Kanalizacja deszczowa

Separatory substancji ropopochodnych

Skuteczne oczyszczanie ścieków deszczowych dzięki separatorom

Aktualne ustawodawstwo obliguje inwestorów do stosowania rozwiązań służących ochronie środowiska w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych, gospodarczych i technologicznych zanieczyszczonych cieczami lekkimi takimi jak substancje ropopochodne, tłuszcze, itd. Do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w ściekach opadowych oraz przemysłowych, odprowadzanych z dróg i obiektów im towarzyszącym stosowane są w określonych warunkach urządzenia sedymentująco - flotacyjne, czyli układy separacji. Uponor Infra posiada w swojej ofercie separatory Weho SL do separacji cieczy lekkich.

Separatory Weho typoszeregu SL są urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest usuwanie niezemulgowanych olejów, benzyn oraz oddzielanie zawiesin mineralnych (piasku, błota itp.). Znajdują swoje zastosowanie w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych czy sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad oraz wielu innych obiektach.

Zbiorniki separatorów Weho SL wykonane są z polietylenowych rur dwuściennych Weholite o sztywności obwodowej w zakresie SN2-SN8 (wg PN-EN ISO 9969). Zastosowane wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropopochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi.
Separator Uponor Infra

Zalety separatorów

  • Możliwość stosowania na dużych zlewniach miejskich kompletnych urządzeń zintegrowanych (osadnik i separator) bez utraty sprawności i parametrów pracy całego układu
  • Możliwość wykonania i przyłączenia do separatorów dużych kolektorów deszczowych
  • Małe zagłębienie separatorów przy dużej objętości roboczej układu
  • Do stosowania przy kanalizacji o zagłębieniu do 8m poniżej rzędnej terenu, w terenie obciążonym ruchem kołowym do 100 [kN/oś], a także na terenach występowania szkód górniczych do IV kategorii włącznie.

Separatory przepływowe z wkładem lamelowym

Budowa kolektorów deszczowych w Nowych Polkowicach

Firma Uponor Infra dostarczyła rury PEHD Weholite SN8 w zakresie średnic dn 500÷1600mm wraz z układem separacji i podczyszczania wód opadowych a także studzienki. W trakcie realizacji projektu ciężkie i skomplikowane konstrukcje separatorów betonowych zostały zastąpione nowoczesnym systemem separacji i podczyszczania wód opadowych w technologii Weholite o średnicy dn 3000mm.

Więcej informacji na temat separatorów

Systemy retencyjne Uponor Infra

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3 MB
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.