Menu
UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov pre registráciu uchádzačov o zamestnanie - Slovenská republika

1. Správca osobných údajov

UPONOR, s.r.o. (s ohľadom na zamestnancov UPONOR, s.r.o.)
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Slovensko
+421232111300

Spoločnosť UPONOR, s.r.o. ďalej ako „Uponor”.

2. Kontaktné informácie

Peter Hromada
Račianska 13800/24H
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421911300801
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Skupina dotknutých osôb

Osoby, ktoré sa zúčastňujú náborových procesov do spoločnosti Uponor v Slovenskej republike.

4. Účel a právny základ spracovania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je správa náborových procesov zamestnancov do spoločnosti Uponor, vrátane spracovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že sa uchádzač o zamestnanie uchádzal prostredníctvom služby webového portálu poskytovanej treťou stranou, platia zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb tretích strán. Vyššie popísané spracovanie môže zahŕňať spracovanie a vyhodnocovanie osobných údajov za účelom obsadzovania voľných pozícií a informovania uchádzačov o zamestnanie o výsledku výberového konania. Súčasťou spracovania môže byť aj selekcia uchádzačov o zamestnanie automatizovanými nástrojmi (na základe vyhľadávaných slov).
Spoločnosť Uponor má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na vyššie uvedené účely.
Osobné údaje uchádzača o zamestnanie môžu byť uložené po skončení náborového procesu, pokiaľ ich Uponor potrebuje na plnenie svojich povinností súvisiacich s náborovým procesom alebo pri budúcich náboroch, nie však dlhšie ako 10 rokov.

5. Obsah registra osobných údajov

V registri osobných údajov môže spoločnosť Uponor spracovať najmä tieto informácie: 

 • základné informácie, ako napríklad: meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, pozícia;
 • kvalifikačné údaje, ako napríklad: vzdelanie, pracovné skúsenosti, oprávnenia a povolenia, diplomy, certifikáty, životopisy, prihlášky, jazykové znalosti;
 • údaje o kompenzáciách: žiadosť o mzdu;
 • fotografia (ak ju nahral uchádzač o zamestnanie);
 • referencie a základné informácie o ručiteľovi (ako meno, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • odkazy na osobné profily, napr. v aplikáciách sociálnych médií, ako je LinkedIn (ak ich nahral uchádzač o zamestnanie);
 • videá zaznamenané počas prípadných videorozhovorov; a
 • hodnotiace údaje: hodnotenie a komentáre náborového personálu Uponor Group.

6. Pravidelné zdroje údajov

Údaje sa zhromažďujú primárne od každej samotnej dotknutej osoby. Ako to umožňujú platné právne predpisy, osobné údaje sa môžu v niektorých situáciách zhromažďovať z iných zdrojov ako priamo od dotknutej osoby, napr. od subdodávateľov alebo poskytovateľov služieb Uponor.

Spoločnosť Uponor informuje každú dotknutú osobu o spracovaní údajov, vrátane akýchkoľvek zdrojov údajov tretích strán a údajov zhromaždených z takýchto zdrojov, v súlade s platnou legislatívou.

Údaje vkladá do registra osobných údajov dotknutá osoba, personál oddelenia ľudských zdrojov Uponor Group a náborový manažér počas náborového procesu.

7. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ/EHP 

Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a s výhradou týchto obmedzení:

 • spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými spoločnosťami Uponor, obsahujúcou štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov, ako aj
 • oprávneným tretím osobám v rozsahu, v akom sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracované týmito oprávnenými tretími stranami aj mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzavretou medzi Uponor a takouto autorizovanou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo iné vhodné záruky pre prenosy údajov, ako sú uvedené v EÚ. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré zabezpečuje, že sú zavedené primerané opatrenia na ochranu údajov. Spoločnosť Uponor zaviaže takéto tretie strany, aby zachovávali mlčanlivosť a primerane zabezpečili všetky takéto prenesené osobné údaje; alebo
 • na základe súhlasu; alebo
 • ako to povoľujú platné právne predpisy.

Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uložené na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí môžu spracovať údaje v mene spoločnosti Uponor.

Akékoľvek prenosy osobných údajov sa vykonajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkými platnými povinnými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

8. Práva subjektov údajov

Pokiaľ sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, každý subjekt údajov má právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré má o ňom spoločnosť Uponor k dispozícii. Každá dotknutá osoba má tiež právo požadovať, aby spoločnosť Uponor opravila, vymazala alebo prestala používať akékoľvek nesprávne, nepotrebné, neúplné alebo zastarané osobné údaje. Každá dotknutá osoba môže tiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytla, a namietať proti akémukoľvek priamemu marketingu.

Akékoľvek požiadavky je potrebné zaslať prostredníctvom formulárov žiadostí dostupných na adrese www.uponor.com/sk-sk/pravne-informacie/ochrana-udajov. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. V prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo konaniami spoločnosti Uponor má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov svojej krajiny.

9. Zásady zabezpečenia osobných údajov - technické a organizačné kontroly

Spoločnosť Uponor zabezpečí, aby sa v celej jej organizácii zaviedli a udržiavali dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Ďalej spoločnosť Uponor zabezpečí, aby každý prenos alebo zverejnenie osobných údajov opísaných v tomto registri osobných údajov tretím stranám podliehalo spoločnosti Uponor, ktorá zabezpečila primeranú úroveň ochrany údajov dohodami alebo inými prostriedkami požadovanými zákonom.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložený v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené pomocou softvéru na ochranu operačného systému. Prístup k systémom vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla a prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom kanálov s dôsledným šifrovaním.

Organizačné kontroly:
V rámci organizácie prevádzkovateľa je personál poučený o používaní osobných údajov a prístup k informačným systémom vrátane osobných údajov je obmedzený na osoby, ktoré majú právo na prístup k nim na základe svojich pracovných úloh alebo povinností a ktoré podliehajú dôvernosti povinnosti týkajúce sa osobných údajov.