Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Etyczne praktyki biznesowe

Nasze zasady ładu korporacyjnego, jak również ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju są głęboko zakorzenione w naszym codziennym sposobie prowadzenia działalności. Zapewniamy przejrzystość w zakresie etycznej kultury biznesowej w Uponor oraz intensywnie śledzimy i monitorujemy wszelkie potencjalne wskaźniki ryzyka. Przejawiamy bezkompromisową uczciwość i prowadzenie działalności we właściwy sposób na wszystkich stanowiskach.

Zrównoważony model operacyjny

Nasz Zarząd nadzoruje program zrównoważonego rozwoju i wyznacza jego kierunek, podczas gdy Komitet Wykonawczy zatwierdza plany roczne i realizację planu rozwoju. Zespół ds. zrównoważonego rozwoju reprezentuje każdy z naszych oddziałów i jest odpowiedzialny za monitorowanie i rozwój programu zrównoważonego rozwoju Uponor, w tym wyznaczanie celów. Zespoły ds. zrównoważonego rozwoju w poszczególnych segmentach we współpracy z lokalnymi odpowiedzialnymi zespołami realizują własne projekty rozwojowe, aby uzupełnić nasze ogólne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Uponor sustainability operating model
Culture of compliance

Kultura zgodności z przepisami

Jesteśmy zaangażowani w realizację inicjatywy ONZ Global Compact Business Ambition i jej dziesięciu zasad, które zapewniają bezkompromisową ochronę biznesu i praw człowieka.

Nasz kodeks postępowania obejmuje zerową tolerancję dla działań antykonkurencyjnych, przekupstwa, dyskryminacji i, na przykład, nieetycznych zachowań biznesowych. Ustanowiliśmy kanały zgłaszania nieprawidłowości, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby zapewnić odpowiednie narzędzie do reagowania na wszelkie odstępstwa od naszych ram normatywnych i etycznych.

Organizujemy różne obowiązkowe szkolenia w zakresie zgodności na naszych rynkach, w tym szkolenia związane z ESG dla naszych ponad 4000 pracowników.

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

Aktywne zaangażowanie i przejrzysta wymiana informacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami są niezwykle ważne - nie tylko z punktu widzenia rozwoju działalności biznesowej, ale także przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

W 2021 r. wprowadziliśmy nowy Kodeks Postępowania Dostawców, aby jeszcze ściślej zaangażować nasz łańcuch dostaw w nasze wartości i ambicje. Wszyscy nowi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszych wymogów etycznych, środowiskowych i społecznych, a także do spełnienia naszych kryteriów ESG podczas oceny dostawcy.

Cel do 2027 roku:
90% wydatków objętych nowym Kodeksem Postępowania Dostawców.

Sustainable supply chain management
Protecting the einvironment

Cele motywacyjne dla kierownictwa związane ze zrównoważonym rozwojem i umowy kredytowe

Aby zapewnić pełne dostosowanie i wystarczające zasoby do ważnej misji, której się podjęliśmy, nasze programy STI i LTI dla kadry kierowniczej są powiązane z celami ESG.

W 2021 roku podpisaliśmy dwie odrębne długoterminowe umowy kredytowe o wartości 70 mln euro z celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, a w 2022 roku podpisaliśmy nowy pięcioletni kredyt odnawialny o wartości 50 mln euro, którego mechanizm cenowy jest powiązany z celami zrównoważonego rozwoju, łącząc marżę z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Nasze oceny zrównoważonego rozwoju

  • Ecovadis przyznała firmie Uponor srebrny medal, plasując nas w czołówce 15% producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.
  • Sustainalytics, umieścił Uponor na 7. miejscu spośród wszystkich 135 spółek w branży, które ocenił, z niskim wynikiem oceny ESG: 15,7 w skali 1-100.
  • Carbon Disclosure Project, CDP przyznało nam ocenę B- w skali od D- do A.

Przejrzystość podatkowa

Podatki i opłaty podobne do podatków, które płacimy, pobieramy i przekazujemy, wspierają utrzymanie całego społeczeństwa i jego usług. W pełni przestrzegamy wymogów podatkowych w krajach, w których prowadzimy działalność, i dalej harmonizujemy procesy podatkowe, aby poprawić widoczność naszych podatków. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które publikujemy w naszej sprawozdawczości podatkowej, były merytoryczne i prawidłowe.

Tax transparency

Postęp w kierunku zerowego zużycia energii netto

Śledzimy i systematycznie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych w całym naszym łańcuchu wartości. Określiliśmy jasną ścieżkę i wyznaczyliśmy ambitne kamienie milowe, aby dawać przykład i osiągnąć zerową emisję netto do 2040 roku.

Pozytywny wpływ społeczny

Chcemy odwdzięczyć się społecznościom, w których działamy, poprzez różne globalne i lokalne inicjatywy oraz projekty.

Troska o naszych pracowników

Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Nasi pracownicy są naszą największą siłą, a wspieranie indywidualnego rozwoju jest naszym priorytetem.