Uponor Academy - Kunskap för professionella

Kvalificerade utbildningar inom markavlopp, dagvattenhantering, enskilt avlopp och förläggning av kabel.

Våra utbildningar

Please select tabs container in properties of this section.

Installation av självfallsrör

Det finns ingenting som ger en så stor kvalitetshöjande effekt på den färdiga ledningen som ett noggrant och omsorgsfullt installationsarbete. Det är personen i rörgraven som ser tll att ledningen byggs enligt ställda krav. Det är också installatörens kunskap och erfarenhet som är grunden till att förvaltaren får en ledning med lång livslängd och med minimalt antal störningar.

Med denna utbildning vill vi i första hand förmedla den erfarenhet som vi på Uponor har samlat på oss under 120 år, när det gäller förläggning av rörsystem i mark. Vi tittar på olika regelverk, på olika typer av installationer, på kringfyllningens betydelse vid förläggning, på kontroll och provning samt säkerhet på arbetsplatsen.

Efter avslutad kurs skall du ha en ökad kunskap om installation av plaströr samt dess samverkan med kringfyllningsmaterialet.

Dessutom lär du dig att kvalitetssäkra utfört arbete, så att det motsvarar uppdragsgivarens krav. Du kommer också¨att få en god inblick i plaströrens goda miljöegenskaper.
Sewer1

Material i självfallsledningar

Det finns många olika typer av vatten som kan avledas i markförlagda självfallssystem. Valt rörsystem bör därför anpassas efter det vatten som skall transporteras i ledningen. Idag använder många plaströr och man har att välja mellan flertalet rörsystem av olika material. Vi lär dig välja rätt material för rätt ändamål.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig mer om vilka plaströrsmaterial som lämpar sig för olika typer av områden. Material och konstruktion är viktiga faktorer i valet av rör och kan vara avgörande för en hållbar ledning med lång livslängd.

Efter avslutad kurs skall du ha en ökad kunskap om plaströrens materialegenskaper samt om vilka typer av material som lämpar sig för olika typer av ledningar. Du kommer att få större insikt i skillnaden mellan styva och flexibla rörkonstruktioner samt hur du kan säkerställa kvaliteten vid ledningsbyggande.
Sewer2

Dimensionering av självfallsledningar

Det är viktigt att projektören noggrant tänker igenom vilka krav som kommer att ställas på ledningen. Hur stora belastningar kommer röret att utsättas för och hur påverkas röret av dessa belastningar?

Markavlopp 3 - Dimensionering, är till för dig som vill veta mer om hur man dimensionerar självfallsledningar samt om hur olika flöden och laster påverkar röret. Det finns många krav som en ledning måste uppfylla och ofta kopplar man kraven till någon typ av standard. Man talar dels om produktstandard dels om systemstandard.

Denna utbildning ger dig en kortfattad introduktion i de krav som gäller för självfallsledningar samt en inblick i både hydraulisk och statisk dimensionering. Du lär dig hur olika typer av belastningar påverkar röret och ser dessutom hur kostnaden på röret ställs i relation till livslängd, driftsäkerhet och framtida underhållsbehov.
Sewer3

Dagvattenhantering i smarta system

Med denna utbildning vill vi i första hand förmedla den erfarenhet som vi på Uponor har samlat på oss under 120 år, när det gäller dagvattenhantering. Vi tittar på olika regelverk, på olika typer av installationer, på kringfyllningens betydelse vid förläggning, dimensionering, på kontroll och provning, säkerhet på arbetsplatsen samt framtidens dagvatten-hantering.

Efter avslutad kurs skall du ha en ökad kunskap om dagvattenhantering nu och i framtiden.

Du lär dig dessutom att kvalitetssäkra utfört arbete, så att det motsvarar uppdragsgivartens krav. Du kommer även att få en god inblick i plaströrens goda miljöegenskaper.
Academy_Dagvattenhantering

Enskilt avlopp med bra rening

Avloppssystem utanför tätorter är vanligen av enskild typ. Istället för att anlägga kommunala avloppssystem kan man utnyttja naturens egen förmåga att rena spillvattnet. Meningen med ett enskilt avloppssystem är att i fastighetens närhet sörja för god rening av avloppsvattnet. Det får inte finnas någon risk för sanitär olägenhet eller negativ miljöpåverkan på grundvatten och vattendrag.

Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens förutsättningar, hur tätt området är bebyggt och närliggande vattendrag, har betydelse för eventuell miljöpåverkan och smittspridning. Under denna utbildning tittar vi på nyttan av att rena vårt avloppsvatten, vilka regelverk som styr och samhällets krav på reningsnivåer. Vi tittar även lite närmare på Uponors lösningar för en bättre och renare miljö.

Efter avslutad kurs ska du ha fått insikt i hur du kan planera en avloppsanläggning väl, så att arbetet blir riktigt utfört. En problemfri avloppsanläggning innebär inte bara en bättre närmiljö och ökad trivsel. Ägaren kan också räkna med lägre kostnader i minskat underhåll och längre livslängd på avloppsanläggningen.
Academy Wastewater 1

Kabelskyddsrör för skydd av kablar

Infrastruktur är något som vi hör talas om dagligen. När det gäller kabelskydd så pratar vi om skydd av kablar för el, tele och opto. Kraven på kabelskyddssystem är många och de olika begreppen kan ibland vara svåra att reda ut. SRS, SRN och SRE, vad menas med vad? Den här kursen ger svar.

Frågorna är många och syftet med denna utbildning är att ge kunskap om de regler och rekommendationer som gäller vid skydd av kablar som är förlagda på olika sätt. Efter avslutad kurs ska du ha kunskap om kabelskyddsrörssystemets samverkan med kablar och markförhållanden i förläggningen. Dessutom erhåller du kunskap om kvalitetssäkring och hur du uppfyller din uppdragsgivares krav på en korrekt förläggning.
Academy Cable
Planering är viktigt för ett enskilt avlopp

Enskilt avlopp - fortsättningskurs

Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens förutsättningar, hur tätt området är bebyggt och närliggande vattendrag, har betydelse för eventuell miljöpåverkan och smittspridning. Utbildningen syftar till att ge kunskap i arbetet med att bygga och installera små avloppsanläggningar i mark samt att installationerna utförs fackamannamässigt för att garantera lång och säker funktion.

Academy Wastewater 2

Övrig information

Mål
Målsättningen med kursen är att ge förståelse för arbetet med att bygga och installera små avloppsanläggningar på det mest ekonomiskt och miljövänligaste sättet.

Innehåll
Avloppsvatten och reningsteknik, att välja teknik, tekniköversikt, geologi och hydrologi, dimensionering, projektering inför tillståndsansökan, installation, dokumentation, fastighetsägarens egenkontroll.

Ämnad för:
Anläggningsentreprenörer, konsulter, miljö- och hälsoskyddsmyndigheter.

Förkunskaper
Uponor Academy Enskilt avlopp (nyttan med att rena avlopp) rekommenderas.

Kurslängd
1 dag.

Kostnad
700 kronor.