ТП Uponor GmbH - България

Условия за ползване

Условия за ползване на продукти и услуги на Uponor Smatrix App
Тези условия уреждат използването на услугата Uponor Smatrix App и вашите задължения и права във връзка с нея. Моля, прегледайте внимателно тези условия.

След като потребителят се регистрира като потребител на услугата Uponor Smatrix App, се формира обвързващо споразумение относно използването на услугата при условията, предвидени по-долу.

Кои сме ние
Услугата се предлага от Uponor GmbH („Uponor“), регистрирана в Германия с ДДС номер DE 133 899 039 и със седалище на адрес Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Германия. До Uponor може да се стигне, като използвате данните за контакт, предоставени тук.

Услугата Uponor Smatrix App; Как да се регистрирате
Uponor предлага услугата Uponor Smatrix App за потребителите на вътрешната климатична система на Uponor с цел контрол и наблюдение на вътрешния климат. Използването на услугата Uponor Smatrix App изисква специфичен модул Uponor Smatrix App, инсталиран във връзка с климатичната система на Uponor на закрито.

Uponor предоставя достъп до услугата Uponor Smatrix App или (1) директно чрез инсталирания модул, (2) дистанционно чрез уебсайт, до който може да се осъществи достъп на адрес https://smatrixapp.uponor.com/user/register.aspx, или; (3) дистанционно чрез софтуер за мобилно приложение, който може да бъде изтеглен на таблет или смартфон. Такъв софтуер за мобилни приложения се предлага на уебсайтове на трети страни, например в магазини за приложения и пазари, предлагани от Apple или Google. Всеки такъв магазин за приложения или пазар може да има свои собствени условия и условия, които се съгласявате да спазвате, когато използвате услугата Uponor Smatrix App. Използвайки софтуера за мобилно приложение, вие се съгласявате да следвате лицензионното споразумение за крайния потребител.
Отдалеченият уеб достъп и отдалеченият мобилен достъп изискват връзка с Интернет. Използването на отдалечен достъп на Uponor Smatrix App изисква (1) закупуване на приложимия към момента продукт (и) на Uponor, (2) регистрация в Uponor Smatrix App чрез създаване на индивидуален потребителски акаунт в Uponor Smatrix App и; (3) активиране на услугата за отдалечен достъп на приложение Uponor Smatrix. Използването на Услугата изисква оборудването на потребителя да отговаря на техническите изисквания, описани тук.

Използването на услугата Uponor Smatrix App се урежда от изявлението, достъпно на следната връзка. Uponor си запазва правото да промени, измени или актуализира изявлението и / или да започне да таксува за използването на приложението Uponor Smatrix при разумно предварително писмено известие.

Отговорност на Uponor за услугата

Услугата, която включва, но не се ограничава до софтуера, уебсайта и / или приложенията, и цялата информация, свързана с тях, се предоставя "както е". По отношение на услугата не се дава каквато и да било гаранция, изрична или подразбираща се.

До степента, разрешена от закона, нито Uponor, нито някоя от свързаните с него компании, не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, загуби или разходи, произтичащи от достъпа до или използването на услугата. Нищо в тези условия не ограничава отговорността на Uponor за каквито и да е щети или загуби, причинени от грубата му небрежност или умишлено неправомерно поведение или за смърт или телесна повреда.

Uponor не гарантира, че приложението Uponor Smatrix ще бъде без грешки или ще бъде достъпно без прекъсване. Uponor полага разумни усилия, за да уведоми потребителите на приложението Uponor Smatrix за всички съществени проблеми, свързани с приложението Uponor Smatrix, но Uponor не гарантира, че всички такива проблеми ще ви бъдат съобщени по всяко време или изобщо. Във връзка с предоставянето на услугата Uponor Smatrix App, Uponor разчита на услугите и продуктите на трети страни, които могат да бъдат причина за прекъсване или недостъпност на услугата Uponor Smatrix App.
Uponor може по всяко време и по свое усмотрение да спре да предлага услугата Uponor Smatrix App. В този случай Uponor се задължава да уведоми предварително потребителите и се задължава да предлага услугата Uponor Smatrix App до края на (1) текущия период на абонамент или (2) всеки удължен период на абонамент, договорен между Uponor и потребителя.

Поверителност
Uponor обработва лични данни съгласно описанието на файла с лични данни като част от услугата. Приемайки тези условия или използвайки услугата, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани, както е описано в политиката за поверителност.

Срок и прекратяване
Освен ако не е уговорено друго, споразумението е в сила, докато не бъде прекратено от никоя от страните. Потребителят може да прекрати споразумението, като отмени абонамента си. Всяка страна може също да прекрати споразумението в случай, че другата страна съществено наруши споразумението.

Права на интелектуална собственост
В случай, че предоставите на Uponor някакви идеи или коментари относно приложението Uponor Smatrix, Uponor може свободно да използва и използва вашето подаване и съдържанието му за всякакви цели, които Uponor сметне за подходящи, без да ви обезщетява.

Uponor Corporation или нейните лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост върху приложението Uponor Smatrix, включително, но не само софтуера, уебсайта и / или приложенията. С достъпа и използването на приложението Uponor Smatrix се съгласявате, че никакви права, право на собственост или лихва не ви се прехвърлят. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Uponor ви предоставя ограничено, неизключително, неподлежащо на прехвърляне и непрехвърляемо право да използвате приложението Uponor Smatrix при условие че приемете тези условия.

Услугата е предназначена за лична и нетърговска употреба на потребителя, освен ако между потребителя и Uponor не е уговорено друго. Потребителят се съгласява да не лицензира, продава, разпространява, копира, възпроизвежда, наема, дава под наем, прехвърля, възлага, модифицира, публикува, извършва обратен инженеринг или използва по друг начин услугата или която и да е част от нея.

„Uponor“ и / или „Uponor Smatrix App“ са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Uponor Corporation или нейните групирани компании. Другите имена на продукти и компании, споменати тук, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици.

Приложението може да бъде достъпно от няколко страни по света. Освен ако не е посочено друго от задължително приложимо законодателство, законите на Финландия се прилагат по всички въпроси, произтичащи от или свързани с Uponor Smatrix App и всички свързани с тях спорове, разглеждани изключително от компетентните съдилища на Финландия.

Като ограничено изключение от горепосоченото, за потребителите, пребиваващи в Европейския съюз, законите на държавата-членка, в която пребивава потребителят, се прилагат към услугата и споразумението и всички спорове, потенциално възникващи във връзка с тях. Съдилищата по местоживеене на потребителя ще имат неизключителна юрисдикция по всеки такъв спор. Потребителите в Европейския съюз могат също да заведат всеки такъв спор пред местен орган за разрешаване на потребителски спорове.

Законови права на потребителите
Тези условия и по-специално всички ограничения на отговорността, включени тук, не изключват отговорността, която не може да бъде изключена съгласно задължителното приложимо законодателство. Потребителите могат да имат права или средства за защита, които не са обяснени тук. Съгласно местното законодателство на потребителя, Uponor може да носи отговорност за определени грешки и дефекти в приложението Uponor Smatrix, дори ако не е описано тук.

Изменения

Uponor си запазва правото да променя, изменя или актуализира тези условия по всяко време по свое усмотрение и без предизвестие. Потребителят винаги има право да прекрати споразумението при влезлите в сила изменени условия. право и разрешаване на спорове
Uponor Sm

© Авторско право Uponor Corporation. Всички права запазени.