UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Podmienky použitia

Podmienky použitia produktov a služieb aplikácie Uponor Smatrix
Tieto podmienky upravujú používanie služby aplikácia Uponor Smatrix a Vaše povinnosti a práva v súvislosti s ňou. Prečítajte si, prosím, dôkladne tieto podmienky.

Akonáhle sa užívateľ zaregistruje ako užívateľ služby aplikácia Uponor Smatrix, vytvorí sa za nižšie uvedených podmienok záväzná dohoda o používaní služby.

Kto sme
Službu ponúka spoločnosť Uponor GmbH (ďalej len "Uponor"), zapísaná v Nemecku pod IČ DPH DE 133 899 039 a so sídlom Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Nemecko. Uponor kontaktné údaje nájdete tu.

Služba aplikácie Uponor Smatrix a ako sa registrovať

Spoločnosť Uponor ponúka užívateľom aplikácie Uponor Smatrix službu pre Uponor systém regulácie teploty v interiéri na účel ovládania a monitorovania vnútornej klímy. Použitie služby aplikácie Uponor Smatrix vyžaduje osobitný modul aplikácie Uponor Smatrix, nainštalovaný v spojení s vnútorným systémom zónovej regulácie Uponor.

Uponor poskytuje prístup k službe aplikácie Uponor Smatrix buď (1) priamo prostredníctvom nainštalovaného modulu, (2) vzdialene cez web, ktorý je prístupný na adrese http://www.uponor.com/en/uathome/first-registration.aspx, alebo (3) vzdialene prostredníctvom softvéru pre mobilné aplikácie, ktoré možno stiahnuť do tabletu alebo smartphonu. Takýto softvér pre mobilné aplikácie je k dispozícii na webových stránkach tretích strán, napríklad na webových stránkach s aplikáciami ponúkaných spoločnosťami Apple alebo Google. Každý takýto obchod s aplikáciami alebo trh môže mať svoje vlastné zmluvné podmienky, s ktorými súhlasíte pri použití služby aplikácie Uponor Smatrix. Používaním softvéru mobilné aplikácie súhlasíte s dodržiavaním Licenčnej zmluvy koncového používateľa.

Vzdialený prístup na web a vzdialený mobilný prístup vyžadujú pripojenie k internetu. Použitie vzdialeného prístupu k produktu aplikácie Uponor Smatrix vyžaduje (1) nákup aktuálne platných produktov Uponor, (2) registráciu v aplikácii Uponor Smatrix vytvorením individuálneho používateľského účtu v aplikácii Uponor Smatrix a (3) aktiváciu služby vzdialeného prístupu k aplikácii Uponor Smatrix. Používanie služby vyžaduje, aby zariadenie používateľa spĺňalo uvedené technické požiadavky.

Použitie služby aplikácie Uponor Smatrix sa riadi vyhlásením, dostupným na tejto webovej stránke. Uponor si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo aktualizovať vyhlásenie a / alebo začať účtovať poplatky za používanie aplikácie Uponor Smatrix na základe predchádzajúceho písomného oznámenia.

Zodpovednosť Uponor za službu

Služba zahŕňajúce (nielen) softvér, web a / alebo aplikácie a všetky informácie týkajúce sa týchto služieb, sú poskytované "tak, ako sú". Vo vzťahu k službe nie je poskytovaná žiadna výslovná ani predpokladaná záruka akéhokoľvek druhu.

V rozsahu povolenom zákonom nie je spoločnosť Uponor ani žiadna z jej pridružených (dcérskych) spoločností zodpovedná za akékoľvek priame alebo nepriame škody, straty alebo náklady vzniknuté v dôsledku prístupu k službe alebo jej používania. Nič z týchto podmienok neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Uponor za akékoľvek škody alebo straty spôsobené jej hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným nesprávnym konaním alebo za smrť alebo zranenie.

Spoločnosť Uponor nezaručuje, že aplikácia Uponor Smatrix bude bezchybná alebo dostupná bez prerušenia. Spoločnosť Uponor vynakladá primerané úsilie, aby informovala užívateľa aplikácie Uponor Smatrix o všetkých významných otázkach týkajúcich sa aplikácie Uponor Smatrix; spoločnosť Uponor však nezaručuje, že Vám budú všetky tieto problémy oznámené v akomkoľvek danom okamihu alebo vôbec. V súvislosti s poskytovaním služby aplikácie Uponor Smatrix sa spoločnosť Uponor spolieha na služby a produkty tretích strán, ktoré môžu byť príčinou prerušenia alebo nedostupnosti služby aplikácie Uponor Smatrix.

Spoločnosť Uponor môže kedykoľvek a podľa svojho vlastného uváženia prestať ponúkať službu aplikácie Uponor Smatrix. V takom prípade sa Uponor zaväzuje informovať užívateľa vopred a zaväzuje sa ponúkať službu aplikácia Uponor Smatrix až do konca (1) aktuálne platného obdobia predplatného alebo (2) akéhokoľvek predĺženého obdobia predplatného dohodnutého medzi spoločnosťou Uponor a užívateľom.

Súkromie
Uponor spracováva osobné údaje podľa popisu súboru osobných údajov ako súčasť služby. Prijatím týchto podmienok alebo použitím služby užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov.

Termín a ukončenie

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dohoda je platná až vypovedaná ktoroukoľvek zo strán. Užívateľ môže zmluvu ukončiť zrušením predplatného. Ktorákoľvek strana môže tiež ukončiť dohodu v prípade, že druhá strana závažným spôsobom porušila dohodu.

Práva duševného vlastníctva
V prípade, že poskytnete spoločnosti Uponor akékoľvek nápady alebo pripomienky týkajúce sa aplikácie Uponor Smatrix, môže spoločnosť Uponor voľne používať a využívať Vaše návrhy a jeho obsah na akýkoľvek účel, ktorý spoločnosť Uponor považuje za vhodný, a to bez akejkoľvek kompenzácie.

Uponor Corporation alebo dcérskej spoločnosti (užívatelia licencií) majú všetky práva duševného vlastníctva k aplikácii Uponor Smatrix, vrátane, ale bez obmedzenia, na softvér, web a / alebo aplikácie. Prístupom a používaním aplikácie Uponor Smatrix súhlasíte s tým, že na Vás neprevedú žiadne práva, titul ani úrok. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Uponor vám udeľuje obmedzené, nevýlučné, neprevoditeľné a neprenosné právo na používanie aplikácie Uponor Smatrix s výhradou prijatie týchto podmienok.

Služba je určená pre osobné a nekomerčné použitie užívateľa, ak nie je medzi užívateľom a spoločnosťou Uponor dohodnuté inak. Užívateľ súhlasí s tým, že nebude licencovať, predávať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenajímať, najímať, prevádzať, upravovať, zverejňovať, spätne analyzovať alebo inak komerčne využívať službu alebo akúkoľvek jej časť.

„Uponor“ a / alebo „aplikácia Uponor Smatrix“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Uponor Corporation alebo jej spoločností v skupine. Ostatné tu uvedené názvy produktov a spoločností môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými názvami príslušných vlastníkov.

Rozhodné právo a riešenie sporov
Aplikácia Uponor Smatrix je prístupná z niekoľkých krajín sveta. Ak nie je v záväznom právnom poriadku stanovené inak, uplatňujú sa fínske právne predpisy vo všetkých veciach vyplývajúcich z aplikácie Uponor Smatrix alebo súvisiacich s ňou, a vo všetkých súvisiacich sporoch riešených výhradne príslušnými fínskymi súdmi.

Ako obmedzená výnimka z vyššie uvedeného platí, že na používateľa s bydliskom v Európskej únii sa na službu a dohodu a všetky spory, ktoré z toho môžu v súvislosti s ňou vzniknúť, uplatnia právne predpisy členského štátu, v ktorom je používateľ rezidentom. Súdy v mieste bydliska užívateľa majú nevýhradné jurisdikciu pre každý takýto spor. Používatelia v Európskej únii môžu tiež predložiť akýkoľvek taký spor, miestneho orgánu pre riešenie spotrebiteľských sporov.

Zákonné práva spotrebiteľa
Tieto podmienky a najmä akékoľvek obmedzenia zodpovednosti tu uvedená nevylučujú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa záväzného rozhodného práva. Užívatelia môžu mať práva alebo prostriedky nápravy, ktoré tu nie sú vysvetlené. Podľa miestnych zákonov užívateľa môže spoločnosť Uponor zodpovedať za určité chyby a závady v aplikácii Uponor Smatrix, aj keď tu nie sú popísané.

Zmeny
Uponor si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo aktualizovať podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je vždy oprávnený ukončiť zmluvu s účinnosťou zmenených podmienok.

© Copyright Uponor Corporation. Všetky práva vyhradené.