Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Podmínky použití produktů a služeb Uponor Smatrix Pulse

Tyto podmínky upravují používání služby Uponor Smatrix Pulse, vaše povinnosti a práva v souvislosti s ní. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky.

Registrací jako uživatel („Uživatel“) služby Uponor Smatrix Pulse („Služba“) vzniká mezi Uživatelem a společností Uponor GmbH závazná smlouva („Smlouva“) týkající se používání Služby za poskytnutých podmínek níže.

Kdo jsme

Službu nabízí společnost Uponor GmbH (“Uponor”), registrovaná v Německu pod DIČ DE 133 899 039 a se sídlem Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Německo. Společnost Uponor lze kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených zde.

Služba Uponor Smatrix Pulse; jak se registrovat

Uponor nabízí službu pro uživatele k ovládání a monitorování vnitřního klimatického systému. Použití Služby vyžaduje specifický modul Uponor Smatrix Pulse ve spojení se systémem vnitřního klimatu Uponor.

Společnost Uponor poskytuje přístup ke Službě buď (1) přímo prostřednictvím nainstalovaného modulu, (2) vzdáleně prostřednictvím softwaru mobilní aplikace zpřístupněného společností Uponor prostřednictvím jedné nebo více služeb obchodu s aplikacemi třetích stran a na územích určených společností Uponor z čas od času. Software mobilní aplikace lze stáhnout do tabletu nebo chytrého telefonu například prostřednictvím obchodů s aplikacemi a trhů poskytovaných společnostmi Apple, Microsoft nebo Google (dále jen „poskytovatel App Store“). Na takový obchod s aplikacemi se mohou vztahovat samostatné podmínky a uživatel musí dodržovat platné podmínky poskytovatele obchodu s aplikacemi. Stažením, instalací, používáním nebo přístupem k softwaru mobilní aplikace uživatel přijímá Licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace Uponor Smatrix Pulse App („EULA“).

Vzdálený přístup vyžaduje připojení k internetu. Používání Služby vyžaduje (1) nákup aktuálně platných produktů Uponor; a (2) registraci vytvořením individuálního uživatelského účtu ve Službě pro vzdálený přístup a aktivaci vzdáleného přístupu.

Odpovědnost společnosti Uponor za službu

Služba včetně, ale bez omezení na software a aplikaci a všechny informace, které se k nim vztahují, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V souvislosti se službou se neposkytuje žádná výslovná ani předpokládaná záruka jakéhokoli druhu.

V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost Uponor ani žádná z jejích přidružených společností odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody, ztráty nebo náklady vyplývající z přístupu ke službě nebo jejího používání. Nic v této smlouvě neomezuje odpovědnost společnosti Uponor za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou její hrubou nedbalostí nebo úmyslným nesprávným jednáním nebo za smrt nebo zranění osob.

Uponor nezaručuje, že Služba bude bezchybná nebo dostupná bez přerušení. Společnost Uponor vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby upozornila uživatele na jakékoli podstatné problémy související se službou, avšak společnost Uponor nezaručuje, že všechny takové problémy budou uživateli sděleny v jakémkoli daném čase nebo vůbec. V souvislosti s poskytováním Služby se Uponor spoléhá na služby a produkty třetích stran, které mohou být příčinou přerušení nebo nedostupnosti Služby.

Společnost Uponor může kdykoli a na základě vlastního uvážení přestat nabízet Službu. V takovém případě se společnost Uponor zavazuje informovat uživatele předem a zavazuje se nabízet Službu do konce buď (1) aktuálně platného období předplatného, ​​nebo (2) jakéhokoli prodlouženého období předplatného dohodnutého mezi společností Uponor a uživatelem.

Soukromí

Společnost Uponor zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů jako součást Služby. Přijetím této smlouvy nebo používáním služby uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Platnost a ukončení

Není-li dohodnuto jinak, je Smlouva platná, dokud nebude vypovězena kteroukoli stranou. Uživatel může ukončit Smlouvu zrušením svého předplatného. Kterákoli strana může Smlouvu vypovědět také v případě, že druhá strana Smlouvu podstatným způsobem poruší.

Práva k duševnímu vlastnictví

V případě, že Uživatel poskytne společnosti Uponor jakékoli nápady nebo komentáře týkající se Služby, může společnost Uponor volně používat a využívat příspěvky Uživatele a jejich obsah pro jakýkoli účel, který Uponor považuje za vhodný, bez jakékoli kompenzace Uživateli.

Společnost Uponor Corporation, její přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí třetích stran vlastní veškerá práva duševního vlastnictví ke Službě, včetně, ale bez omezení na software a aplikaci. Přístupem ke Službě a jejím používáním Uživatel souhlasí s tím, že na Uživatele nepřecházejí žádná práva, vlastnické právo ani podíl. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Společnost Uponor uděluje Uživateli omezené, nevýhradní, nepřevoditelné a nepřevoditelné právo používat Službu s výhradou přijetí této Smlouvy.

Služba je určena pro osobní a nekomerční použití Uživatele, pokud se Uživatel a Uponor nedohodnou jinak. Uživatel souhlasí s tím, že nebude licencovat, prodávat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, pronajímat, převádět, přidělovat, upravovat, zveřejňovat, zpětně analyzovat nebo jinak komerčně využívat službu nebo jakoukoli její část.

„Uponor“ a/nebo „Smatrix“ jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Uponor Corporation nebo jejích společností ve skupině. Další názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy příslušných vlastníků.

Rozhodčí právo a řešení sporů

Pokud žádný závazný platný zákon nestanoví jinak, na všechny záležitosti vyplývající ze Služby nebo související se Službou a všechny spory s ní související, které se budou řešit výhradně okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem, se budou vztahovat zákony Německa.

Jako omezená výjimka z výše uvedeného platí, že pro uživatele, kteří používají Službu jako spotřebitelé a kteří mají bydliště v Evropské unii, se na službu a Smlouvu a veškeré případné spory vztahují zákony členského státu, ve kterém má uživatel bydliště. v souvislosti s tím. Soudy v místě bydliště spotřebitele uživatele mají nevýhradní jurisdikci pro jakýkoli takový spor. Spotřebitelští uživatelé v Evropské unii mohou rovněž předložit jakýkoli takový spor místnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů.

Zákonná práva spotřebitelů

Tato Smlouva a zejména veškerá omezení odpovědnosti v ní obsažená nevylučují odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle závazných platných zákonů. Uživatelé mohou mít práva nebo opravné prostředky, které zde nejsou vysvětleny. Podle místních zákonů uživatele může být společnost Uponor odpovědná za určité chyby a závady ve Službě, i když zde nejsou popsány.

Dodatky

Společnost Uponor si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo aktualizovat tuto Smlouvu a začít účtovat poplatky za používání Služby podle vlastního uvážení a bez upozornění. Bude se mít za to, že uživatel takové změny přijal tím, že bude pokračovat v používání Služby. Uživatel je vždy oprávněn vypovědět Smlouvu po nabytí účinnosti změněných podmínek.

© Copyright Uponor Corporation. Všechna práva vyhrazena.