Menu
Uponor, s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov pre register zamestnancov spoločnosti Uponor - Slovenská republika

1. Správca osobných údajov

UPONOR, s.r.o. (s ohľadom na zamestnancov UPONOR, s.r.o.)
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Slovensko
+421232111300

Spoločnosť UPONOR, s.r.o. ďalej ako „Uponor”.

2. Kontaktné informácie

Peter Hromada
Račianska 13800/24H
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421911300801
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Skupina dotknutých osôb

Osoby zamestnané spoločnosťou Uponor v Slovenskej republike a potenciálni pracovníci, ktorí vykonávajú úlohy pre spoločnosť Uponor v Slovenskej republike.

4. Účel a právny základ spracovania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je správa organizačnej štruktúry spoločnosti Uponor a udalostí životného cyklu zamestnancov pri najímaní osoby až do ukončenia pracovného pomeru. Okrem toho účelom tohto spracovania osobných údajov je monitorovanie pracovnej schopnosti a pracovného času zamestnancov, dodržiavanie pracovných predpisov a kvality práce. Spoločnosť Uponor spracúva osobné údaje zamestnancov aj za tým účelom, aby zamestnanci mohli vykonávať ich pracovné úlohy, keď zamestnanec využíva dátový systém alebo aplikáciu ako nástroj na plnenie svojich pracovných úloh. V prípade, že spoločnosť Uponor predá, kúpi, zlúči alebo iným spôsobom reorganizuje, takéto akcie môžu obsahovať spracovanie osobných údajov zamestnancov na tieto účely a vyžadujú, aby spoločnosť Uponor zverejnila osobné údaje, napr. potenciálnym a skutočným kupujúcim a ich poradcom. Okrem toho môžu byť osobné údaje zamestnancov uložené po ukončení zamestnania, pokiaľ je spoločnosť Uponor povinná ako zamestnávateľ podľa stanovenej legislatívy tak urobiť, aby mohla plniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ, zvyčajne až do 10 rokov.

Vyššie opísané spracovanie môže zahŕňať riadenie zmien počas zamestnania a uchovávanie, a spracúvanie takýchto osobných údajov zamestnancov, ktoré sú podľa zákona alebo inak potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa, záväzkov a organizačného rozvoja, ako aj na účely oznamovania.

Spracovanie osobných údajov zamestnancov na vyššie uvedené účely je založené na pracovnom vzťahu spoločnosti Uponor so zainteresovaným zamestnancom. Tento vzťah poskytuje spoločnosti Uponor oprávnený záujem spracovať takéto osobné údaje. 

5. Obsah registra osobných údajov

V registri osobných údajov môže spoločnosť Uponor spracovať najmä tieto informácie: 

 • základné informácie, ako napríklad: meno, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, pohotovostné kontakty, pozícia, ID zamestnanca, skupina zamestnancov, spoločnosť, manažér;
 • kvalifikačné údaje, ako napríklad: vzdelanie, pracovné skúsenosti, oprávnenia a povolenia, diplomy, osvedčenia;
 • údaje o kompenzáciách, ako sú: výška mzdy, odstupňované pôžitky a bonusové nároky;
 • informácie potrebné na vyplácanie mzdy, ako sú: bankové údaje, osobné identifikačné číslo (ak je to potrebné);
 • informácie o pracovných hodinách, ako napríklad: počet pracovných hodín;
 • údaje o výkonnosti, ako sú: ročné stanovovanie cieľov a hodnotenie výsledkov, kompetencie, individuálne plány rozvoja, hodnotenie talentov a riadenie údajov;
 • údaje o zdravotnom stave, ako napríklad: osvedčenie o práceneschopnosti a vyhlásenie o vhodnosti zamestnanca pre konkrétnu pozíciu na základe lekárskej prehliadky pred nástupom do zamestnania;
 • úžívateľské a protokolové údaje v dátových systémoch a aplikáciách, ktoré zamestnanec využíva ako pracovný nástroj.

6. Pravidelné zdroje údajov

Údaje sa zhromažďujú primárne od každého subjektu údajov. Ako to umožňujú platné právne predpisy, osobné údaje sa môžu v niektorých situáciách zhromažďovať z iných zdrojov ako priamo od subjektu údajov, napr. od subdodávateľov alebo poskytovateľov služieb Uponor.

Spoločnosť Uponor informuje každý subjekt údajov o spracovaní údajov vrátane všetkých zdrojov údajov tretích strán a údajov zhromaždených z takýchto zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Údaje sa zapisujú do registra osobných údajov buď priamo dotknutými osobami, manažérom subjektov údajov, osobou určenou v manažérskych reťazcoch, alebo personálnym oddelením skupiny Uponor Group pri začatí alebo počas zamestnania dotknutej osoby v spoločnosti Uponor.

7. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ/EHP 

Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a s výhradou týchto obmedzení:

 • spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými spoločnosťami Uponor, obsahujúcou štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov, ako aj
 • oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa zúčastňujú pri spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Osobné údaje môžu spracovávať takéto oprávnené tretie strany aj mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou Uponor a touto oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo iné vhodné záruky pre prenosy údajov, ako je uvedené vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré zabezpečujú, že sú zavedené primerané opatrenia na ochranu údajov. Spoločnosť Uponor zaväzuje tieto tretie strany, aby zachovávali dôverné a primerane zabezpečené takéto prenesené osobné údaje, alebo
 • na základe súhlasu; alebo
 • ako to dovoľujú príslušné právne predpisy.

Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uložené na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí môžu spracovať údaje v mene spoločnosti Uponor.

Akékoľvek prenosy osobných údajov sa vykonajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkými platnými povinnými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

8. Práva subjektov údajov

Pokiaľ sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, každý subjekt údajov má právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré má o ňom spoločnosť Uponor k dispozícii. Každý subjekt údajov má tiež právo požadovať, aby spoločnosť Uponor opravila, vymazala alebo prestala používať akékoľvek nesprávne, nepotrebné, neúplné alebo zastarané osobné údaje. Každý subjekt údajov môže tiež stiahnuť akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytol, a namietať proti priamemu marketingu. 

Akékoľvek požiadavky je potrebné zaslať prostredníctvom formulárov žiadostí dostupných na adrese www.uponor.com/sk-sk/pravne-informacie/ochrana-udajov. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. V prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo konaniami spoločnosti Uponor má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov svojej krajiny.

9. Zásady zabezpečenia osobných údajov - technické a organizačné kontroly

Spoločnosť Uponor zabezpečí, aby sa v celej jej organizácii zaviedli a udržiavali dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Ďalej spoločnosť Uponor zabezpečí, aby každý prenos alebo zverejnenie osobných údajov opísaných v tomto registri osobných údajov tretím stranám podliehalo spoločnosti Uponor, ktorá zabezpečila primeranú úroveň ochrany údajov dohodami alebo inými prostriedkami požadovanými zákonom.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložený v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené pomocou softvéru na ochranu operačného systému. Prístup k systémom vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla a prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom kanálov s dôsledným šifrovaním.

Organizačné kontroly:
V rámci organizácie prevádzkovateľa je personál poučený o používaní osobných údajov a prístup k informačným systémom vrátane osobných údajov je obmedzený na osoby, ktoré majú právo na prístup k nim na základe svojich pracovných úloh alebo povinností a ktoré podliehajú dôvernosti povinnosti týkajúce sa osobných údajov.