Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Meie pühendumus

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Eesmärgiks jõuda süsinikuneutraalsuseni aastaks 2040

Kasutame heitkoguste jälgimiseks ja vähendamiseks teaduspõhiseid heitkoguste vähendamise eesmärke. Püüame vähendada 2027. aastaks 2019. aastaga võrreldes oma tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid 75% (ulatus 1 ja 2) ja 20% oma tarneahelast (ulatus 3).

Võime uhkusega tõdeda, et oleme saavutanud nimetatud ulatuse 1 ja 2 heitkoguste vähendamise eesmärgid enne tähtaega. Kuid me ei piirdunud sellega 2023. aasta aprillis, olime oma valdkonnas esimesed, kes saime teaduspõhiste sihtmärkide algatuse kaudu kinnitatud heakskiidu meie ambitsioonidele.

Neto null tähendab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist võimalikult nullilähedasele väärtusahelate lõikes (ulatused 1, 2 ja 3), ülejäänud heitkogused eemaldatakse atmosfäärist.

Oma tegude ja kohustustega ei taha me mitte ainult seada kõrgeid ambitsioone, vaid ka julgustada teisi tegutsema.

GHG emissions
Kuidas me seda teeme?
We run on green electricity at 98 percent

Üleminek taastuvatele energiaallikatele

Kuna maailma energiaalased valikud arenevad, püüab Uponor olla tööstusele eeskujuks, võttes kasvuhoonegaaside vähendamiseks kasutusele taastuvad energiaallikad kogu oma ülemaailmses tegevuses. Praegu pärineb 98% meie kasutatud elektrist taastuvatest allikatest. Lisaks puhastele energiaallikatele ja energiakasutuse vähendamisele kasutame ka päikesepaneelide võrku, et toota elektrit meie Nastola, Soome tootmisrajatiste jaoks.

Eesmärgid aastaks 2027:

 • Kasutame ainult sertifitseeritud rohelist elektrit
 • Vähendame energiamahukust 2019. aastaga võrreldes 15%.

Jääkide ja jäätmete vähendamine ja taaskasutamine

Meie tootmise jäätmed koosnevad peamiselt plastikust ja metallist, mida suudame mõlemat suurel määral taaskasutada.

Suure sammuna ringmajanduse väärtusahela suunas oleme loonud suletud ahela raskesti ringlussevõetava plastijäätmete jaoks. PEX-i keemilise ringlussevõtu protsess võimaldab meil jäätmeid uuteks PEX-toodeteks ringlusse võtta. Praegu taaskasutame säästvalt 83% kogu jäätmetest energia või toorainena.


Eesmärk aastaks 2027:

 • 100% kõigist jäätmetest on võetud uuesti kasutusse
Recycling and reuse
First products based on renewable raw material

Vastutustundliku tooraine tagamine

Plastik, meie peamine tooraine, on emissioonimahukas ja seda tuleb vastavalt käsitleda. Tunnistame oma vastutust ja mõõdame hoolikalt oma tegevust, et vähendada meie mõju keskkonnale. Edendame aktiivselt üleminekut taastuvatele toorainetele ning liigume toodete ja nende pakendite valmistamisel ringmajanduse lähenemise poole.
Jätkame taaskasutatud ja taastuvatel toorainetel põhinevate toodete uuendamist ning mõjutame otsustajaid jätkusuutlikke valikuid kõige paremini toetama.

Kohustused:

 • Suurendame ringlussevõetud või taastuva plasti kasutamist meie tootmises
 • Jätkame teerajajana fossiilkütustel põhinevate toodete alternatiivide uurimisel

Kaitseme veevarusid

Meie eesmärk on kaitsta veevarusid igal sammul, alates veekindla väärtusahela loomisest kuni meie klientide veemajanduse parandamiseni. Meie tehased töötavad äärmiselt suure kasuteguriga ja kõik on näiteks varustatud suletud ahelaga jahutussüsteemidega, mis võimaldavad madalat veekasutust. Mõnes tootmiskohas kasutame sekundaarset veeressurssi kastmiseks ja näiteks tualettide loputamiseks.

Eesmärk aastaks 2027:

 • Vähendame vee kasutust 10% võrreldes 2019. aastaga
We repurpose rain and greywater

Millised on kasvuhoonegaaside heitkoguste ulatused?

Kasvuhoonegaasid, nagu süsinikdioksiid, metaan ja osoon, liigitatakse tavaliselt kolme rühma, nn ulatustesse.
 • Ulatus 1 hõlmab ettevõtte otseheidet omanduses olevatest või kontrollitavatest allikatest (nt käitavates rajatistes kasutatavast energiast saadavad heitmed)
 • Ulatus 2 hõlmab ostetud elektri, auru ning tarbitud kütte ja jahutuse tootmisest tulenevaid kaudseid heiteid
 • 3. ulatus hõlmab kõiki muid kaudseid heiteid, mis tekivad ettevõtte väärtusahelas, nagu ostetud kaubad ja teenused, transport ja jaotus, tegevuse käigus tekkinud jäätmed, töötajate pendelränne, kütus ja energiaga seotud tegevused või ärireisid.
Emissions scopes model

Meie jätkusuutlikud veelahendused

 • Madala CO2 jalajäljega tooted
 • Efektiivsed lahendused
 • Taastuvad või taaskasutatavad toormaterjalid
 • Garanteeritud tootepõhine läbipaistvus
Uponori Toote Keskkonnadeklaratsioonid

ÜRO Jätkusuutliku arengu eesmärgid

Oleme määratlenud seitse olulist eesmärki, mille saavutamisele kõik meie tegevused kaasa aitavad.

Hoolitseme enda töötajate eest

Seame kõiges, mis me teeme, esikohale inimesed. Meie töötajad on meie kõige suurem tugevus ja igaühe individuaalse arengu eest seismine on meie privileeg. 

Positiivne sotsiaalne mõju

Tahame anda ühiskonnale ja kogukondadele, kus tegutseme, tagasi erinevate globaalsete ja kohalike algatuste ja projektide kaudu.

Tagame eetilised äritavad

Tagame Uponoris eetilise ärikultuuri läbipaistvuse ning propageerime õiglasi ja koostööpõhiseid suhteid.