Menu
Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Podmínky použití

Podmínky použití produktů a služeb aplikace Uponor Smatrix
Tyto podmínky upravují použití služby aplikace Uponor Smatrix a Vaše povinnosti a práva v souvislosti s ní. Přečtěte si, prosím, tyto podmínky pečlivě.

Jakmile se uživatel zaregistruje jako uživatel služby aplikace Uponor Smatrix, vytvoří se za níže uvedených podmínek závazná dohoda o používání služby.

Kdo jsme
Službu nabízí společnost Uponor GmbH (dále jen „Uponor“), zapsaná v Německu pod IČ DPH DE 133 899 039 a se sídlem Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Německo. Uponor kontaktní údaje naleznete zde.

Služba aplikace Uponor Smatrix a jak se registrovat
Společnost Uponor nabízí uživatelům aplikace Uponor Smatrix službu pro Uponor systém regulace teploty v interiéru za účelem ovládání a monitorování vnitřního klimatu. Použití služby aplikace Uponor Smatrix vyžaduje zvláštní modul aplikace Uponor Smatrix, nainstalovaný ve spojení s vnitřním systémem zónové regulace Uponor.

Uponor poskytuje přístup ke službě aplikace Uponor Smatrix buď (1) přímo prostřednictvím nainstalovaného modulu, (2) vzdáleně přes web, který je přístupný na adrese http://www.uponor.com/en/uathome/first-registration.aspx, nebo (3) vzdáleně prostřednictvím softwaru pro mobilní aplikace, který lze stáhnout do tabletu nebo smartphonu. Takový software pro mobilní aplikace je k dispozici na webových stránkách třetích stran, například na webových stránkách s aplikacemi nabízených společnostmi Apple nebo Google. Každý takový obchod s aplikacemi nebo trh může mít své vlastní smluvní podmínky, se kterými souhlasíte při použití služby aplikace Uponor Smatrix. Používáním softwaru mobilní aplikace souhlasíte s dodržováním Licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
Vzdálený přístup na web a vzdálený mobilní přístup vyžadují připojení k internetu. Použití vzdáleného přístupu k produktu aplikace Uponor Smatrix vyžaduje (1) nákup aktuálně platných produktů Uponor, (2) registraci v aplikaci Uponor Smatrix vytvořením individuálního uživatelského účtu v aplikaci Uponor Smatrix a (3) aktivace služby vzdáleného přístupu k aplikaci Uponor Smatrix. Používání služby vyžaduje, aby zařízení uživatele splňovalo uvedené technické požadavky.

Použití služby aplikace Uponor Smatrix se řídí prohlášením, dostupným na této webové stránce. Uponor si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo aktualizovat prohlášení a / nebo začít účtovat poplatky za používání aplikace Uponor Smatrix na základě předchozího písemného oznámení.

Odpovědnost Uponor za službu
Služba zahrnující (nejen) software, web a / nebo aplikace a veškeré informace týkající se těchto služeb, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Ve vztahu ke službě není poskytována žádná výslovná ani předpokládaná záruka jakéhokoliv druhu.

V rozsahu povoleném zákonem není společnost Uponor ani žádná z jejích přidružených (dceřiných) společností odpovědná za jakékoliv přímé ani nepřímé škody, ztráty nebo náklady vzniklé v důsledku přístupu ke službě nebo jejího používání. Nic z těchto podmínek neomezuje odpovědnost společnosti Uponor za jakékoliv škody nebo ztráty způsobené její hrubou nedbalostí nebo úmyslným nesprávným jednáním nebo za smrt nebo zranění.

Společnost Uponor nezaručuje, že aplikace Uponor Smatrix bude bezchybná nebo dostupná bez přerušení. Společnost Uponor vynakládá přiměřené úsilí, aby informovala uživatele aplikace Uponor Smatrix o jakýchkoli významných otázkách týkajících se aplikace Uponor Smatrix; společnost Uponor však nezaručuje, že Vám budou všechny tyto problémy sděleny v jakémkoliv daném okamžiku nebo vůbec. V souvislosti s poskytováním služby aplikace Uponor Smatrix se společnost Uponor spoléhá na služby a produkty třetích stran, které mohou být příčinou přerušení nebo nedostupnosti služby aplikace Uponor Smatrix.
Společnost Uponor může kdykoliv a podle svého vlastního uvážení přestat nabízet službu aplikace Uponor Smatrix. V takovém případě se Uponor zavazuje informovat uživatele předem a zavazuje se nabízet službu aplikace Uponor Smatrix až do konce (1) aktuálně platného období předplatného nebo (2) jakéhokoliv prodlouženého období předplatného sjednaného mezi společností Uponor a uživatelem.

Soukromí
Uponor zpracovává osobní údaje podle popisu souboru osobních údajů jako součást služby. Přijetím těchto podmínek nebo použitím služby uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů.

Termín a ukončení
Pokud není dohodnuto jinak, dohoda je platná, dokud není vypovězena kteroukoliv ze stran. Uživatel může smlouvu ukončit zrušením předplatného. Kterákoliv strana může rovněž ukončit dohodu v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila dohodu.

Práva k duševnímu vlastnictví
V případě, že poskytnete společnosti Uponor jakékoliv nápady nebo připomínky týkající se aplikace Uponor Smatrix, může společnost Uponor volně používat a využívat Vaše návrhy a jeho obsah pro jakýkoliv účel, který společnost Uponor považuje za vhodný, a to bez jakékoliv kompenzace.

Uponor Corporation nebo dceřiné společnosti (uživatelé licencí) mají všechna práva duševního vlastnictví k aplikaci Uponor Smatrix, včetně, ale bez omezení, na software, web a / nebo aplikace. Přístupem a používáním aplikace Uponor Smatrix souhlasíte s tím, že na Vás nepřevedou žádná práva, titul ani úrok. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Uponor vám uděluje omezené, nevýlučné, nepřevoditelné a nepřenositelné právo na používání aplikace Uponor Smatrix s výhradou přijetí těchto podmínek.

Služba je určena pro osobní a nekomerční použití uživatele, není-li mezi uživatelem a společností Uponor dohodnuto jinak. Uživatel souhlasí s tím, že nebude licencovat, prodávat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, najímat, převádět, upravovat, zveřejňovat, zpětně analyzovat nebo jinak komerčně využívat službu nebo jakoukoliv její část.

„Uponor“ a / nebo „aplikace Uponor Smatrix“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Uponor Corporation nebo jejích společností ve skupině. Ostatní zde uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy příslušných vlastníků.

Rozhodné právo a řešení sporů
Aplikace Uponor Smatrix je přístupná z několika zemí světa. Není-li v závazném právním řádu stanoveno jinak, použijí se finské právní předpisy ve všech věcech vyplývajících z aplikace Uponor Smatrix nebo souvisejících s ní, a ve všech souvisejících sporech řešených výhradně příslušnými finskými soudy.

Jako omezená výjimka z výše uvedeného platí, že na uživatele s bydlištěm v Evropské unii se na službu a dohodu a veškeré spory, které z toho mohou v souvislosti s ní vzniknout, použijí právní předpisy členského státu, v němž je uživatel rezidentem. Soudy v místě bydliště uživatele mají nevýhradní jurisdikci pro každý takový spor. Uživatelé v Evropské unii mohou rovněž předložit jakýkoliv takový spor u místního orgánu pro řešení spotřebitelských sporů.

Zákonná práva spotřebitele
Tyto podmínky a zejména jakákoliv omezení odpovědnosti zde uvedená nevylučují odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle závazného rozhodného práva. Uživatelé mohou mít práva nebo prostředky nápravy, které zde nejsou vysvětleny. Podle místních zákonů uživatele může společnost Uponor odpovídat za určité chyby a závady v aplikaci Uponor Smatrix , i když zde nejsou popsány.

Změny
Uponor si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, doplnit nebo aktualizovat podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Uživatel je vždy oprávněn ukončit smlouvu s účinností změněných podmínek. © Copyright Uponor Corporation. Všechna práva vyhrazena.