Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Zásady ochrany údajů pro registr marketingových a osobních údajů zákazníků

 1. Správcem

  Společnost Uponor Corporation a její přidružené společnosti uvedené v posledním finančním výkazu společnosti Uponor Corporation dostupném na webu https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (dále jen „Uponor“)
  Immalantoři 4
  00240 Helsinky

  Finsko
 2. Kontaktní údaje

  Správce údajů můžete kontaktovat na adrese: privacy@uponor.com. V případě, že chcete podat žádost týkající se vašich osobních údajů, použijte prosím formuláře dostupné na https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection a na místních webových stránkách Uponor.
 3. Název registru osobních údajů

  Registr marketingových a osobních údajů zákazníků společnosti Uponor.
   
 4. Skupina subjektů údajů

  Zástupci, zaměstnanci, ředitelné a pracovníci zaměstnanců, koncoví zákazníci, potenciální zákazníci a potenciální koncoví zákazníci společnosti Uponor a spotřebitelé a členové Akademie Uponor (dále jen „zákazníci“).
   
 5. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

  Tento registr osobních údajů je určen pro marketing a komunikaci se zákazníky a řízení vztahů společnosti Uponor s jejími zákazníky, včetně zpracovávání osobních údajů zákazníků pro následující účely:

  • plnění povinností společnosti Uponor vůči jejím zákazníkům a zpracovávání, vyhodnocování a prosazování povinností a závazků zákazníků a společnosti Uponor;
  • řízení, zpracovávání a odesílání nabídek a návrhů a dalších závazných i nezávazných dokumentů;
  • uplatňování práv společnosti Uponor;
  • udržování a rozvoj vztahů se zákazníky;
  • navazování vztahů se zákazníky;
  • řízení a správa věrnostních programů;
  • potřeby marketingu a komunikace, například při provádění průzkumu trhu, při přímém marketingu, automatizovaném marketingu, informování zákazníků o nových funkcích, produktech či uvedeních a zvláštních akcích;
  • poskytování produktů a služeb společností Uponor zákazníkům a zajišťování kvality, funkčnosti a bezpečnosti produktů a služeb;
  • řízení a zpracovávání záležitostí souvisejících s odpovědností za vadu výrobků;
  • vývoj služeb a produktů společnosti Uponor;
  • fakturace a
  • ke statistickým a analytickým účelům včetně analýzy webových stránek.

  Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněných zájmů společnosti Uponor. Tyto zájmy vyplývají ze vztahů se zákazníky. Společnost Uponor nebo její přidružené společnosti rovněž mohou zasílat přímá marketingová sdělení zákazníkům na základě jejich souhlasu, pokud je jejich souhlas vyžadován.

  Osobní údaje zákazníků, koncových zákazníků a spotřebitelů mohou být uchovávány po dobu nutnou k naplnění výše uvedených účelů, obvykle však nejde o více než deset let.

  Osobní údaje potenciálních zákazníků a potenciálních koncových zákazníků mohou být uchovávány po dobu nutnou k naplnění výše uvedených účelů, obvykle však nejde o více než dva roky.
   
 6. Obsah registru osobních údajů

  V registru osobních údajů společnost zpracovává společnost Uponor zejména následující informace:

  • Základní informace, například: jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, poloha, pohlaví (pro oslovení);
  • údaje o kvalifikacích (kvalifikace Akademie Uponor pro profesionální zákazníky);
  • informace o projektech zákazníků a produktech a službách prodaných zákazníkovi;
  • informace o schůzkách a dalších činnostech souvisejících se zákazníky;
  • informace nezbytné ke správě věrnostních programů (pokud se do nich zákazník zaregistroval);
  • informace související se zájmy zákazníků v souvislosti s produkty a službami společnosti Uponor;
  • informace související s obsahem a metodou komunikace (např. e-mail, SMS) se zákazníkem;
  • preference stávajících zákazníků a koncových zákazníků ohledně rekreačních aktivit pro účely udržování vztahů se zákazníky a
  • preference potenciálních zákazníků a koncových zákazníků ohledně rekreačních aktivit pro účely marketingu.
   
 7. Běžné zdroje informací

  Údaje jsou primárně shromažďovány od jednotlivých subjektů údajů zaměstnanci společnosti Uponor nebo prostřednictvím webů nebo aplikací. Kromě veřejně dostupných zdrojů mohou být osobní údaje v některých situacích, ve kterých to povoluje platná legislativa, shromažďovány z jiných zdrojů než přímo od subjektů údajů, např. prostřednictvím subdodavatelů nebo poskytovatelů služeb pracujících pro společnost Uponor.

  Společnost Uponor informuje každý subjekt údajů o zpracování údajů včetně údajů získaných ze zdrojů třetích stran v souladu s platnou legislativou.

  Údaje zadávají do registru osobních údajů zaměstnanci společnosti Uponor a subdodavatelé a poskytovatelé služeb společnosti Uponor.
   
 8. Předávání a přenášení údajů mimo EU nebo EHP

  Společnost Uponor může předávat a přenášet osobní údaje mimo EU/EHP v souladu s platnou legislativou, a to následovně:

  • společnostem patřícím do skupiny Uponor Group za podmínek smlouvy uzavřené mezi příslušnými stranami, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů a pověřeným třetím stranám v rozsahu, v jakém se podílejí na zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto registru osobních údajů. Tyto pověřené třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje také mimo EU nebo EHP podle smlouvy uzavřené mezi společností Uponor a příslušnou pověřenou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů. Společnost Uponor ukládá takovým třetím stranám povinnost zajistit důvěrnost a přiměřené zabezpečení jakýchkoli takových předávaných osobních údajů, nebo
  • na základě souhlasu, nebo
  • jak to dovoluje platná legislativa.

  Z technických důvodů a z důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uchovávány na serverech externích poskytovatelů služeb, kteří je mohou zpracovávat jménem společnosti Uponor.

  Jakékoli předávání osobních údajů musí probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679) a veškerou platnou závaznou legislativou v platném znění.
   
 9. Práva subjektů údajů

  Neexistují-li případná omezení, má každý subjekt údajů právo na přístup k veškerým osobním údajům, které o něm společnost Uponor uchovává. Každý subjekt údajů je také oprávněn požádat společnost Uponor o opravu, vymazání nebo přerušení používání svých osobních údajů, pokud jsou chybné, nepotřebné, neúplné nebo zastaralé. Každý subjekt údajů je dále oprávněn zrušit jakýkoli souhlas, který udělil, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  Veškeré žádosti je nutné odeslat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 2. Společnost Uponor zpracuje všechny žádosti hned jak to bude možné. Každý subjekt údajů má v případě nespokojenosti s rozhodnutím nebo kroky společnosti Uponor právo podat stížnost místnímu orgánu dohlížejícímu na ochranu osobních údajů.
   
 10. Principy zabezpečení osobních údajů – technická a organizační opatření

  Společnost Uponor zajistí zavedení a udržování dostatečných technických a organizačních opatření pro ochranu osobních údajů napříč celou organizací. Společnost Uponor dále zajistí, že jakékoli předávání a přenášení osobních údajů popsaných v tomto registru osobních údajů jakýmkoli třetím stranám bude probíhat pouze při zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů prostřednictvím smluv a dalších způsobů vyžadovaných zákonem.

  Technická opatření:
  Fyzický materiál je uchováván v uzamčených prostorech s omezeným přístupem. Veškeré IT systémy jsou zabezpečeny softwarem chránícím operační systémy. Přístup k těmto systémům je chráněn uživatelským jménem a heslem. Přenosy údajů probíhají prostřednictvím kanálů s vysokou úrovní šifrování.

  Organizační opatření:
  V rámci společnosti Uponor jsou pracovníci poučeni o používání osobních údajů. Přístup k IT systémům obsahujícím osobní údaje je omezen na osoby s právem přístupu na základě jejich pracovních úkolů nebo rolí. Tyto osoby mají povinnost zachovávat důvěrnost v souvislosti s osobními údaji.