UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov pre register zákazníkov a marketingových údajov

 1. Prevádzkovateľ

  Spoločnosť Uponor Corporation a jej pridružené spoločnosti uvedené v poslednom finančnom výkaze spoločnosti Uponor Corporation dostupnom na adrese https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (ďalej spoločne „Uponor“)
  Ilmalantori 4
  00240 Helsinkia
  FÍNSKO
 2. Kontaktné údaje

  Správcu údajov môžete kontaktovať na adrese: privacy@uponor.com. V prípade, že chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, použite prosím formuláre dostupné na https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection a na miestnych webových stránkach Uponor.
 3. Názov registra osobných údajov

  Register osobných údajov zákazníkov a osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Uponor.
   
 4. Skupina dotknutých osôb

  Zástupcovia, zamestnanci, riaditelia a vedúci predstavitelia zákazníkov, koncových zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a potenciálnych koncových zákazníkov spoločnosti Uponor, ako aj spotrebitelia a členovia akadémie Uponor Academy (ďalej spoločne „zákazníci“).
   
 5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  Účelom tohto registra osobných údajov je marketing a komunikácia so zákazníkmi, ako aj spravovanie vzťahov spoločnosti Uponor s jej zákazníkmi vrátane spracúvania osobných údajov zákazníkov na nasledujúce účely:

  • plnenie povinností spoločnosti Uponor voči jej zákazníkom a spracúvanie, vyhodnocovanie a presadzovanie povinností a záväzkov zákazníkov alebo spoločnosti Uponor,
  • spravovanie, spracúvanie a odosielanie obchodných a cenových ponúk a ďalších záväzných alebo nezáväzných dokumentov,
  • uplatňovanie práv spoločnosti Uponor,
  • udržiavanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi,
  • nadväzovanie vzťahov so zákazníkmi,
  • spravovanie a spracúvanie vernostných programov pre zákazníkov,
  • marketingové a komunikačné účely, napríklad pri vykonávaní prieskumu trhu, pri priamom marketingu, automatizovanom marketingu, informovaní zákazníkov o nových funkciách, produktoch či uvedeniach na trh a špeciálnych akciách,
  • poskytovanie produktov a služieb spoločnosti Uponor zákazníkom a zaručenie kvality, funkčnosti a bezpečnosti produktov a služieb,
  • spravovanie a spracúvanie záležitostí súvisiacich so zodpovednosťou za produkty,
  • vývoj produktov a služieb spoločnosti Uponor,
  • fakturácia a
  • štatistické a analytické účely vrátane analýz webových lokalít.

  Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov prebieha na základe legitímnych záujmov spoločnosti Uponor. Tieto záujmy vyplývajú zo vzťahu so zákazníkmi. Okrem toho môže spoločnosť Uponor a/alebo jej pridružené spoločnosti zasielať priame marketingové oznámenia zákazníkom na základe ich súhlasu, ak sa takýto súhlas vyžaduje.

  Osobné údaje zákazníkov, koncových zákazníkov a spotrebiteľov môžu byť uchovávané po dobu potrebnú pre spoločnosť Uponor na účely uvedené vyššie, zvyčajne však nie viac ako desať rokov.

  Osobné údaje potenciálnych zákazníkov a potenciálnych koncových zákazníkov môžu byť uchovávané po dobu potrebnú pre spoločnosť Uponor na účely uvedené vyššie, zvyčajne však nie viac ako dva roky.
 6. Obsah registra osobných údajov

  V registri osobných údajov môže spoločnosť Uponor spracúvať najmä nasledujúce informácie:

  • Základné informácie, ako napríklad: meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa domov, pozícia, pohlavie (oslovenie),
  • údaje o kvalifikáciách (kvalifikácia Uponor Academy pre profesionálnych zákazníkov),
  • informácie o projektoch zákazníkov a produktoch a službách predaných zákazníkom,
  • informácie o stretnutiach a ďalších činnostiach súvisiacich so zákazníkmi,
  • informácie potrebné na spravovanie vernostných programov pre zákazníkov (ak sa v nich zákazník zaregistroval),
  • informácie súvisiace so záujmami zákazníkov v súvislosti s produktmi a službami spoločnosti Uponor,
  • informácie súvisiace s obsahom a spôsobom komunikácie (napr. e-mail, SMS) so zákazníkom,
  • preferencie existujúcich zákazníkov a koncových zákazníkov v súvislosti s rekreačnými aktivitami na účely udržiavania vzťahov so zákazníkmi a
  • preferencie potenciálnych zákazníkov a koncových zákazníkov v súvislosti s rekreačnými aktivitami na marketingové účely.
 7. Bežné zdroje informácií

  Údaje sa primárne zhromažďujú od jednotlivých dotknutých osôb prostredníctvom nich samotných, zamestnancov spoločnosti Uponor alebo webovej lokality či aplikácií. Okrem verejne dostupných zdrojov môžu byť osobné údaje v niektorých situáciách, v ktorých to povoľuje platná legislatíva, zhromaždené z iných zdrojov než priamo od dotknutých osôb, napríklad od subdodávateľov alebo poskytovateľov služieb pracujúcich pre spoločnosť Uponor.

  Spoločnosť Uponor informuje každú dotknutú osobu o spracúvaní údajov vrátane zdrojov údajov z tretích strán a údajov zhromaždených v súlade s platnou legislatívou.

  Údaje zadávajú do registra osobných údajov zamestnanci spoločnosti Uponor a subdodávatelia a poskytovatelia služieb pracujúci pre spoločnosť Uponor.
 8. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ alebo EHP

  Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo územia EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými platnou legislatívou, a to nasledovne:

  • spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor Group v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými subjektmi spoločnosti Uponor, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov, a oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Tieto oprávnené tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje aj mimo územia EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Uponor a príslušnou oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov. Spoločnosť Uponor ukladá takým tretím stranám povinnosť zachovávať dôvernosť a primerané zabezpečenie akýchkoľvek takýchto prenesených osobných údajov alebo
  • na základe súhlasu alebo
  • ako to inak povoľuje platná legislatíva.

  Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uchovávané na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí ich môžu spracúvať v mene spoločnosti Uponor.

  Všetky prenosy osobných údajov sa musia vykonávať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkou platnou záväznou legislatívou v aktuálnom znení.
 9. Práva dotknutých osôb

  Ak neexistujú žiadne obmedzenia, každá dotknutá osoba má právo získať prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o nej spoločnosť Uponor uchováva. Každá dotknutá osoba má tiež právo požiadať spoločnosť Uponor o opravu, vymazanie alebo ukončenie používania jej osobných údajov, ak sú chybné, nepotrebné, neúplné alebo zastarané. Každá dotknutá osoba je ďalej oprávnená odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytla, a namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

  Všetky žiadosti je nutné odoslať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2 vyššie. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. Každá dotknutá osoba má v prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo krokmi spoločnosti Uponor právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov v príslušnej krajine.
   
 10. Princípy zabezpečenia osobných údajov — technické a organizačné opatrenia

  Spoločnosť Uponor zabezpečí zavedenie a udržiavanie dostatočných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov v rámci celej svojej organizácie. Spoločnosť Uponor ďalej zabezpečí, že všetky prenosy a zverejňovania osobných údajov opisovaných v tomto registri osobných údajov akýmkoľvek tretím stranám budú podliehať zaručeniu dostatočnej úrovne ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Uponor prostredníctvom zmlúv alebo iných spôsobov vyžadovaných zákonom.

  Technické opatrenia:
  Fyzické materiály sa uchovávajú v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené prostredníctvom softvéru chrániaceho operačný systém. Prístup k týmto systémom vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla. Prenosy údajov prebiehajú prostredníctvom kanálov s vysokou úrovňou šifrovania.

  Organizačné opatrenia:
  V rámci organizácie spoločnosti Uponor sú pracovníci poučení o používaní osobných údajov. Prístup k systémom IT vrátane osobných údajov je obmedzený tak, aby ho mali iba osoby oprávnené na prístup k nim na základe ich pracovných úloh alebo rolí. Tieto osoby sú povinné zachovávať dôvernosť osobných údajov.