UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Licenčná zmluva s koncovým užívateľom aplikácie Uponor Smatrix Pulse „EULA“

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „EULA“) predstavuje zmluvu medzi používateľom aplikácie (ďalej len „používateľ“) a spoločnosťou Uponor GmbH (ďalej len „Uponor“) a bola uzavretá výhradne medzi používateľom a spoločnosťou Uponor (a nie so žiadnou inou stranou, napr. s poskytovateľom obchodu s aplikáciami v súlade s príslušnou definíciou uvedenou nižšie). Používateľ aplikácie musí mať najmenej 13 rokov. Ak má používateľ 13 až 17 rokov, vyhlasuje, že jeho zákonný zástupca si prečítal tieto podmienky a odsúhlasil ich.

Na účely tejto zmluvy EULA sa pojmom „aplikácia“ označuje aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu používatelia pristupovať k interiérovému klimatizačnému systému Uponor Smatrix Pulse na účely jeho riadenia a monitorovania (ďalej len „služba“). Táto služba podlieha samostatnej zmluve medzi spoločnosťou Uponor a používateľom. Používanie aplikácie Uponor Smatrix Pulse vyžaduje špecifické zariadenie Uponor Smatrix umožňujúce využívať túto službu. Táto aplikácia sa poskytuje ako mobilná aplikácia, ktorú spoločnosť Uponor sprístupňuje prostredníctvom jednej alebo viacerých služieb obchodov s aplikáciami tretích strán a na územiach, ktoré spoločnosť Uponor čas od času určí.

Stiahnutím tejto aplikácie, napríklad prostredníctvom obchodu s aplikáciami poskytovaného spoločnosťou Apple, Google alebo Microsoft (ďalej len príslušný „poskytovateľ obchodu s aplikáciami“) alebo inštaláciou či používaním tejto aplikácie používateľ súhlasí s podmienkami tejto zmluvy EULA a so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Uponor (k dispozícii v ponuke aplikácie) a s podmienkami služby pre aplikáciu Smatrix Pulse od spoločnosti Uponor, ktoré sa vzťahujú na túto službu. Ak používateľ nesúhlasí s ktoroukoľvek z týchto podmienok, nesmie túto aplikáciu stiahnuť, nainštalovať ani používať.

Táto aplikácia sa nepredáva, ale poskytuje sa na ňu licencia. Používateľovo používanie tejto aplikácie podlieha podmienkam a požiadavkám stanoveným v tejto zmluve eula. Stiahnutím, inštaláciou alebo používaním tejto aplikácie používateľ vyjadruje súhlas s podmienkami tejto zmluvy EULA.

Kto sme
Túto aplikáciu poskytuje spoločnosť Uponor GmbH, ktorá je registrovaná v súlade so zákonmi Nemecka pod identifikačným číslom DPH DE 133 899 039 so sídlom na adrese Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Nemecko. Spoločnosť Uponor možno kontaktovať pomocou tu poskytnutých kontaktných údajov.

Aplikácia
Aplikáciu je možné stiahnuť do mobilného zariadenia používateľa z obchodu s aplikáciami poskytovaného jeho poskytovateľom, kde je čas od času dostupná. Na tento obchod s aplikáciami sa môžu vzťahovať osobitné podmienky a požiadavky a používateľ musí dodržiavať príslušné podmienky poskytovateľa obchodu s aplikáciami.

Používanie tejto aplikácie vyžaduje internetové pripojenie a zariadenie používateľa musí spĺňať technické požiadavky uvedené v opise aplikácie v príslušnom obchode s aplikáciami. Spoločnosť Uponor nezaručuje, že táto aplikácia bude prístupná vo všetkých mobilných zariadeniach alebo dostupná vo všetkých zemepisných lokalitách.

Používateľ je výhradne zodpovedný za všetky náklady, ktoré mu môžu vzniknúť pri pristupovaní k tejto aplikácii z jeho zariadenia.

Licencia, práva duševného vlastníctva
Spoločnosť Uponor a jej pridružené spoločnosti a poskytovatelia licencií z tretích strán (podľa daného prípadu) v plnom rozsahu vlastnia túto aplikáciu a všetok softvér, ktorý sa používa na jej poskytovanie. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na všetky informácie a materiály v tejto aplikácii sú majetkom spoločnosti Uponor, jej pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií z tretích strán. „Uponor“ a/alebo „Smatrix“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Uponor Corporation alebo spoločností patriacich do jej skupiny.

Na základe tejto zmluvy EULA udeľuje spoločnosť Uponor používateľovi nevýhradnú, neprevoditeľnú, nesublicencovateľnú, obmedzenú a osobnú licenciu na inštaláciu, prevádzkovanie, zobrazovanie a používanie tejto aplikácie na osobné nekomerčné používanie v mobilných zariadeniach v súlade s touto zmluvou EULA. Akékoľvek komerčné používanie je zakázané. Používateľ súhlasí s tým, že nebude sublicencovať, predávať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenajímať, požičiavať, prevádzať, postupovať, upravovať, zverejňovať, reverzne analyzovať ani inak komerčne využívať túto aplikáciu ani žiadnu jej časť.

Spoločnosť Uponor si výhradne vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú používateľovi výslovne udelené v tejto zmluve EULA. Spoločnosť Uponor môže podľa svojho uváženia slobodne a bezplatne využívať všetky nápady alebo pripomienky poskytnuté používateľmi tejto aplikácie.

Obsah od tretích strán
Prostredníctvom tejto aplikácie vám môže byť sprístupnený obsah vytvorený tretími stranami. Takýto obsah môže okrem iného zahŕňať výpočty vykonané tretími stranami. Z dôvodu zabránenia akýmkoľvek pochybnostiam uvádzame, že za takýto obsah od tretích strán zodpovedá výlučne tretia strana, ktorá ho vytvorila a/alebo má naň práva, a spoločnosť Uponor nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, kvalitu, charakter, vlastníctvo ani spoľahlivosť tohto obsahu od tretích strán.

Subdodávatelia
Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo využívať na poskytovanie tejto aplikácie subdodávateľov.

Žiadne záruky
Napriek akýmkoľvek rozporným ustanoveniam a v najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov, sa táto aplikácia poskytuje „ako stojí a leží“, „so všetkými chybami a ako je k dispozícii“, bez záruky akéhokoľvek druhu a bez záruk alebo garancií výkonu akéhokoľvek druhu, pričom používateľ ju používa výhradne na vlastné riziko. Celé riziko uspokojivej kvality a výkonu nesie používateľ. Spoločnosť Uponor neposkytuje žiadne výslovné, implicitné ani zákonné záruky, vrátane implicitných záruk stavu, neprerušeného používania, presnosti údajov (okrem iného vrátane údajov o polohe), obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenie práv tretích strán a týmto ich všetky odmieta. Spoločnosť Uponor nezaručuje, že nedôjde k narušeniu používateľovho používania tejto aplikácie, že aplikácia bude spĺňať požiadavky používateľa, že prevádzka tejto aplikácie bude neprerušovaná alebo bezchybná ani že táto aplikácia bude spolupracovať alebo bude kompatibilná s akýmikoľvek inými službami alebo že akékoľvek chyby v tejto aplikácii budú opravené. Žiadne ústne ani písomné odporúčania poskytnuté spoločnosťou Uponor alebo iným oprávneným zástupcom nebudú predstavovať záruku. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie implicitných záruk alebo obmedzenie príslušných zákonných práv spotrebiteľov, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa vzťahujú len v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi platnými v príslušnej jurisdikcii. Z dôvodu zabránenia akýmkoľvek pochybnostiam uvádzame, že poskytovateľ obchodu s aplikáciami nemá žiadne záručné povinnosti.

Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť Uponor v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, osobitné, represívne, exemplárne ani následné škody (okrem iného vrátane prípadnej straty zisku, výnosov alebo údajov, prerušenia podnikania, straty vyplývajúcej z náhradného nákupu tovaru alebo iných podobných strát) vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tejto aplikácie alebo služby, a to ani v prípade, že spoločnosť Uponor bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Súhrnná zodpovednosť spoločnosti uponor za priame škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tejto aplikácie v žiadnom prípade neprekročí sumu, ktorú používateľ zaplatil za túto aplikáciu, alebo sumu 50 €, podľa toho, ktorá z nich je vyššia. Používateľ sa nebude domáhať od spoločnosti Uponor žiadnych iných náhrad škôd vrátane následných, osobitných, nepriamych alebo náhodných škôd alebo náhrad ušlého zisku a vzdáva sa akéhokoľvek práva na ne. Z dôvodu zabránenia akýmkoľvek pochybnostiam uvádzame, že zodpovednosť poskytovateľa obchodu s aplikáciami sa odmieta v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

Nič v tejto zmluve eula neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Uponor za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú jej hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením ani za smrť alebo zdravotnú ujmu či iné škody, ktoré nemôžu byť podľa platných právnych predpisov vylúčené.

Odškodnenie používateľa
Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Uponor, jej partnerov, pridružené spoločnosti, dodávateľov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a poskytovateľa obchodu s aplikáciami odškodní, bude brániť a zbaví zodpovednosti za akékoľvek škody, straty a výdavky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z: (i) konaní používateľa a opomenutí konať pri používaní tejto aplikácie alebo (ii) porušenia tejto zmluvy EULA a/alebo zásad ochrany osobných údajov zo strany používateľa.

Doba účinnosti a vypovedanie
Používateľova licencia na základe tejto zmluvy EULA nadobúda účinnosť dňom, keď používateľ odsúhlasí túto zmluvu EULA a stiahne, nainštaluje alebo inak použije túto aplikáciu, a jej účinnosť sa skončí v deň, keď sa používateľ zbaví tejto aplikácie, alebo keď spoločnosť Uponor vypovie túto zmluvu EULA, podľa toho, čo nastane skôr. Licencie používateľa bude okamžite vypovedaná, ak sa pokúsi obísť akékoľvek technické ochranné opatrenia používané v súvislosti s touto aplikáciou alebo inak použije túto aplikáciu v rozpore s podmienkami tejto zmluvy EULA. V takom prípade musí používateľ zničiť všetky kópie tejto aplikácie a prestať k nej pristupovať.

Zhromažďovanie a používanie údajov, zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť Uponor uznáva dôležitosť ochrany všetkých zhromaždených údajov o používateľoch tejto aplikácie a akejkoľvek tretej strane. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Uponor, ktoré sú čas od času aktualizované, sú k dispozícii v ponuke aplikácie a vzťahujú sa na túto zmluvu EULA. Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako, prečo a v akom rozsahu spoločnosť Uponor zhromažďuje a používa osobné údaje o používateľoch a akejkoľvek tretej strane. Stiahnutím, inštaláciou alebo používaním tejto aplikácie používateľ výslovne súhlasí s podmienkami a požiadavkami zásad ochrany osobných údajov a so všetkými podmienkami a požiadavkami, ktoré sú v nich zahrnuté odkazom.

Doplnkové podmienky týkajúce sa poskytovateľov obchodov s aplikáciamiPoskytovateľ obchodu s aplikáciami nie je zodpovedný za žiadne nároky používateľa ani akejkoľvek tretej strany týkajúce sa držby a/alebo používania tejto aplikácie používateľom okrem iného vrátane nárokov na vyvodenie zodpovednosti za produkt, akýchkoľvek nárokov v súvislosti s tým, že táto aplikácia nezodpovedá akejkoľvek platnej právnej alebo regulačnej požiadavke, nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov alebo podobných právnych predpisov, ako aj nárokov akejkoľvek tretej strany v súvislosti s tým, že táto aplikácia alebo jej držba a používanie používateľom porušujú práva duševného vlastníctva tejto tretej strany.

Bez obmedzenia akýchkoľvek iných odmietnutí zodpovednosti v tejto zmluve EULA je zodpovednosť poskytovateľa obchodu s aplikáciami, výrobcu, prevádzkovateľa siete, výrobcu zariadenia alebo akejkoľvek inej tretej strany za akékoľvek služby podpory alebo údržby výslovne vylúčená.

Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že sa nenachádza v krajine, ktorá podlieha embargu vlády USA alebo ktorá bola vládou USA označená za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a že nie je uvedený na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán zostavenom vládou USA.

Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ obchodu s aplikáciami a jeho dcérske spoločnosti sú na účely tejto zmluvy EULA oprávnenými tretími stranami a že po akceptovaní podmienok a požiadaviek tejto zmluvy EULA používateľom bude mať poskytovateľ obchodu s aplikáciami právo (a bude sa to považovať za jeho akceptovanie tohto práva) vymáhať dodržovanie tejto zmluvy EULA používateľom ako oprávnenou treťou stranou.

Bez obmedzenia odmietnutia zodpovednosti spoločnosti Uponor stanoveného v tejto zmluve EULA platí, že v prípade, ak táto aplikácia nebude spĺňať podmienky príslušných záruk, ak nejaké existujú, používateľ to môže oznámiť poskytovateľovi obchodu s aplikáciami a tento obchod s aplikáciami môže v takom prípade vrátiť používateľovi kúpnu cenu aplikácie podľa platných zásad poskytovateľa obchodu s aplikáciami.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude mať poskytovateľ obchodu s aplikáciami v súvislosti s touto aplikáciou žiadne iné záručné povinnosti a akékoľvek iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky vzniknuté nesplnením akejkoľvek záruky budú výhradnou zodpovednosťou používateľa.

Rôzne
Táto zmluva EULA predstavuje úplnú zmluvu o používaní tejto aplikácie medzi používateľom a spoločnosťou Uponor a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a vyhlásenia medzi nimi.

Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti tejto zmluvy EULA uverejnením aktualizovanej zmluvy EULA na webovej lokalite spoločnosti Uponor. Ak bude používateľ naďalej používať túto aplikáciu, bude sa to považovať za jeho akceptovanie takýchto zmien. Používateľ má po nadobudnutí účinnosti aktualizovanej zmluvy EULA vždy nárok vypovedať svoju licenciu na základe tejto zmluvy EULA.

Ak sa bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy EULA považovať z akéhokoľvek dôvodu za nevymáhateľné, upraví sa iba v rozsahu potrebnom na zaručenie jeho vymáhateľnosti, pričom zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy EULA zostanú nezmenené.

Akékoľvek nevymáhanie podmienok tejto zmluvy EULA alebo akéhokoľvek jej ustanovenia zo strany spoločnosti Uponor neznamená, že sa spoločnosť Uponor vzdáva svojho práva na vymáhanie jej dodržovania.

Spoločnosť Uponor môže kedykoľvek a na základe vlastného uváženia prestať ponúkať túto aplikáciu bez súhlasu používateľov. Spoločnosť Uponor sa však bude snažiť informovať používateľov tejto aplikácie vopred.

Spoločnosť Uponor môže túto zmluvu EULA postúpiť alebo delegovať vcelku alebo sčasti na akúkoľvek osobu alebo akýkoľvek subjekt, pričom to nemusí oznámiť vopred. Používatelia tejto aplikácie nesmú postúpiť žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy EULA bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Uponor a akékoľvek neoprávnené postúpenie a delegovanie na akéhokoľvek používateľa je neúčinné.

Rozhodné právo a riešenie sporov
Pokiaľ nie je akýmkoľvek záväzným platným právnym predpisom stanovené inak, na všetky záležitosti vyplývajúce z tejto aplikácie alebo súvisiace s ňou (bez ohľadu na jej voľbu zákonných ustanovení) sa uplatňujú právne predpisy platné v Nemecku a všetky súvisiace spory rieši výhradne okresný súd vo Frankfurte v Nemecku.

V rámci obmedzenej výnimky z vyššie uvedeného sa na používateľov, ktorí používajú túto aplikáciu ako spotrebitelia s bydliskom v Európskej únii, uplatňujú v súvislosti s touto aplikáciou a zmluvou EULA a akýmikoľvek spormi potenciálne vyplývajúcimi v súvislosti s nimi právne predpisy členského štátu, v ktorom má daný používateľ bydlisko. Súdy príslušné miestu bydliska používateľa, ktorý je spotrebiteľom, majú nevýhradnú jurisdikciu nad každým takýmto sporom. Používatelia v Európskej únii, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu každý takýto spor predložiť aj miestnemu orgánu na riešenie spotrebiteľských sporov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy EULA, kontaktujte nás.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Všetky práva vyhradené.