Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Licenční smlouva pro koncového uživatele aplikace Uponor Smatrix Pulse App (,,EULA")

Tato licenční smlouva pro koncového uživatele („EULA“) představuje dohodu mezi uživatelem aplikace („uživatel“) a společností Uponor GmbH („společnost Uponor“) a byla uzavřena výhradně mezi Uživatelem a společností Uponor (a nikoli jinou stranou, např. poskytovatelem obchodu s aplikacemi, jak je definováno níže). Pro používání aplikace musí být uživateli nejméně 13 let. Pokud je uživatel ve věku od 13 do 17 let, uživatel stvrzuje, že zákonný zástupce uživatele přezkoumal tyto podmínky a souhlasil s nimi.

Pro účely této smlouvy EULA „aplikace“ znamená aplikaci, prostřednictvím které mohou uživatelé přistupovat k systému Uponor Smatrix Pulse pro vnitřní klima s cílem kontrolovat a monitorovat vnitřní klima („služba“). Služba je předmětem zvláštní dohody mezi společností Uponor a uživatelem. Používání aplikace Uponor Smatrix Pulse App vyžaduje specifické zařízení společnosti Uponor Smatrix pro využití služby. Aplikace je poskytována jako mobilní aplikace, kterou společnost Uponor zpřístupňuje prostřednictvím jedné nebo více služeb obchodu s aplikacemi třetích stran a na územích, které společnost Uponor příležitostně určí.

Stažením aplikace například prostřednictvím obchodu s aplikacemi společnosti Apple, společnosti Google nebo společnosti Microsoft („poskytovatel obchodu s aplikacemi“) nebo instalací nebo používáním aplikace souhlasí uživatel s podmínkami této smlouvy EULA a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Uponor (k dispozici v nabídce aplikace) a smluvními podmínkami aplikace Smatrix Pulse App společnosti Uponor, které se na službu vztahují. Pokud uživatel nesouhlasí s kteroukoli z těchto podmínek, nesmí aplikaci stáhnout, nainstalovat ani používat.

Aplikace je licencována, není prodávána. Uživatelovo používání aplikace podléhá smluvním podmínkám uvedeným v této smlouvě EULA. Stažením, instalací nebo používáním aplikace uživatel tímto souhlasí s podmínkami této smlouvy EULA.

Kdo jsme
Aplikaci poskytuje společnost Uponor GmbH, která je registrována a podléhá zákonům Německa pod daňovým číslem DE 133 899 039 a má sídlo na adrese Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Německo. Společnost Uponor lze kontaktovat pomocí zde uvedených kontaktních údajů.

Aplikace

Aplikaci lze stáhnout do mobilního zařízení uživatele z obchodu s aplikacemi poskytovaného jeho poskytovatelem, kde je příležitostně dostupná. Na tento obchod s aplikacemi se mohou vztahovat zvláštní smluvní podmínky a uživatel musí dodržovat příslušné podmínky poskytovatele obchodu s aplikacemi.

Používání aplikace vyžaduje připojení k internetu a zařízení uživatele musí splňovat technické požadavky uvedené v popisu aplikace v příslušném obchodě s aplikacemi. Společnost Uponor nezaručuje, že aplikace bude přístupná ve všech mobilních zařízeních nebo dostupná ve všech zeměpisných lokalitách.

Uživatel je výhradně zodpovědný za veškeré náklady, které mu mohou vzniknout při přistupování k aplikaci z jeho zařízení.

Licence, práva duševního vlastnictví
Společnost Uponor a případně její přidružené subjekty a její poskytovatelé licencí třetích stran plně vlastní aplikaci a veškerý software, který je používán k jejímu poskytování. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k veškerým informacím a materiálům o aplikaci patří společnosti Uponor, jejích přidruženým subjektům nebo poskytovatelům licencí třetích stran. „Uponor“ nebo „Smatrix“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Uponor Corporation nebo společností v její skupině.


Touto smlouvou EULA uděluje společnost Uponor uživateli nevýhradní, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou, omezenou a osobní licenci k instalaci, provozování, zobrazování a používání aplikace pro osobní nekomerční použití v mobilních zařízeních v souladu s touto smlouvou EULA. Jakékoli komerční využití je zakázáno. Uživatel souhlasí s tím, že nebude sublicencovat, prodávat, šířit, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, půjčovat, převádět, postupovat, upravovat, zveřejňovat, reverzně analyzovat ani jinak komerčně využívat aplikaci ani žádnou její část.


Jakákoli práva, která nejsou v této smlouvě EULA uživateli výslovně udělena, jsou vyhrazena výhradně společnosti Uponor. Společnost Uponor může podle svého uvážení svobodně a bezplatně využívat jakékoli nápady nebo připomínky poskytnuté uživateli aplikace.


Obsah třetích stran

Prostřednictvím aplikace vám může být zpřístupněn obsah vytvořený třetími stranami. Takový obsah může mimo jiné zahrnovat výpočty provedené třetími stranami. Pro vyloučení pochybností je takový obsah třetí strany výhradní odpovědností třetí strany, která ho vytvořila nebo k němu vlastní práva, a společnost Uponor nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, kvalitu, povahu, vlastnictví nebo spolehlivost tohoto obsahu třetí strany.


Subdodavatelé

Společnost Uponor si vyhrazuje právo použít k poskytování aplikace subdodavatele.

Žádné záruky
V nejširším rozsahu možném rozsahu přípustném podle platných zákonů je žádost poskytována „tak, jak je“, se všemi vadami a jak je k dispozici, bez jakéhokoli druhu záruky a bez zaručení jakéhokoli výkonu, a za její používání nese výhradní riziko uživatel. Celé riziko uspokojivé kvality a výkonu nese uživatel. Společnost Uponor neposkytuje jakékoli výslovné, předpokládané nebo zákonné záruky včetně předpokládaných záruk stavu, nepřerušeného používání, přesnosti údajů (kromě jiného včetně údajů o poloze), obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv třetích stran a tímto se jich zříká. Společnost Uponor nezaručuje, že nedojde k zásahu do užívání aplikace uživatelem; že aplikace bude splňovat požadavky uživatele; že provoz aplikace bude nepřerušovaný nebo bezchybný nebo že aplikace bude spolupracovat nebo bude kompatibilní s jakýmikoli jinými službami nebo že chyby v aplikaci budou opraveny. Žádná ústní nebo písemná doporučení poskytnutá společností Uponor nebo jiným zmocněným zástupcem netvoří záruku. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení implikovaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení platí pouze v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci. Pro zamezení pochybností nemá poskytovatel obchodu s aplikacemi žádné záruční povinnosti.

Omezení odpovědnosti
Společnost Uponor v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní, příkladné nebo následné škody (kromě jiného včetně případné ztráty zisku, výnosů nebo dat, přerušení podnikání, ztráty vyplývající z náhradního nákupu zboží nebo jiné podobné ztráty) vyplývající z používání nebo nemožnosti používání aplikace nebo služby, a to i v případě, že společnost Uponor byla o možnosti takové škody informována. Souhrnná odpovědnost společnosti Uponor za přímé škody vyplývající z používání aplikace nebo neschopnosti ji používat v žádném případě překročí částku, kterou uživatel zaplatil za aplikaci nebo 50 EUR, podle toho, která z těchto hodnot je větší. Uživatel se nebude od společnosti Uponor domáhat jakékoli jiné náhrady škody, včetně následné, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody nebo náhrady ušlého zisku a vzdává se nároku na ni. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, odpovědnost poskytovatele obchodu s aplikacemi je odmítnuta v plném rozsahu povoleném příslušným zákonem.

Nic v této smlouvě EULA neomezuje odpovědnost společnosti Uponor za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou její hrubou nedbalostí nebo úmyslným nesprávným jednáním nebo za úmrtí či újmu na zdraví nebo jiné škody, které nemohou být podle platných zákonů vyloučeny.

Odškodnění uživatele
Uživatel souhlasí s tím, že společnost Uponor, její partnery, přidružené subjekty, dodavatele, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a poskytovatele obchodu s aplikacemi nebude vinit a zbavuje odpovědnosti za jakékoli škody, ztráty a výdaje vyplývající přímo nebo nepřímo z: (i) jednání uživatele a opomenutí jednat při používání aplikace; nebo (ii) porušení této smlouvy EULA nebo zásad ochrany osobních údajů uživatelem.

Období a ukončení
Uživatelská licence podle této smlouvy EULA začíná dnem, kdy uživatel přijme tuto smlouvu EULA a stáhne, nainstaluje nebo jinak použije aplikaci, a její platnost končí k datu, kdy se uživatel aplikace zbaví nebo kdy společnost Uponor tuto smlouvu EULA ukončí, podle toho, co nastane dříve. Uživatelská licence bude okamžitě ukončena, pokud se uživatel pokusí obejít jakékoli technické ochranné opatření používané v souvislosti s aplikací nebo uživatel jinak použije aplikaci v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA. V takovém případě musí uživatel zničit všechny kopie aplikace a přestat k aplikaci přistupovat.

Sběr a používání informací, zásady ochrany osobních údajů
Společnost Uponor uznává důležitost ochrany veškerých shromážděných informací o uživatelích aplikace a jakékoli třetí straně. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Uponor, které jsou příležitostně aktualizovány, jsou k dispozici v nabídce aplikace a platí pro tuto smlouvu EULA. Zásady ochrany osobních údajů určují jak, proč a do jaké míry společnost Uponor shromažďuje a používá osobní údaje o uživatelích a jakékoli třetí straně. Stažením, instalací nebo používáním aplikace uživatel výslovně souhlasí s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a se všemi smluvními podmínkami, které jsou v nich ve formě odkazu obsaženy.


Dodatečné podmínky týkající se poskytovatelů obchodů s aplikacemi
Poskytovatel obchodu s aplikacemi není odpovědný za žádné nároky uživatele nebo jakékoli třetí strany týkající se držení nebo používání aplikace uživatelem, kromě jiného včetně nároků na odpovědnost za výrobek, jakéhokoli tvrzení, že aplikace neodpovídá jakémukoli platnému právnímu nebo regulačnímu požadavku, nároky vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo obdobných právních předpisů, a nároků třetí strany z důvodu, že aplikace nebo držení a používání aplikace uživatelem porušují práva duševního vlastnictví této třetí strany.

Bez omezení jiných odmítnutí odpovědnosti v této smlouvě EULA je výslovně vyloučena odpovědnost poskytovatele obchodu s aplikacemi, výrobce, provozovatele sítě, výrobce zařízení nebo jakékoli jiné třetí strany za jakékoli služby podpory nebo údržby.

Uživatel stvrzuje a zaručuje, že se nenachází v zemi, která podléhá embargu vlády USA nebo která byla vládou USA označena za zemi „podporující terorismus“, a že uživatel není uveden na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel obchodu s aplikacemi a jeho dceřiné společnosti jsou podle této smlouvy EULA oprávněnými třetími stranami a že po přijetí smluvních podmínek této smlouvy EULA uživatelem bude mít poskytovatel obchodu s aplikacemi právo (a bude se to považovat za přijaté právo) vynutit tuto smlouvu EULA vůči uživateli jako oprávněná třetí strana.

Bez omezení odmítnutí odpovědnosti společnosti Uponor v této smlouvě EULA platí, že v případě, že aplikace nedodrží příslušné záruky, pokud nějaké existují, může uživatel informovat poskytovatele obchodu s aplikacemi a v takovém případě může obchod s aplikacemi uživateli vrátit kupní cenu aplikace podle příslušné zásady poskytovatele obchodu s aplikacemi.

V maximální možné míře povolené platnými právními předpisy nebude mít poskytovatel obchodu s aplikacemi žádnou jinou záruční povinnost týkající se aplikace a jakékoli jiné nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje vzniklé nesplněním jakékoli záruky budou výhradní odpovědností uživatele.

Ostatní

Tato smlouva EULA představuje úplnou dohodu o používání aplikace mezi uživatelem a společností Uponor a nahrazuje všechny předchozí smlouvy a prohlášení mezi nimi.

Společnost Uponor si vyhrazuje právo podle svého uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části této smlouvy EULA zveřejněním aktualizované smlouvy EULA na webových stránkách společnosti Uponor. Předpokládá se, že uživatel pokračujícím používáním aplikace stvrzuje, že tyto změny přijal. Uživatel má vždy právo ukončit svou licenci podle této smlouvy EULA po nabytí účinnosti změněné smlouvy EULA.

Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy EULA z jakéhokoli důvodu považováno za nevynutitelné, bude takové ustanovení reformováno pouze v rozsahu nezbytném pro jeho vymahatelnost a zbývající ustanovení této smlouvy EULA nebudou dotčena.


Jakékoli nevynucení podmínek této smlouvy EULA nebo jakéhokoli jejího ustanovení ze strany společnosti Uponor neznamená, že se společnost Uponor vzdává svého práva na takovou činnost.

Společnost Uponor může kdykoli a na základě vlastního uvážení přestat nabízet aplikaci bez souhlasu uživatelů. Společnost Uponor se však bude snažit uživatele aplikace informovat předem.

Společnost Uponor může tuto smlouvu EULA přidělit nebo delegovat zcela nebo zčásti na jakoukoli osobu nebo subjekt s předchozím oznámením nebo bez něj. Uživatelé aplikace nesmějí přiřazovat žádná práva ani povinnosti vyplývající ze smlouvy EULA bez předchozího písemného souhlasu společnosti Uponor a jakékoli neoprávněné přidělení a delegování jakýmkoli uživatelem je neplatné.

Rozhodné právo a řešení sporů
Není-li jakýmkoli platným zákonem stanoveno jinak, platí pro veškeré záležitosti vyplývající z aplikace nebo se jí týkající (bez ohledu na její volbu právních ustanovení) zákony Německa a veškeré související spory jsou řešeny výlučně okresním soudem ve Frankfurtu v Německu.

V rámci omezené výjimky z výše uvedeného platí pro uživatele, kteří aplikaci používají jako spotřebitelé a kteří mají bydliště v Evropské unii, v souvislosti s aplikací a smlouvou EULA a případnými spory s nimi spojenými právní předpisy členského státu, ve kterém má uživatel bydliště. Soudy místa bydliště užívajícího spotřebitele mají nad jakýmkoli takovým sporem nevýhradní jurisdikci. Užívající spotřebitelé v Evropské unii mohou takový spor předložit i místnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA, kontaktujte nás.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Všechna práva vyhrazena.