UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Právne informácie

Zásady environmentálneho riadenia kvality z hľadiska ochrany životného prostredia

Zásady systému riadenia

Naša vízia

Stať sa uznávaným lídrom v udržateľných riešeniach v oblasti budov a infraštruktúry
 

Náš cieľ

Prehodnocovanie postoja k vode pre budúce generácie
 

Naše hodnoty

Spájať. Budovať. Inšpirovať.

 

Správame sa podľa týchto hodnôt, aby sme demonštrovali naše zameranie na zákazníka a odborné znalosti:

 1. Všetko, čo robíme, robíme pre zákazníka
 2. Sme zvedaví a vždy hľadáme lepšie spôsoby, ako podávať výkon
 3. Sme odhodlaní a zodpovední za dosahovanie výsledkov
 4. Spolupracujeme, počúvame a učíme sa
 5. Veríme, rešpektujeme a bavíme sa
 6. Hľadáme a poskytujeme konštruktívnu spätnú väzbu

Naša vízia, účel, hodnoty a kódex správania usmerňujú prácu všetkých pracovníkov spoločnosti Uponor, aby splnili očakávania našich zainteresovaných strán.
Záväzok dodržiavať súlad a plniť ďalšie povinnosti, ku ktorým sa hlásime, sú základnými princípmi všetkých našich obchodných aktivít.
Neustálym zlepšovaním našich systémov manažérstva kvality, životného prostredia, energetiky, zdravia a bezpečnosti prinášame väčšie výhody pre našich zákazníkov a ďalšie zainteresované strany.

Bezpečnosť a pohoda našich zamestnancov je prvoradá. Nejde iba o zákonnú požiadavku.

 • Jedným z najdôležitejších aspektov našich bezpečnostných aktivít je zabezpečenie zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov.
 • Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú prioritou manažmentu. Zároveň očakávame, že naši zamestnanci prispejú k našim cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom, ktorý je v súlade s ich kompetenciami.
 • Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov musia mať vždy prednosť pred ekonomickými hľadiskami.

Na všetky naše činnosti sa vzťahujú tieto zásady kvality:

 • Kvalita našich výrobkov a služieb zvyšuje spokojnosť našich’ zákazníkov. Náš úspech závisí od úplného uspokojenia ich uplatniteľných požiadaviek v rozumnom časovom horizonte.
 • Realizujeme zvyšovanie hodnoty pre zainteresované strany.
 • Hlavným rysom našich vzťahov so zainteresovanými stranami, napríklad obchodnými partnermi, zamestnancami, akcionármi a širokou verejnosťou, je integrita.
 • Pre systematickú implementáciu našich princípov a cieľov kvality používame certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Záväzok chrániť životné prostredie je ústredným článkom všetkých našich činností. Používame certifikovaný systém riadenia podľa noriem ISO 14001 a ISO 50001, aby sme systematicky dosahovali naše environmentálne a energetické ciele. Zameriavame sa na certifikáciu ISCC Plus všetkých relevantných lokalít a podnikov pre transparentné a overené využívanie trvalo udržateľných surovín. To vyžaduje, aby sme:

 •  Vyhodnocovali, sledovali a dokumentovali dopady našej činnosti na životné prostredie.
 • Posudzovali implementované postupy a kompetencie, ako aj usilovali o implementáciu potrebných nápravných opatrení.
 • Prijímali opatrenia na zabránenie znečisteniu, zníženie odpadu a zachovanie našich prírodných zdrojov.
 • Podporovať obstarávanie energeticky účinných produktov a služieb.
 • Neustále zlepšovali našu energetickú hospodárnosť a zabezpečovali dostupnosť potrebných informácií a zdrojov na dosiahnutie plánov a energetických cieľov.
 • Zaviazali sa plniť požiadavky ISCC vo všetkých relevantných lokalitách a podnikoch.
SafetyQualityEnvironmentalManagementPolicy_Corp_10/21, Copyright © 2021 Uponor, v4