UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Licenčné ujednanie

Prístupom na webové (www) stránky spoločnosti Uponor Corporation alebo jej dcérskych spoločností (ďalej len ako spoločnosť “Uponor”) na adrese www.uponor.com alebo na jej podstránky (ďalej spoločne ako “Webová stránka”) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, Webovú stránku nepoužívajte.

Spoločnosť Uponor Corporation je vlastníkom autorských práv obsahu Webovej stránky. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie ktorejkoľvek časti tohto obsahu v akejkoľvek podobe bez písomného povolenia od spoločnosti Uponor je zakázané. Spoločnosť Uponor však povoľuje prezeranie Webovej stránky alebo vytváranie kópií úryvkov z Webovej stránky na osobné, nekomerčné informačné použitie za predpokladu, že takáto kópia bude obsahovať všetky informácie o autorských právach alebo vlastníctve a prípadné vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti zahrnuté v nej. Na jednotlivé položky Webovej stránky sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky.

Webová stránka a jej obsah sa poskytujú ako služba všetkým, ktorí prejavia záujem o Uponor. Obsah Webovej stránky je poskytovaný vo forme ”tak, ako je”. V súvislosti s obsahom Webovej stránky sa neposkytuje záruka žiadneho druhu. Spoločnosť Uponor nezaručuje, že Webová stránka nebude obsahovať chyby ani že bude dostupná bez prerušenia. Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať obsah Webovej stránky alebo k nej zamedziť prístup.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky vo vlastníctve a pod správou tretích strán. Pred používaním týchto webových stránok je vašou povinnosťou prečítať si pravidlá ich používania a prijať ich. Spoločnosť Uponor nemusí mať kontrolu nad obsahom takejto webovej stránky a spoločnosť Uponor nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, produkty, služby alebo obsah, ktorý vytvorili alebo zverejnili tretie strany a na ktorý Webová stránka obsahuje odkazy. Navyše, odkaz na webovú stránku tretej strany neznamená, že spoločnosť Uponor podporuje alebo vytvára akékoľvek zastúpenia či záruky pre takúto webovú stránku tretej strany alebo informácie, produkty či služby, na ktoré odkazuje webová stránka tretej strany.

Spoločnosť Uponor nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, náhodné, osobitné ani následné škody, straty alebo výdavky, alebo ušlý zisk, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používania Webovej stránky.

Obchodná známka “Uponor” je registrovaná obchodná známka spoločnosti Uponor Corporation. Názvy produktov, logá a ďalšie identifikačné symboly Uponor sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Uponor. Webová stránka môže obsahovať iné názvy produktov a spoločností, ktoré môžu byť obchodnými známkami alebo obchodnými menami ich príslušných vlastníkov. Váš prístup na Webovú stránku vám neudeľuje licenciu ani právo používať akékoľvek grafické prvky, logá alebo označenia, ktoré sa vyskytujú na Webovej stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Uponor alebo tretej strany – vlastníka.