UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Kódex správania

Tento preklad je poskytovaný iba pre uľahčenie porozumenia, prednosť má anglická verzia.
 
Tento kódex správania bol schválený predstavenstvom spoločnosti Uponor Corporation. Platí pre všetky spoločnosti skupiny Uponor po celom svete (spoločne a nerozdielne „Uponor“) a ich zamestnancov, manažérov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov (spoločne a nerozdielne „Zamestnanci“). Vízia, hlavný účel a hodnoty spoločnosti Uponor – Connect, Build, Inspire – sú ukotvené v tomto kódexe správania.

Etika, zákony a predpisy 

Spoločnosť Uponor sa bude snažiť o dlhodobý obchodný rast vytváraním skutočnej pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov. Zamestnanci musia vždy dodržiavať etické a zákonné štandardy ukotvené v Kódexe správania.
Zamestnanci sa budú správať profesionálne, zodpovedne, čestne a dodržiavať najvyššie štandardy bezúhonnosti a v súlade s týmto kódexom správania a ďalšími relevantnými zásadami, smernicami a pokynmi skupiny, ako aj všetkými súvisiacimi zásadami, pokynmi a pokynmi divízie Uponor, v ktorej zamestnanec pracuje.
Všetky spoločnosti a zamestnanci spoločnosti Uponor musia dodržiavať zmysel i literu platných medzinárodných a národných zákonov a predpisov, bez ohľadu na to, kde činnosť pre spoločnosť Uponor vykonávajú. Medzi ne patria zákony a predpisy presadzujúce spravodlivú hospodársku súťaž, regulujúce verejne obchodovateľné cenné papiere, ochrana duševného vlastníctva spoločnosti Uponor, riešenie správy a riadenia spoločností, ochrana súkromia jednotlivca, ochrana proti korupcii, riešenie bezpečnosti výrobkov, rovnako ako ľudské práva a pracovné právo.
Spoločnosť Uponor a zamestnanci budú rešpektovať ľudské práva definované napríklad v hlavných zásadách OSN pre podnikanie a ľudské práva a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Ako signatár Global Compact OSN sa spoločnosť Uponor a všetci zamestnanci zaviazali podporovať jej desať zásad týkajúcich sa práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Konflikt záujmov, dary, a úplatky 

Zamestnanci sa musia vyvarovať akémukoľvek konfliktu medzi záujmami svojimi a záujmami spoločnosti Uponor. To zahŕňa (ale nie je obmedzené iba na) poskytovanie, vyžadovanie alebo prijímanie osobných darov alebo pohostenia od zúčastnených strán, s výnimkou primeraných darov alebo pohostinnosti menšej hodnoty, na príležitostnom základe, v rámci bežného podnikania spoločnosti Uponor a ako je prijateľné podľa príslušných zákonov.
(„Zúčastnené strany“ označujú zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, akcionárov, vládne a nevládne organizácie a ďalšie strany, ktoré majú zmluvný vzťah so spoločnosťou Uponor alebo môžu mať vplyv na spoločnosť Uponor, alebo môžu byť spoločnosťou Uponor ovplyvnené.)
Spoločnosť Uponor zakazuje všetky úplatky a zdržuje sa účasti na praní špinavých peňazí, daňových únikoch a financovaní nezákonných aktivít. Spoločnosť Uponor a zamestnanci musia zaistiť, aby všetky charitatívne činnosti, dary a sponzorstvo boli primerané a schválené v súlade s platnými zákonmi a internými pravidlami. Všetky platby za uľahčenie alebo neoficiálne výhody verejnému činiteľovi alebo vláde za účelom získania súhlasu alebo povolenia, alebo za účelom iného uľahčenia obchodnej transakcie alebo činnosti sú prísne zakázané.

Dôverné informácie, dáta a ďalšie aktíva spoločnosti Uponor

Obchodné tajomstvo a vlastné informácie spoločnosti Uponor sú cenným obchodným majetkom spoločnosti a ich použitie a ochrana sú teda mimoriadne dôležité. Obzvlášť obchodné tajomstvo a ďalšie dôverné informácie musia byť chránené zaistením dôverného použitia týchto informácií a prípadne hľadaním dodatočnej ochrany prostredníctvom registrácie práv duševného vlastníctva.
Zamestnanci, ktorí príjmu dôverné informácie alebo sa dozvedia o takýchto informáciách spoločnosti Uponor alebo akejkoľvek inej strany, ktorá je v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Uponor, budú také informácie zachovávať ako dôverné a nesmú, pre iné ako prijateľné obchodné účely spoločnosti Uponor alebo ako to vyžadujú platné zákony, žiadne z nich zverejniť tretím stranám (vrátane priateľov a rodinných príslušníkov).
Spoločnosť Uponor podporuje otvorenosť, transparentnosť a nepretržitý dialóg so zainteresovanými stranami a médiami. Zamestnanci sa musia riadiť pokynmi spoločnosti Uponor pre sociálne médiá a konať zodpovedne pri akejkoľvek komunikácii. Ochrana dôverných informácií, pravidlá pre verejne obchodovateľné cenné papiere (dôverné informácie) a konkurenčné úvahy však môžu túto transparentnosť obmedziť a musia byť vždy dodržiavané.
Účtovné údaje spoločnosti Uponor musia byť presné a spoľahlivé vo všetkých významných ohľadoch. Neevidované finančné prostriedky sú zakázané a záznamy musia byť vykonané včas. Finančné a nefinančné výkazníctvo a záznamy spoločnosti Uponor nesmú obsahovať žiadne nepravdivé, zavádzajúce alebo umelé informácie.
Akákoľvek krádež, podvod, sprenevera alebo iné zneužitie aktív spoločnosti Uponor je zakázané. Finančné, digitálne a iné aktíva spoločnosti Uponor budú používané zodpovedným spôsobom a pre zamýšľané a legitímne účely. Zamestnanci musia zabezpečiť a chrániť všetky aktíva spoločnosti Uponor, vrátane inventára, zariadenia, priestorov, dát a duševného vlastníctva.

Životné prostredie

Spoločnosť Uponor sa zaviazala chrániť životné prostredie a prevádzkovať svoje podnikanie zodpovedným a ekologicky udržateľným spôsobom. Spoločnosť Uponor očakáva, že zamestnanci budú dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa životného prostredia a že budú podporovať činnosti, ktoré znižujú dopad vlastných operácií spoločnosti Uponor a celého hodnotového reťazca na životné prostredie.

Politika a sloboda združovania

Spoločnosť Uponor sa nijak neangažuje v politike a nepodporuje politické strany alebo skupiny finančne ani nijak inak. Zamestnanci, ktorí sa angažujú politicky, tak musia konať ako súkromné osoby a nie ako zástupcovia spoločnosti Uponor. Zároveň spoločnosť Uponor podporuje pracovné práva, ako sú definované Medzinárodnou organizáciou práce a zákonmi práce krajín, v ktorých spoločnosť Uponor pôsobí, a spoločnosť Uponor presadzuje slobodu združovania a účinné uznávanie práva na kolektívne vyjednávanie. Pokiaľ by tieto práva boli obmedzené miestnymi zákonmi, spoločnosť Uponor sa snaží ponúknuť svojim zamestnancom alternatívne spôsoby, ako prezentovať svoje názory.

Zamestnanci 

Spoločnosť Uponor je zodpovedným zamestnávateľom a zaviazala sa budovať ústretové a inkluzívne pracovné prostredie s rovnakými príležitosťami. Nie je povolená žiadna diskriminácia na základe napr. rasy, národnosti, veku, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politickej aktivity. Spoločnosť Uponor nepovoľuje detskú, povinnú alebo nútenú prácu ani nezapája dodávateľov, ktorí tak činia.
Spoločnosť Uponor netoleruje žiadnu formu obťažovania, zneužívania alebo šikany zo strany svojich zamestnancov alebo voči nim. Spoločnosť Uponor zaisťuje zodpovedajúcu odmenu za prácu a bezpečné a zdravé pracovisko pre všetkých zamestnancov.
Každý zamestnanec je zodpovedný za dodržovanie bezpečnostných pokynov, za používanie osobných ochranných pomôcok v prípade potreby a za hlásenie akýchkoľvek nedostatkov v súvislosti s nimi.

Zákazníci a dodávatelia

Spoločnosť Uponor pomáha svojim zákazníkom uspieť, pretože to podporí i jej vlastný úspech. Spoločnosť Uponor sa usiluje o vzájomnú spokojnosť a dôveru spojenú so všetkými jej zmluvami, vysokokvalitnými produktmi a službami, férovými cenami a vynikajúcim servisom ponúkaným po záručnej dobe. Spoločnosť Uponor sa bude správať ku všetkým zúčastneným stranám s rovnakým zmýšľaním, aké spoločnosť Uponor uplatňuje, keď oslovuje svojich vlastných zákazníkov. Očakáva sa, že dodávatelia spoločnosti Uponor budú dodržiavať rovnaké etické, sociálne, ekologické a kvalitatívne štandardy, aké sú ukotvené aj v Kódexe správania.
Spoločnosť Uponor prevádzkuje svoje podnikanie v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi o hospodárskej súťaži a protimonopolnými zákonmi, zákonmi o kontrole vývozu a colnými zákonmi a nariadeniami vo všetkých svojich prevádzkách. 

Implementácia
Spoločnosť Uponor podporuje implementáciu a monitorovanie tohto kódexu správania prostredníctvom efektívnej komunikácie jeho obsahu a významu zamestnancom. Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kódexu správania budú adresované hlavnému poradcovi spoločnosti Uponor. Akékoľvek podozrenie na porušenie tohto kódexu správania bude oznámené danému nadriadenému, hlavnému poradcovi, miestnemu oddeleniu ľudských zdrojov alebo oddeleniu ľudských zdrojov skupiny a/alebo internému audítorovi (kontaktné informácie nájdete na intranete spoločnosti Uponor) alebo prostredníctvom anonymného interného/externého kanála pre podávanie správ. Vedenie s nimi následne náležite nakladá.
Akékoľvek podozrenie na porušenie bude vyšetrené a vyriešené celkom dôverne a diskrétne. Zamestnanci sú vyzývaní, aby v prípade nejasných situácií kontaktovali svojho nadriadeného. Spoločnosť Uponor zaistí, aby nedošlo k žiadnym nepriaznivým dôsledkom súvisiacim s prácou alebo k akejkoľvek forme odvetných opatrení proti ktorémukoľvek jednotlivcovi, ktorý v dobrej viere nahlási porušenie Kódexu správania.
Činy, ktoré nie sú v súlade s týmto kódexom správania, je treba okamžite napraviť a budú predmetom disciplinárneho konania, ktoré môže skončiť až ukončením pracovného pomeru. Niektoré porušenia trestnej povahy môžu viesť navyše i k trestnému konaniu.