UPONOR

Kódex správania

Tento kódex správania je schválený predstavenstvom Uponor Corporation. Vzťahuje sa na všetky skupiny spoločnosti Uponor (ďalej len ako "Uponor") zamestnancov a riaditeľov (ďalej len "zamestnanci"). Uponor vízia, hlavný účel a hodnoty sú zakotvené v tomto kódexe správania. 

Etika, zákony a predpisy 

Uponor bude usilovať o dlhodobý rast podniku vytváraním pridanej hodnoty svojim zákazníkom. Zamestnanci musia vždy dodržiavať etické a právne normy v oblasti podnikania. Zamestnanci konajú profesionálne, čestne a majú dodržiavať najvyššie štandardy integrity. 

Všetky Uponor spoločnosti a zamestnanci musia byť v súlade s duchom a literou príslušných medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení tam, kde Uponor podniká. Medzi tieto patria zákony a nariadenia na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže; upravujúce verejne obchodovateľné cenné papiere; ochrana súkromia jednotlivcov; ochrana proti korupcii a riešenia bezpečnosti výrobkov, rovnako ako pracovné právo. Uponor rešpektuje ľudské práva, ako sú definované napríklad vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN. 

Konflikt záujmov, dary, a úplatky 

Zamestnanci sa musia vyhýbať akémukoľvek konfliktu medzi ich vlastnými osobnými záujmami a záujmami Uponor. To zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, poskytovanie alebo prijímanie osobných darov alebo pohostenia od osôb, ktoré sú vo vzťahu s firmou, iné ako rozumné dary alebo pohostenie v rámci bežného obchodného styku Uponor, ktoré sú prijateľné a v súlade s platnými právnymi predpismi. Uponor zakazuje všetky úplatkárstva a zdrží sa účasti v každom praní špinavých peňazí. 

Uponor dôverné informácie 

Obchodné tajomstvo spoločnosti Uponor a majetkové informácie sú cenným obchodným majetkom spoločnosti Uponor, a preto ich využívanie a ochrana sú nanajvýš dôležité. Najmä musí byť obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie chránené zaistením dôverného použitia týchto informácií, a kde je to vhodné, hľadaním dodatočnej ochrany prostredníctvom registrácie práv duševného vlastníctva. 

Zamestnanci, ktorí dostávajú, alebo získajú akékoľvek dôverné obchodné informácie alebo obchodné tajomstvá Uponor musia udržiavať tieto informácie v tajnosti a nesmú ich zverejňovať, na iné ako obchodné účely Uponor tretím stranám (vrátane priateľov a rodinných príslušníkov. 

Prostredie

Uponor sa snaží trvalo zosúlaďovať záujmy ľudí, životné prostredie a hospodárstvo a prispieť k väčšej udržateľnosti vo svete. Uponor berie ohľad na environmentálne aspekty svojich produktov a neustále sa usiluje o zníženie celkového dopadu svojich obchodných operácií na životné prostredie, ako aj o podporu udržateľnosti pomocou ekologicky efektívnych produktov a služieb. 

Politika 

Uponor sa nezúčastňuje v politike a nepodporuje politické strany alebo skupiny finančne alebo inak. Zamestnanci zúčastňujúci sa politických aktivít, tak robia ako súkromné osoby a nie ako zástupcovia spoločnosti Uponor. 

Zamestnanci 

Uponor je zodpovedný zamestnávateľ a podporuje rovnaké príležitosti pre svojich zamestnancov. Nie je dovolená žiadna diskriminácia napr. na základe rasy, národnosti, veku, náboženského vyznania, postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch, alebo politickej aktivity. Uponor nepovoľuje prácu detí, alebo nútenú prácu, to platí aj pre jeho dodávateľov. Uponor sa snaží poskytovať spravodlivé odškodnenie, ako aj bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. 

Zákazníci a Dodávatelia

Uponor sa zaväzuje k pomoci svojim zákazníkom uspieť, pretože to napomôže tiež k úspechu Uponor. Uponor usiluje o vzájomnú spokojnosť, vysokú kvalitu svojich výrobkov a služieb ktoré ponúka, reálne ceny a vynikajúci popredajný servis. Uponor bude zaobchádzať so všetkými zainteresovanými stranami s rovnakým prístupom ako ku všetkým svojim zákazníkom. Od Uponor dodávateľov sa očakáva, že spĺňajú rovnaké etické, sociálne, environmentálne normy a normy kvality, ako je stanovené v tomto kódexe správania. Uponor očakáva od svojich dodávateľov a ďalších obchodných partnerov, aby sa zoznámili s týmto kódexom správania. 

Implementácia

Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kódexu správania by mali byť adresované Generálnej Rade spoločnosti Uponor a akékoľvek podozrenie na porušenie kódexu správania má byť nahlásené nadriadenému a/alebo Generálnej Rade spoločnosti Uponor a bude riadne riešené managementom spoločnosti. Každé podozrenie z porušenia musí byť prešetrené a vyriešené ako plne dôverné. Zamestnanci sú podporovaní ku kontaktovaniu svojich nadriadených v prípade nejasných situácií. 

Akcie v rozpore s týmto kódexom správania, musia byť okamžite opravené a sú predmetom disciplinárneho konania až do a vrátane ukončenia pracovného pomeru. Uponor zabezpečí, že nedôjde k žiadnym negatívnym dôsledkom súvisiacim so sťažnosťou zamestnanca na porušenie tohoto kódexu správania.

Politika ochrany údajov pre register žiadateľov o zamestnanie

1. Správca
UPONOR, s.r.o. (s ohľadom na uchádzačov o zamestnanie, ktorí žiadajú o pozíciu v UPONOR, s.r.o.)
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Slovensko
+421232111300

Spoločnosť UPONOR, s.r.o. ďalej ako „Uponor”.

2. Kontaktná osoba
Ing. Peter Hromada
Račianska 13800/24H,
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 232 111 300
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Názov registra osobných údajov
Register osobných údajov žiadateľov o zamestnanie spoločnosti Uponor Slovensko.

4. Skupina subjektov údajov
Osoby zúčastňujúce sa na procesoch prijímania zamestnancov v spoločnosti Uponor v Slovenskej republike. 

5. Účel a právny základ spracovania osobných údajov 
Účelom tohto registra osobných údajov je riadenie procesov prijímania zamestnancov spoločnosti Uponor vrátane spracovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že uchádzač o zamestnanie požiadal o zamestnanie prostredníctvom služby webového portálu poskytnutej treťou stranou, uplatnia sa zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb tretej strany. Vyššie uvedené spracovanie môže zahŕňať spracovanie a vyhodnocovanie osobných údajov s cieľom obsadiť voľné miesta a informovať uchádzačov o výsledkoch procesu náboru. Spracovanie môže zahŕňať aj selektovanie uchádzačov o zamestnanie automatizovanými nástrojmi (na základe vyhľadávacích slov).
Spoločnosť Uponor má oprávnený záujem spracovávať osobné údaje na vyššie uvedené účely.
Osobné údaje žiadateľa o zamestnanie sa môžu uchovávať po ukončení procesu náboru, pokiaľ ich spoločnosť Uponor potrebuje na plnenie svojich povinností súvisiacich s náborovým procesom alebo pri nábore nových zamestnancov, avšak nie dlhšie ako 6 mesiacov. 

6. Obsah registra osobných údajov
V registri osobných údajov môže spoločnosť Uponor spracovať najmä tieto informácie: 
• Základné informácie, ako napríklad: meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, pozícia;
• Kvalifikačné údaje, ako napríklad: vzdelanie, pracovné skúsenosti, povolenia, diplomy, osvedčenia, životopis, motivačný list, jazykové znalosti,
• Údaje o kompenzácii: žiadosť o plat;
• Fotografia (ak ju odovzdá žiadateľ o prácu);
• Odkazy a základné informácie o rozhodujúcej osobe (napr. meno, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo);
• Odkazy na osobné profily, napr. v aplikáciách sociálnych médií, ako je LinkedIn (ak ich odovzdá žiadateľ o prácu);
• Videozáznamy zaznamenané počas možných video rozhovoroch; a
• Hodnotiace údaje: hodnotenie a pripomienky zamestnancov spoločnosti Uponor Group.   

7. Pravidelné zdroje informácií
Údaje sa zhromažďujú primárne od každého subjektu údajov. Ako to umožňujú platné právne predpisy, osobné údaje sa môžu v niektorých situáciách zhromažďovať z iných zdrojov ako priamo od subjektu údajov. 
Spoločnosť Uponor informuje každý subjekt údajov o spracovaní údajov vrátane všetkých zdrojov údajov tretích strán a údajov zhromaždených z takýchto zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Údaje sa zadávajú do registra osobných údajov subjektom údajov, personálnym oddelením skupiny Uponor Group a manažérom náboru počas procesu náboru. 

8. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ/EHP 
Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a s výhradou týchto obmedzení:
• spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými spoločnosťami Uponor, obsahujúcou štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov, ako aj oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa zúčastňujú pri spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Osobné údaje môžu spracovávať takéto oprávnené tretie strany aj mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou Uponor a touto oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov. Spoločnosť Uponor zaväzuje tieto tretie strany, aby zachovávali dôverné a primerane zabezpečené takéto prenesené osobné údaje. alebo
• na základe súhlasu; alebo
• ako to dovoľujú príslušné právne predpisy.
Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uložené na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí môžu spracovať údaje v mene spoločnosti Uponor.
Akékoľvek prenosy osobných údajov sa vykonajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkými platnými povinnými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

9. Práva subjektov údajov
Pokiaľ sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, každý subjekt údajov má právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré má o ňom spoločnosť Uponor k dispozícii. Každý subjekt údajov má tiež právo požadovať, aby spoločnosť Uponor opravila, vymazala alebo prestala používať akékoľvek nesprávne, nepotrebné, neúplné alebo zastarané osobné údaje. Každý subjekt údajov môže tiež stiahnuť akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytol, a namietať proti priamemu marketingu. 
Akékoľvek požiadavky by mali byť zaslané kontaktnej osobe uvedenej v časti 2 vyššie. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. V prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo konaniami spoločnosti Uponor, každý subjekt údajov má právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov svojej krajiny.

10. Zásady zabezpečenia osobných údajov - technické a organizačné kontroly
Spoločnosť Uponor zabezpečí, aby sa v celej jej organizácii zaviedli a udržiavali dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Ďalej spoločnosť Uponor zabezpečí, aby každý prenos alebo zverejnenie osobných údajov opísaných v tomto registri osobných údajov tretím stranám podliehalo spoločnosti Uponor, ktorá zabezpečila primeranú úroveň ochrany údajov dohodami alebo inými prostriedkami požadovanými zákonom.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložený v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené pomocou softvéru na ochranu operačného systému. Prístup k systémom vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla a prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom kanálov dôsledným šifrovaním.

Organizačné kontroly:
V rámci organizácie prevádzkovateľa je personál poučený o používaní osobných údajov a prístup k informačným systémom vrátane osobných údajov je obmedzený na osoby, ktoré majú právo na prístup k nim na základe svojich pracovných úloh alebo povinností a ktoré podliehajú dôvernosti povinnosti týkajúce sa osobných údajov.