Menu
UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov pre Uponor Smatrix Pulse Aplikáciu

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  Dátum vytvorenia: 11. decembra 2018


  1. Prevádzkovateľ

  Uponor GmbH (ďalej len „Uponor“)
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Nemecko


  2. Kontaktné údaje

  Uponor GmbH
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Nemecko
  privacy@uponor.com


  3. Názov zásad ochrany osobných údajov

  Uponor Smatrix Pulse 

  4. Účel a právny základ spracúvania údajov

  Spoločnosť Uponor zhromažďuje osobné údaje o používateľovi (ďalej len „používateľ“) služby Uponor Smatrix Pulse (ďalej len „služba“). 

  Tieto osobné údaje môžu byť používané spoločnosťou Uponor a v jej mene na nasledujúce účely:

  údržba a vývoj tejto aplikácie a produktov a služieb spoločnosti Uponor, 
  marketingové a komunikačné účely, napríklad pri vykonávaní prieskumu trhu, priamom marketingu, automatizovanom marketingu, informovaní zákazníkov o nových funkciách, produktoch či uvedeniach na trh a špeciálnych propagačných akciách,
  udržiavanie a rozvoj vzťahov s používateľmi,
  uplatňovanie práv spoločnosti Uponor,
  plnenie povinností spoločnosti Uponor voči používateľovi a spracúvanie, vyhodnocovanie a vymáhanie povinností a záväzkov používateľov alebo spoločnosti Uponor,
  účely štatistiky a analýzy.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľa je plnenie zmluvy medzi používateľom a spoločnosťou Uponor vzťahujúcej sa na používanie aplikácie a služieb, ktoré poskytuje (pozrite si článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov 2016/679, „GDPR“). V niektorých prípadoch môže spoločnosť Uponor tiež spracúvať osobné údaje používateľa na základe svojich oprávnených záujmov s cieľom analyzovať spôsob používania tejto aplikácie, jej ďalší vývoj a marketing svojich produktov a služieb (pozrite si článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Spracúvanie môže byť založené na súhlase používateľa, ak taký súhlas vyžadujú príslušné právne predpisy alebo nariadenia.

  Osobné údaje používateľov môžu byť uchovávané po dobu potrebnú pre spoločnosť Uponor na účely uvedené vyššie, zvyčajne však nie dlhšie ako desať rokov.

  5. Typy osobných údajov

  Spoločnosť Uponor spracúva na účely poskytovania tejto aplikácie a súvisiacich služieb nasledujúce údaje: 
   
  meno a mesto používateľa,
  číslo mobilného telefónu,
  e-mailovú adresu,
  identifikátor inštalácie,
  osobné heslo,
  identifikátor/sériové číslo zariadenia,
  opis inštalácie.


  6. Bežné zdroje údajov

  Osobné údaje sa zhromažďujú primárne od používateľa aplikácie alebo prostredníctvom aplikácie.  

  7. Bežné zverejňovanie a prenášanie údajov mimo EÚ alebo EHP

  Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo územia EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými platnou legislatívou, a to nasledovne:

  v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými subjektmi spoločnosti Uponor, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov, ako aj oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Tieto oprávnené tretie strany môžu spracúvať osobné údaje aj mimo územia EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Uponor Corporation a/alebo jej pridruženými spoločnosťami a príslušnou oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov. Spoločnosť Uponor Corporation ukladá takým tretím stranám povinnosť zachovávať dôvernosť a primerane zabezpečiť všetky takéto prenášané osobné údaje, alebo
  na základe súhlasu alebo
  ako to inak povoľuje platná legislatíva.

  Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uchovávané aj na serveroch externých poskytovateľov služieb (tiež mimo EÚ/EHP), ktorí ich môžu spracúvať v mene spoločnosti Uponor.

  Všetky prenosy osobných údajov sa musia vykonávať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkou platnou záväznou legislatívou v aktuálnom znení.

  Okrem vyššie uvedených prípadov môže mať spoločnosť Uponor tiež povinnosť zverejňovať osobné údaje oprávneným orgánom. Spoločnosť Uponor môže tiež zverejňovať osobné údaje alebo ich inak spracúvať v súlade s platnou legislatívou na účely ochrany svojich oprávnených záujmov. 

  8. Princípy zabezpečenia osobných údajov – technické a organizačné opatrenia

  Spoločnosť Uponor zabezpečí zavedenie a udržiavanie dostatočných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov v rámci celej svojej organizácie. Spoločnosť Uponor ďalej zabezpečí, že všetky prenosy a zverejňovania osobných údajov opisovaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov akýmkoľvek tretím stranám budú podliehať zaručeniu dostatočnej úrovne ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Uponor prostredníctvom zmlúv alebo iných spôsobov vyžadovaných zákonom.

  Technické opatrenia:
  Fyzický materiál sa uchováva v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené prostredníctvom softvéru chrániaceho operačný systém. Prístup k týmto systémom vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla. Prenosy údajov prebiehajú prostredníctvom kanálov s vysokou úrovňou šifrovania.

  Organizačné opatrenia:
  V rámci organizácie spoločnosti Uponor sú pracovníci poučení o používaní osobných údajov. Prístup k systémom IT vrátane osobných údajov je obmedzený tak, aby ho mali iba osoby oprávnené na prístup k nim na základe ich pracovných úloh alebo rolí, pričom tieto osoby sú povinné zachovávať dôvernosť osobných údajov.
   
  9. Práva dotknutej osoby 


  Ak neexistujú žiadne obmedzenia, každá dotknutá osoba má právo získať prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o nej spoločnosť Uponor uchováva. Každá dotknutá osoba má tiež právo požiadať spoločnosť Uponor o opravu, vymazanie alebo ukončenie používania jej osobných údajov, ak sú chybné, nepotrebné, neúplné alebo zastarané. Každá dotknutá osoba je ďalej oprávnená odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytla, a namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 

  Všetky žiadosti je nutné odoslať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2 vyššie. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. Každá dotknutá osoba má v prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo krokmi spoločnosti Uponor právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov v príslušnej krajine.