní informace, jako například: jméno, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pohotovostní kontakty, pozice, ID zaměstnance, skupina zaměstnanců, společnost, manažer;
 • kvalifikační údaje, jako například: vzdělání, pracovní zkušenosti, oprávnění a povolení, diplomy, osvědčení;
 • údaje o kompenzacích, jako jsou: výše mzdy, odstupňované požitky a bonusové nároky;
 • informace potřebné k vyplácení mzdy, jako jsou: bankovní údaje, osobní identifikační číslo (je-li to nutné);
 • informace o pracovních hodinách, jako například: počet pracovních hodin;
 • údaje o výkonnosti, jako jsou: roční stanovování cílů a hodnocení výsledků, kompetence, individuální plány rozvoje, hodnocení talentů a řízení údajů;
 • údaje o zdravotním stavu, jako například: osvědčení o pracovní neschopnosti a prohlášení o vhodnosti zaměstnance pro konkrétní pozici na základě lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání;
 • uživatelské a protokolové údaje v datových systémech a aplikacích, které zaměstnanec využívá jako pracovní nástroj.

6. Pravidelné zdroje informací

Údaje se shromažďují primárně od každého subjektu údajů. Pokud to umožňují platné právní předpisy, osobní údaje mohou být v některých situacích shromažďovány z jiných zdrojů než přímo od subjektu údajů, např. od subdodavatelů nebo poskytovatelů služeb Uponor.

Společnost Uponor informuje každý subjekt údajů o zpracování údajů včetně všech zdrojů údajů třetích stran a údajů shromážděných z takových zdrojů v souladu s platnými právními předpisy.

Údaje se zapisují do registru osobních údajů buď přímo dotčenými osobami, manažerem subjektů údajů, osobou určenou v manažerských řetězcích, nebo personálním oddělením skupiny Uponor Group při zahájení nebo během zaměstnání dotyčné osoby ve společnosti Uponor.

7. Zveřejňování a přenos osobních údajů mimo území EU/EHP

Společnost Uponor může zveřejňovat a přenášet osobní údaje mimo EU/EHP v souladu s omezeními stanovenými příslušnými právními předpisy as výhradou těchto omezení:

 • společnostem patřícím do skupiny Uponor v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými společnostmi Uponor, obsahující standardní smluvní doložky Evropské komise, které zajišťují zavedení přiměřených opatření na ochranu údajů, jakož i
 • oprávněným třetím stranám v rozsahu, v jakém se účastní při zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto rejstříku osobních údajů. Osobní údaje mohou zpracovávat takové oprávněné třetí strany i mimo EU nebo EHP v souladu se smlouvou uzavřenou mezi společností Uponor a touto oprávněnou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jiné vhodné záruky pro předávání údajů, jak je uvedeno v obecném nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), které zajišťují, že jsou zavedena vhodná opatření na ochranu údajů. Společnost Uponor zavazuje tyto třetí strany, aby zachovávaly důvěrné a přiměřeně zabezpečené takové přenesené osobní údaje, nebo
 • na základě souhlasu; nebo
 • pokud to dovolují příslušné právní předpisy.

Z technických důvodů a z důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uloženy na serverech externích poskytovatelů služeb, kteří mohou zpracovat údaje jménem společnosti Uponor.

Jakékoli přenosy osobních údajů se provedou v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (2016/679) a všemi platnými povinnými právními předpisy ve znění pozdějších předpisů.

8. Práva subjektů údajů

Pokud se neuplatňují žádná omezení, každý subjekt údajů má právo na přístup ke všem osobním údajům, které má o něm společnost Uponor k dispozici. Každý subjekt údajů má také právo požadovat, aby společnost Uponor opravila, vymazala nebo přestala používat jakékoli nesprávné, nepotřebné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje. Každý subjekt údajů může také stáhnout jakýkoliv souhlas, který dříve poskytl, a namítat proti přímému marketingu.

Jakékoliv požadavky je nezbytné zaslat prostřednictvím formulářů žádostí dostupných na adrese www.uponor.com/cs-cz/pravni-informace/ochrana-udaju. Společnost Uponor zpracuje všechny žádosti co nejdříve. V případě nespokojenosti s rozhodnutím nebo jednáními společnosti Uponor má každý subjekt údajů právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů své země.

9. Zásady zabezpečení osobních údajů – technické a organizační kontroly

Společnost Uponor zajistí, aby byla v celé její organizaci zavedena a udržována dostatečná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Dále společnost Uponor zajistí, aby každý přenos nebo zveřejnění osobních údajů popsaných v tomto rejstříku osobních údajů třetím stranám podléhalo společnosti Uponor, která zajistila přiměřenou úroveň ochrany údajů dohodami nebo jinými prostředky požadovanými zákonem.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložen v uzamčených prostorech s omezeným přístupem. Všechny systémy IT jsou zabezpečeny pomocí softwaru na ochranu operačního systému. Přístup k systémům vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla a přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím kanálů s důsledným šifrováním.

Organizační kontroly:
V rámci organizace provozovatele je personál poučen o používání osobních údajů a přístup k informačním systémům včetně osobních údajů je omezen na osoby, které mají právo na přístup k nim na základě svých pracovních úkolů nebo povinností a které podléhají důvěrnosti povinnosti týkající se osobních údajů.