ТП Uponor GmbH - България
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ SDG

Цели на ООН за устойчиво развитие

Четири цели за смислен принос.

Нашата програма за околната среда допринася за целите на ООН за устойчиво развитие

Въпреки че приемаме всички 17 цели на ООН за устойчиво развитие (SDG), ние разпознахме четири от тях, за които наистина можем да допринесем и да променим нещата:
Чиста вода и санитарно-хигиенни условия, сигурна работа и икономически растеж, отговорно потребление и производство и борба с климатичните промени.

Опазване на водата

 • Опазване на водните ресурси
 • Намаляване на водния отпечатък
 • Увеличаване на използването на вторичните източници на вода
 • Създаване на водоустойчива верига на стойността
 • Разработване на решения за осигуряване на най-високо ниво на качество на водата

Оценяване на хората

 • Безопасност и благополучие на нашите служители
 • Насърчаване на разнообразието и приобщаването
 • Подобряване на прозрачността в нашата верига за доставки
 • Осигуряване на растеж и стабилни финансови резултати

Защита и повторно използване на ресурси

 • Преминаване към кръгова икономика
 • Водене на нашата индустрия в прехода към възобновяеми, базирани на отпадъци и рециклирани суровини
 • Пълна прозрачност по отношение на отпечатъка върху околната среда на нашите продукти

Борба с климатичните промени

 • Ангажимент за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб до 1,5ºC
 • Системно намаляване на емисиите от нашата работа и изграждане на нашия път към въглеродна неутрална дейност
 • Разработване на решения за намаляване на емисиите на парникови газове на нашите клиенти

Приносът на Uponor към целите на ООН за устойчиво развитие

Как напредваме към по-устойчиво бъдеще

Нашият път към въглеродна неутралност

Ние проследяваме и систематично намаляваме емисиите на парникови газове по цялата верига и сме дефинирали ясен път и етапи, които ни очакват.

Цели за устойчиво развитие

Ангажирани сме с целите за развитие на ООН и сме идентифицирали четири такива за значимо въздействие.

Устойчиви решения

Ние предлагаме решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите екологични цели.