UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Webová stránka a jej zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie


Vytvorené: 29.06.2023
 
Spoločnosť Uponor sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a osobné údaje. Spoločnosť Uponor uplatňuje vysokú úroveň ochrany súkromia a osobných údajov a spracúva ich v súlade s platnými zákonmi a týmito zásadami ochrany súkromia a používania súborov cookie (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“). „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú všeobecné informácie o tom, ako spoločnosť Uponor spracúva osobné údaje v súvislosti s webovou lokalitou www.uponor.com alebo ktoroukoľvek z jej podstránok (ďalej spoločne len „stránka“).
 
Webové stránky, produkty alebo služby spoločnosti Uponor môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby iných spoločností, ktoré majú vlastné zásady ochrany osobných údajov; služby tretích strán nainštalované vo vašom zariadení môžu mať prístup k informáciám vo vašom zariadení. Spoločnosť Uponor odporúča, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Spoločnosť Uponor nezodpovedá za postupy alebo obsah ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb tretích strán.
 
Používaním webovej stránky alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti Uponor beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu byť spracované v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, spoločnosť Uponor vám odporúča, aby ste opustili túto webovú stránku a neposkytovali spoločnosti Uponor žiadne osobné údaje.
 

 1. Správca osobných údajov
 
Uponor Corporation a jej pridružené spoločnosti uvedené v najnovšom finančnom prehľade spoločnosti Uponor Corporation, ktorý je k dispozícii na https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, súbežne (spoločne alebo samostatne), (spolu "Uponor").
Immalantori 4
00240 Helsinki
Fínsko

Kontaktné informácie
Správcu údajov môžete kontaktovať na adrese: privacy@uponor.com. V prípade, že chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, použite prosím formuláre dostupné na https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection a na miestnych webových stránkach Uponor.
 
 1. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania
 
Pri používaní webovej stránky môžu byť zhromažďované a spracúvané určité osobné údaje, ktoré vám možno priradiť.
 
Tieto osobné údaje sa môžu používať na nasledujúce účely, ktoré sú nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Uponor v súvislosti s (jedným alebo viacerými z nich, ktoré sa môžu uplatňovať súčasne):
 
 • údržba a vývoj webovej stránky, produktov a služieb spoločnosti Uponor;
 • marketingové a komunikačné účely, ako je vykonávanie marketingového prieskumu, priamy marketing, automatizovaný marketing, informácie o nových funkciách, nových produktoch alebo uvedeniach na trh a špeciálnych propagačných akciách;
 • poskytovanie produktov a služieb, ako je plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Uponor, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti produktov a služieb spoločnosti Uponor a identifikácia, prevencia a vyšetrovanie potenciálneho zneužitia;
 • štatistické a analytické účely.
 
Ak s nami komunikujete prostredníctvom stránky alebo sa zaregistrujete ako používateľ stránky (ak je to vhodné), spoločnosť Uponor môže v niektorých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj na základe toho, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Uponor, prípravných opatrení v súvislosti so zmluvou alebo v niektorých prípadoch na základe vášho súhlasu.
 
Ak spoločnosť Uponor spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať súhlas, ktorý ste spoločnosti Uponor udelili na spracúvanie vašich osobných údajov.
 
 1. Zhromažďované osobné údaje
 
Osobné údaje sa zvyčajne zhromažďujú pri používaní stránky, registrácii k produktom a služibám spoločnosti Uponor alebo inej interakcii so spoločnosťou Uponor. Osobné údaje môžu okrem iného zahŕňať čas prístupu, webovú stránku, z ktorej ste sa na ňu pripojili, odkazy, ktoré používate, navštívené stránky, zobrazený obsah a ďalšie informácie o vašom správaní, ktoré spoločnosť Uponor získa prostredníctvom vášho prehliadača.
 
Spoločnosť Uponor vás môže požiadať aj o poskytnutie ďalších typov informácií, ako je vaše meno, e-mailová adresa, adresa, používateľské meno, súhlas, spätná väzba, vek, pohlavie a ďalšie informácie, ktoré nie sú citlivé. Spoločnosť Uponor upozorňuje, že niektoré neidentifikovateľné osobné údaje sa môžu stať identifikovateľnými, keď spoločnosti Uponor poskytnete svoje osobné údaje.
                                                                
 1. Pravidelné zdroje údajov
 
Osobné údaje sa zhromažďujú z týchto zdrojov:
 • z informácií, ktoré ste spoločnosti Uponir poskytli v rámci používania stránky, alebo iným spôsobom;
 • od subdodávateľov spoločnosti Uponor v súvislosti s poskytovaním služieb týkajúcich sa stránky;
 • verejne dostupné zdroje.
 
 1. Pravidelné zverejňovanie a prenos údajov mimo EÚ alebo EHP
 
Spoločnosť Uponor môže poskytnúť osobné údaje spoločnostiam svojej skupiny mimo Európskej únie („EÚ“) alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) v súlade so zmluvou medzi príslušnými subjektmi spoločnosti Uponor, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú primerané opatrenia na ochranu údajov. Osobné údaje uložené na serveri sa neprenášajú mimo EÚ alebo EHP.
 
Spoločnosť Uponor môže vaše osobné údaje poskytnúť oprávneným tretím stranám, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Uponor na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu spracúvať oprávnené tretie strany mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou medzi spoločnosťou Uponor a oprávnenou treťou stranou, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo iné vhodné záruky prenosu údajov stanovené vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov.
 
Okrem toho môže spoločnosť Uponor vykonávať marketingovú a inú komunikáciu spoločne s partnermi spoločnosti Uponor a v súvislosti s tým môže spoločnosť Uponor kombinovať informácie, ktoré o vás zhromaždila, s informáciami, ktoré o vás zhromaždili partneri spoločnosti Uponor, napríklad s cieľom vyhnúť sa zbytočnej komunikácii a prispôsobiť vám oznámenia spoločnosti Uponor.
 
V prípade predaja, kúpy, zlúčenia alebo inej reorganizácie spoločnosti Uponor môže spoločnosť Uponor poskytnúť osobné údaje napríklad potenciálnym a skutočným kupujúcim a ich poradcom.
 
Okrem vyššie uvedeného môže byť spoločnosť Uponor povinná poskytnúť vaše osobné údaje úradom. Spoločnosť Uponor môže tiež zverejniť a inak spracúvať vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi na ochranu svojich oprávnených záujmov.
 
 1. Zásady bezpečnosti a uchovávania údajov
 
Osobné údaje sa budú uchovávať najmä elektronicky. Osobné údaje sa uchovávajú v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom a sú chránené identifikáciou účastníka a heslom. Všetky prípadné fyzické kópie osobných údajov budú uložené v uzamknutých priestoroch. Prístup k osobným údajom uloženým v registri a právo na ich spracovanie majú len osoby, ktoré ich potrebujú v rámci svojich povinností.
 
Spoločnosť Uponor uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na vyššie uvedené účely alebo ako to vyžadujú platné právne predpisy. Keď takéto žiadosti prestanú existovať, osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované tak, aby ich k vám nebolo možné priradiť.
 
 1. Automatizované rozhodovanie
 
Osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie, ktoré by pre vás malo právne alebo podobné dôsledky.
 
 1. Používateľské práva
 
Právo na prístup: Máte právo nahliadnuť do svojich osobných údajov a získať ich písomnú kópiu. Prehliadka je bezplatná.
 
Právo na prenosnosť údajov: Ak spoločnosť Uponor spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely zmluvy medzi vami a spoločnosťou Uponor, máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Uponor, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez obštrukcií zo strany spoločnosti Uponor.
 
Právo vzniesť námietku: Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 
Právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie: Máte právo požiadať spoločnosť Uponor o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú neaktuálne, irelevantné, nesprávne, neúplné, inak nepresné alebo na to existuje akýkoľvek iný právne prijateľný dôvod. Máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 
Oficiálna sťažnosť: Spoločnosť Uponor verí, že sa jej podarí vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý vám vznikne v súvislosti s týmto spracovaním osobných údajov. Máte právo podať formálnu sťažnosť na miestny vnútroštátny dozorný orgán pre ochranu údajov.
 
Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite písomnú žiadosť na adresu uvedenú v časti 11.
 
 1. Používanie súborov cookie
 
Súbor cookie je zvyčajne malá časť údajov odoslaná z webovej stránky do vášho počítača a uložený vo webovom prehliadači počas prehliadania webovej lokality. Pri ďalšom zobrazení tej istej webovej stránky môže webová stránka načítať údaje uložené v súbore cookie, aby stránku informovala o vašej predchádzajúcej aktivite. Viac informácií o týchto technológiách a ich fungovaní nájdete napríklad na stránke http://www.allaboutcookies.org.
 
Z času na čas môže byť do vášho počítača umiestnený súbor cookie, ktorý umožňuje správne fungovanie stránky, zlepšuje jej účinnosť alebo vám poskytuje služby spoločnosti Uponor. Súbory cookie sa používajú len v rozsahu, v akom ste s nimi súhlasili. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na technické fungovanie webovej stránky („základné súbory cookie“), sa však môžu používať bez vášho súhlasu na zabezpečenie fungovania webovej stránky. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť a spravovať udelené súhlasy kliknutím na tlačidlo „Nastavenia cookie“.
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie podrobne opisujú používanie súborov cookie a súborov a technológií podobných súborom cookie spoločnosťou Uponor na tejto webovej stránke.
 
Účely súborov cookie – Kategórie súborov cookie
 
Základné súbory cookie: Používanie niektorých súborov cookie je nevyhnutné na vykonávanie základných funkcií na stránke. V tejto kategórii sú súbory cookie potrebné na prevádzku stránky a sú potrebné na to, aby vám poskytli príjemný zážitok z návštevy stránky.
 
Analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na monitorovanie návštevnosti webovej stránky, optimalizáciu používateľského prostredia a analýzu súhrnných údajov o používaní webovej stránky alebo na zostavovanie štatistík o počte návštevníkov webovej stránky. Tieto súbory cookie môžu poskytovať tretie strany, ako je uvedené nižšie.
 
Marketingové súbory cookie: Spoločnosť Uponor môže tiež používať súbory cookie, aby vám poskytla lepšie služby a produkty. V tejto kategórii sa súbory cookie používajú napríklad na vylepšenie stránky, personalizáciu, reklamu a môžu ich poskytovať tretie strany, ako je uvedené nižšie. Z vášho pohľadu to znamená, že webová stránka si môže pamätať napríklad váš zvolený jazyk a krajinu. Spoločnosť Uponor vykonáva aj analytické profilovanie, aby napríklad zistila, čo sa používateľom páči. Spoločnosť Uponor sleduje, odkiaľ pristupujete k obsahu na stránke, aby pomohla usporiadať stránku tak, aby bola pre používateľa čo najpríjemnejšia. Tieto súbory cookie pomáhajú prispôsobiť obsah stránky, napríklad zobrazovaním cielených bannerov a odporúčaní. Spoločnosť Uponor tiež sleduje, aké typy odkazov sa používajú na dosiahnutie stránky, aby mohla vyhodnotiť účinnosť kampaní a propagačných akcií. Spoločnosť Uponor používa tieto súbory cookie na zobrazovanie reklám a poskytovanie cielenej reklamy.
 
Dĺžka uchovávania vašich informácií závisí od typu použitého súboru cookie a poskytovateľa služieb tretej strany, ktorý súbor cookie poskytuje. Poskytovatelia služieb tretích strán opisujú trvanie uchovávania vo svojich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na odkazoch nižšie. Platnosť súborov cookie vyprší a po zatvorení prehliadača sa vymažú. Trvalé súbory cookie sa zvyčajne vymažú po dvoch mesiacoch až dvoch rokoch.
 
 1. Funkcie a služby webu poskytované poskytovateľmi služieb tretích strán
 
Nasledujúce tretie strany môžu na základe vášho výslovného súhlasu zobrazovať, upravovať alebo nastavovať svoje vlastné súbory cookie rovnakým spôsobom, ako keby ste si vyžiadali webovú stránku priamo z webovej stránky tretej strany. V závislosti od navštívených webových stránok sa nemusia používať všetky súbory cookie tretích strán uvedené nižšie, pretože niektoré z týchto súborov cookie sa používajú len na konkrétnych miestnych webových stránkach. Na umiestnenie nasledujúcich základných súborov cookie od poskytovateľa služieb tretej strany nie je potrebný váš súhlas, pretože stránka bez nich nemôže fungovať.
 
Poskytovatelia služieb tretích strán v kategórii základných súborov cookie:
 
Spoločnosť Uponor používa Google Tag Manager na správu súborov cookie pre služby tretích strán a reCAPTCHAna ochranu webových stránok pred podvodmi a zneužitím overením, že používateľ nie je robot, napríklad pri vypĺňaní formulárov. Všetky tieto súbory cookie poskytuje spoločnosť Google, Inc. Doba uchovávania údajov zhromaždených spoločnosťou Google sa líši v závislosti od obsahu a účelu údajov a na základe vami zvolených nastavení. Určité typy údajov sa po uplynutí stanoveného obdobia tiež deidentifikujú. Napríklad údaje o reklame v denníku servera sa po 9 mesiacoch zbavia identifikácie odstránením časti s IP adresou a po 18 mesiacoch sa odstránia údaje o súboroch cookie. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa Euroland na prezentáciu animácií finančných informácií len na webovej stránke pre investorov. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Euroland, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa platformu Usercentrics Consent Management Platform, ktorá umožňuje správu súborov cookie na základe súhlasu pre služby nastavené na našich webových stránkach. Túto službu poskytuje spoločnosť Usercentrics GmbH. Doba uchovávania je obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje uchovávajú na účely spracovania. Údaje o súhlase (udelený súhlas a jeho odvolanie) sa uchovávajú dva roky. Údaje sa potom okamžite vymažú. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Usercentrics, kliknite sem.

Spoločnosť Uponor používa na správu obsahu systém Kentico od Kentico softvér s.r.o., najmä na prezentáciu a správu webových stránok. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov Kentico, kliknite prosím sem.
 
 
Poskytovatelia služieb tretích strán v kategórii analytických súborov cookie:
 
Spoločnosť Uponor používa webovú analýzu Google Analytics a lokalizačné služby Google Maps od spoločnosti Google, Inc. Doba uchovávania údajov zhromaždených spoločnosťou Google sa líši podľa obsahu a účelu použitia údajov a podľa vami zvolených nastavení. Určité typy údajov sa po uplynutí stanoveného obdobia tiež deidentifikujú. Napríklad údaje o reklame v denníku servera sa po 9 mesiacoch zbavia identifikácie odstránením časti s IP adresou a po 18 mesiacoch sa odstránia údaje o súboroch cookie. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kliknite sem.
  
 
Poskytovatelia služieb tretích strán v kategórii marketingových súborov cookie:
 
Spoločnosť Uponor používa službu Addthis spoločnosti Oracle Corporation na nastavenie zásuvných modulov sociálnych médií tretích strán. Spoločnosť Oracle uchováva údaje AddThis 13 mesiacov po ich zhromaždení. Vzorka 1 % údajov AddThis („vzorový súbor údajov“) sa uchováva maximálne 24 mesiacov na účely kontinuity činnosti. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Oracle Addthis, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa Adobe pdf od Adobe Inc na zobrazenie náhľadov pdf dokumentov na webových stránkach. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa službu GlobalNewswire spoločnosti Intrado Corporation pre globálnu distribúciu noviniek pre investorov iba na webovej stránke pre investorov: https://www.uponorgroup.com/en-en. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov Intrado, kliknite prosím sem.
 
Spoločnosť Uponor používa na umiestňovanie reklám na stránky a vyhľadávanie Google služby Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking a Google AdWords Remarketing poskytované spoločnosťou Google, Inc. Spoločnosť Google uchováva zhromaždené údaje rôzne dlhú dobu, v závislosti na obsahu a účele použitia údajov podľa vami zvoleného nastavenia. Určité typy údajov sa po uplynutí stanoveného obdobia tiež deidentifikujú. Napríklad údaje o reklame v denníku servera sa po 9 mesiacoch zbavia identifikácie odstránením časti s IP adresou a po 18 mesiacoch sa odstránia údaje o súboroch cookie. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa FormAssembly od FormAssembly, Inc. na zhromažďovanie dát pre rôzne zákaznícke služby. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti FormAssembly, kliknite prosím sem.
  
Spoločnosť Uponor používa službu Hotjar spoločnosti Hotjar Ltd. na marketingovú analýzu a marketingové služby. Spoločnosť Hotjar uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť Hotjar pôvodne zhromaždila, alebo na poskytovanie softvéru Hotjar, riešenie sporov, stanovenie právnej ochrany, vykonávanie auditov, monitorovanie legitímnych obchodných účelov. Spoločnosť Hotjar môže tiež uchovávať informácie vyžadované príslušnými zákonmi. Spoločnosť Hotjar automaticky odstráni všetky IP adresy, ktoré spracuje alebo uloží do tridsiatich (30) kalendárnych dní. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa Maplet od Maplet Oy na fínskych webových stránkach iba na to, aby zákazníkom ukázala najbližšie inštalačné a servisné stredisko spoločnosti Uponor.

Spoločnosť Uponor používa Microsoft formuláre od spoločnosti Microsoft Corporation pre konkrétne formuláre na webe na zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa Pardot od spoločnosti Salesforce.com, Inc.na automatizáciu marketingu pre svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Salesforce, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa na prezentáciu v sociálnych médiách a reklamu Facebook, Instagram a WhatsApp od spoločnosti Meta. Spoločnosť Meta uchováva údaje dovtedy, kým už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov spoločnosti Meta alebo kým sa nevymaže vaše konto, podľa toho, čo nastane skôr. Toto sa určuje individuálne a závisí napríklad od povahy údajov, dôvodu ich zhromažďovania a spracovania a príslušných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Ak napríklad niečo hľadáte na Facebooku, môžete sa k tejto požiadavke kedykoľvek dostať a odstrániť ju z histórie vyhľadávania, ale záznam o tomto vyhľadávaní sa odstráni po 6 mesiacoch. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa LinkedIn od spoločnosti LinkedIn Corporation na reklamu a prezentáciu na sociálnych sieťach. LinkedIn vo všeobecnosti uchováva vaše osobné údaje tak dlho, kým máte aktívny účet, alebo kým je to potrebné na poskytovanie služieb LinkedIn. Patria sem údaje, ktoré ste vy alebo iné osoby poskytli spoločnosti LinkedIn, a údaje vygenerované alebo odvodené z vášho používania služieb LinkedIn. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn, kliknite sem.
 
Spoločnosť Uponor používa službu YouTube od spoločnosti Google Inc. na reklamu a prezentáciu na sociálnych sieťach. Doba uchovávania údajov zozbieraných spoločnosťou Google sa líši podľa obsahu a účelu údajov a vami zvolených nastavení. Určité typy údajov sa po uplynutí stanoveného obdobia tiež deidentifikujú. Napríklad údaje o reklame v protokole servera sa po 9 mesiacoch odstránia tak, že sa odstráni časť s IP adresou a po 18 mesiacoch sa odstránia údaje o súboroch cookie. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kliknite sem.

Onor používa Lumoa od Lumoame Oy na zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov na webovej stránke. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov LUMOA, kliknite sem: https://www.lumoa.me/privacy-policy/
 
Funkcie sociálnych médií
 
Stránky môžu používať mediálne pluginy, napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, ktoré poskytujú sociálne siete Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram. Obsah zásuvných modulov sociálnych médií na stránke pochádza priamo z týchto sociálnych sietí. Keď navštívite stránku a ste prihlásení do sociálnej siete, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi sociálnej siete. Ak ste počas návštevy stránky odhlásení zo sociálnej siete (sociálnych sietí), váš prehliadač odošle do sociálnej siete (sociálnych sietí) obmedzenejšie informácie. Zásuvné moduly sociálnych médií na stránke podliehajú podmienkam ochrany osobných údajov a iným podmienkam príslušných sociálnych médií (pozri odkazy na príslušné zásady ochrany osobných údajov vyššie). Informácie zhromaždené sociálnou sieťou (sieťami) sa spoločnosti Uponor neposkytujú bez vášho výslovného súhlasu.
 
 1. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

 
Upozorňujeme, že spoločnosť Uponor môže tieto zásady ochrany osobných údajov priebežne aktualizovať. V prípade akýchkoľvek podstatných a nepriaznivých zmien spoločnosť Uponor zverejní oznámenie o takýchto zmenách na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov a na domovskej stránke webovej lokality. Spoločnosť Uponor vás vyzýva, aby ste priebežne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámili sa s týmito zmenami.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu alebo nám napíšte na privacy@uponor.com.