ТП Uponor GmbH - България

Политика за поверителност за Регистър на лични данни „Доставчици и доставчици на услуги”

 1. Администратор

  Uponor Corporation и нейните свързани лица, посочени в последния финансов отчет на Uponor Corporation, наличен на адрес: https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (заедно наричани по-долу “Uponor”)
  Ilmalantori 4
  00240 Helsinki
  ФИНЛАНДИЯ
 2. Информация за контакт

  Можете да се свържете с администратора на данни на: privacy@uponor.com. В случай, че искате да направите заявка, свързана с вашите лични данни, моля, използвайте формулярите, достъпни на https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection и на местните уебсайтове на Uponor.
 3. Име на Регистъра на лични данни

  Регистър на лични данни „Доставчици и доставчици на услуги” на Uponor.
   
 4. Група субекти на данни

  Представители, служители, директори и длъжностни лица на доставчици, подизпълнители, доставчици, доставчици на услуги, партньори, партньори съвместни предприятия, партньори консорциуми и партньори в областта на изследователската и развойна дейност (включително потенциални такива) на Uponor (всеки наричан по-долу “Доставчик” или “Потенциален доставчик”).
   
 5. Цел и правно основание за обработване на лични данни

  Целта на настоящия регистър на лични данни е комуникации до Доставчиците и Потенциалните доставчици, както и управление на отношенията на Uponor с нейните Доставчици и Потенциални доставчици, включително обработване на лични данни на Доставчиците и Потенциалните доставчици за следните цели:

  • гарантиране на изпълнението на задълженията на Доставчиците и Потенциалните доставчици към Uponor и изпълнение на задълженията на Uponor към Доставчиците и Потенциалните доставчици;’
  • уреждане, оценка и прилагане в действие на задължения или отговорности на Доставчиците, Потенциалните доставчици или Uponor;
  • упражняване на правата на Uponor;
  • поддържане и развиване на взаимоотношенията с доставчиците;
  • управление на искания за оферти и оферти, както и други документи с обвързващо или необвързващо действие;
  • създаване на взаимоотношения между Доставчика или Потенциалния доставчик и Uponor;
  • свързани с доставчици маркетингови и комуникационни цели, като например провеждане на свързани с доставчици маркетингови проучвания, директен маркетинг, автоматизиран маркетинг, информиране на Доставчиците и Потенциалните доставчици за нови функции, нови продукти или стартове и специални промоции;
  • управление и уреждане на каквито и да е въпроси, свързани с продуктовата отговорност;
  • разработване на продукти и услуги на Uponor; и
  • статистически и аналитични цели, включително анализ на уеб сайта.

  Събирането и обработването на лични данни се извършва на основание законосъобразните интереси на Uponor. Тези интереси произтичат от взаимоотношенията между Доставчика или Потенциалния доставчик и Uponor. Освен това Uponor може да изпраща директни маркетингови съобщения до Доставчиците и Потенциалните доставчици въз основа на съгласието им, ако е необходимо в съответствие с приложимото законодателство.

  Личните данни на Доставчиците може да се съхраняват за такъв период от време, какъвто е необходим на Uponor за посочените по-горе цели, но обичайно не повече от десет години.
  Личните данни на Потенциалните доставчици може да се съхраняват за такъв период от време, какъвто е необходим на Uponor за посочените по-горе цели, но обичайно не повече от две години.
   
 6. Съдържание на Регистъра на лични данни

  В регистъра на лични данни Uponor може да обработва следната информация:

  • основна информация, като например: име, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, длъжност;
  • данни за квалификация;
  • личен идентификационен номер (ако не е наличен фирмен идентификационен номер);
  • информация за проекти на Доставчиците;
  • информация за продукти и услуги, поръчани от Доставчиците и Потенциалните доставчици, и информация за продукти и услуги, предложени от Доставчиците и Потенциалните доставчици на Uponor;
  • информация за срещи и други дейности с участието на Доставчика и Потенциалния доставчик;
  • информация за съдържанието и метода на провежданата комуникация (например имейл, SMS) с Доставчика и Потенциалния доставчик;
  • предпочитания на съществуващите Доставчици относно дейности за отдих с цел поддържане на взаимоотношенията с Доставчиците; и
  • предпочитания на Потенциалните доставчици относно дейности за отдих за целите на маркетинга.
   
 7. Обичайни източници на данни

  Личните данни се събират основно от всеки субект на данни, от персонала на Uponor или чрез уеб сайтове или приложения. Освен публично достъпните източници в някои случаи, както е разрешено от приложимото законодателство, личните данни може да се събират от източници, различни от субекта на данни.

  Uponor уведомява всеки субект на данни относно обработването на данните, включително за всички източници на данни, които са трети страни, и данните, събрани от тези източници, в съответствие с приложимото законодателство.

  Данните се въвеждат в регистъра на лични данни от субектите на данни, от персонала на Uponor и от подизпълнителите или доставчиците на услуги на Uponor.
   
 8. Разкриване и прехвърляне на лични данни извън ЕС/ЕИЗ

  Uponor може да разкрива и прехвърля лични данни извън ЕС/ЕИЗ в съответствие с ограниченията, предвидени в приложимото законодателство, както следва:

  • на фирми от Групата на Uponor в съответствие с договор, сключен между съответните юридическите лица на Uponor, който включва Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, които гарантират прилагането на договорености за адекватна защита на данните, както и на упълномощени трети страни в степента, в която участват в обработването на лични данни за целите, посочени в настоящия регистър на лични данни. Личните данни може също да се обработват от съответните упълномощени трети страни извън ЕС или ЕИЗ в съответствие с договор, сключен между Uponor и тези упълномощени трети страни, който включва Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, които гарантират прилагането на договорености за адекватна защита на данните. Uponor обвързва всички тези трети страни със задължение за поверителност и адекватна защита на всички прехвърляни данни; или
  • въз основа на съгласие; или
  • по друг начин, както е разрешено от приложимото законодателство.
  Поради технически съображения и причини, свързани с използването на данни, личните данни може да се съхраняват на сървъри на външни доставчици на услуги, които може да обработват данните от името на Uponor.
  Всички прехвърляния на лични данни се извършват в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (2016/679) и всяко приложимо задължително законодателство, с последващите му еднократни или многократни изменения.
   
 9. Права на субектите на данни

  Освен ако не се прилагат ограничения, всеки субект на данни има право на достъп до всички свои лични данни, с които Uponor разполага. Всеки субект на данни има право да изиска от Uponor корекция, изтриване или прекратяване на използването на които и да е грешни, излишни, непълни или неактуални лични данни. Всеки субект на данни също има право да оттегли което и да е предоставено от него съгласие и да възрази срещу всички директни маркетингови съобщения.

  Всички искания се изпращат чрез данните за контакт, посочени в Раздел 2 по-горе. Uponor обработва всички искания във възможно най-кратък срок. Всеки субект на данни има право да подаде оплакване до органа по защита на данните в своята държава, в случай че е неудовлетворен от решението или действията на Uponor.
   
 10.  Принципи за защита на личните данни – технически и организационни контроли

  Uponor гарантира прилагането и поддържането на достатъчно технически и организационни мерки за защита на личните данни на всички нива в организацията си. Освен това Uponor гарантира, че всяко прехвърляне или разкриване на лични данни, както е описано в настоящия регистър на лични данни, на която и да е трета страна се извършва при условията на прилагане на адекватно ниво на защита на данните, осигурено от Uponor чрез споразумения или други методи, както се изисква от приложимото законодателство.

  Технически контроли:
  Физическият материал се съхранява в заключени помещения с ограничен достъп. Всички ИТ системи са защитени със софтуер за защита на операционната система. Достъпът до системите изисква въвеждане на потребителско име и парола, а прехвърлянето на данни се извършва чрез канали с високо ниво на шифроване.

  Организационни контроли:
  В рамките на организацията на Uponor използването на личните данни се извършва в съответствие с надлежни указания, а достъпът до ИТ системите, които включват лични данни, се ограничава до лицата, които имат право на достъп до тях въз основа на служебните си функции или роли и са обвързани със задължения за поверителност на личните данни.