UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

3 dôvody, prečo má environmentálne udržateľný dizajn ekonomický zmysel

Environmentálne udržateľný dizajn možno definovať ako filozofiu navrhovania fyzických objektov, vybudovaného prostredia a služieb tak, aby dodržiavali sociálne, ekonomické a ekologicky udržateľné princípy. Tieto ekologické návrhy majú významnú úlohu pri určovaní hodnoty budovy vzhľadom na jej budúci vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

Udržateľný dizajn a stavebné postupy nielenže znižujú negatívne účinky na životné prostredie, ale aj poskytujú nespočetné množstvo výhod, pokiaľ ide o ekonomiku, produktivitu a lepšie vzťahy s verejnosťou. Ekologicky udržateľné budovy majú tiež významné úspory prevádzkových nákladov, ktoré znižujú energiu potrebnú na vykurovanie a chladenie budovy, efektívnejšie systémy osvetlenia a pomáhajú optimalizovať ekonomickú výkonnosť počas životného cyklu.

Vylepšený tepelný komfort a osvetlenie pomáhajú zvyšovať úroveň komfortu obyvateľov budovy a v dôsledku toho pomáhajú zlepšovať výkon zamestnancov, znižovať absenciu a mieru fluktuácie zamestnancov.

Ekonomika, ekológia a rovnosť

Ide o tradičný princíp týchto 3 atribútov, ktorý vytvoril John Elkington, na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti zo širšej perspektívy. To zahŕňalo skúmanie environmentálnych a sociálnych faktorov v spojení s finančnými ukazovateľmi.

Pri aplikácii na projektový a stavebný priemysel ponúka holistický prístup k hodnoteniu skutočných nákladov a prínosov zelenej budovy.

Ekonomický efekt trvalo udržateľného dizajnu

Snáď najvýznamnejším prínosom budovania zelene je ekonomický prínos takejto výstavby. S inteligentným dizajnom môžu byť prvé náklady udržateľnej budovy podobné, ak nie nižšie, ako náklady v neudržateľnej budove. Tu je zoznam kľúčových ekonomických výhod ekologickej architektúry:

  • Nižšie prevádzkové náklady – Zelené budovy môžu dosiahnuť úsporu energie medzi 25 % až 50 %, pričom v dôsledku zvyšujúcich sa nákladov na energie sa výrazne skráti doba návratnosti za postupy šetrenia energiou a vodou. To platí najmä v Číne, kde je priemerná návratnosť 6 rokov pre nižšie náklady na výstavbu.
  • Vyššia návratnosť aktív – Rôzne štúdie ukázali, že zelené budovy dosahujú vyššie nájomné, približne o 6 %, v porovnaní s ekvivalentnou neekologickou budovou.
  • Zvýšená hodnota nehnuteľnosti – Znížené prevádzkové náklady, nájomné a zníženie úžitkového rizika – to všetko prispieva k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti. Udržateľné budovy dosahujú v priemere o 7 % vyššie hodnotenie nehnuteľností ako nezelené budovy.

(Zdroj: World Green Building Trends 2016, Dodge Data & Analytics, 2016)

Ekologické výhody zelenej budovy

Očakáva sa, že zapojenie zelených budov sa rýchlo zvýši v Ázii, s osobitným dôrazom na Čínu. Čína má tiež veľký záujem o zdravotné účinky zelených budov. Ochrana prírodných zdrojov a lepšia kvalita vzduchu v interiéri sú dôležitými hnacími silami pre ekologické budovy.
Je určite nepopierateľné, že udržateľné budovy výrazne zlepšujú vplyv na životné prostredie v porovnaní s ich tradičnými náprotivkami. Tu je zoznam kľúčových ekologických výhod:
  • Zníženie energie – Snaha o vytvorenie budov s čistou nulovou energiou (NZE) si vyžaduje používanie inteligentných energetických systémov. Používanie sálavých systémov vykurovania a chladenia výrazne znižuje energetickú záťaž potrebnú na udržanie budovy v optimálnom tepelnom komforte, zatiaľ čo solárne panely a iné alternatívne zdroje energie zabezpečujú udržateľnejší zdroj energie pre budovu.
  • Redukcia odpadu – Redukcia, recyklácia a opätovné použitie prispievajú k úspore nákladov a zníženiu odpadu. Čistenie odpadových vôd a používanie recyklovaných alebo regenerovaných materiálov počas výstavby zabezpečuje, že budova má čo najmenšiu ekologickú stopu.
  • Šetrenie vody – Implementácia zachytávania dažďovej vody, znovuvyužitie vody a používanie systémov s uzavretým okruhom zaisťuje, že budova je odolná v prípade prírodnej katastrofy a znižuje jej závislosť od najcennejšieho prírodného zdroja na svete.
Nedávna štúdia vykonaná spoločnosťou Dodge Data and Analytics ukázala, že ekologické faktory boli najväčším určujúcim faktorom pri budovaní zelene v Ázii. V krajinách ako Čína sa ochrana prírodných zdrojov a zlepšovanie kvality vzduchu v interiéri umiestnili na vrchole so 49 % a 42 %, zatiaľ čo v celosvetovom meradle boli tieto výsledky výrazne nižšie s 37 % a 17 %.

Sociálne dôsledky environmentálne udržateľného dizajnu

Očakáva sa silný rast úrovne zelenej aktivity v Ázii. Tento trh sa odlišuje svojou snahou budovať zelenú budovu pre výhody nad rámec zníženia spotreby energie, vrátane ochrany prírodných zdrojov a zlepšovania kvality vzduchu v interiéri. Veľký dôraz sa  kladie na budovanie zdravších komunít a udržateľných obchodných praktík.

Sociálne výhody udržateľnej architektúry   sa rozširujú ako na spoločnosť, tak aj na komunitu, v ktorej pôsobí:
  • Zvýšenie predaja – Zelené budovy pomáhajú odlíšiť značku v očiach spotrebiteľa, pretože je vnímaná ako technologicky vyspelá, environmentálne a sociálne zodpovedná.
  • Zvýšená produktivita – Udržované budovy zvyšujú celkovú pohodu ich obyvateľov. Optimálna tepelná pohoda a využitie prirodzeného svetla zabezpečujú kvalitnejšie vnútorné prostredie. To môže zvýšiť produktivitu až o 20 % a je to atraktívna výhoda pre spoločnosť.
  • Prilákanie a udržanie si zamestnancov – Zelené budovy viac oslovujú vzdelaných mladých absolventov. Dynamicky pútavý kancelársky priestor zohráva zásadnú úlohu pri získavaní a udržiavaní angažovanosti zamestnancov.
  • Nižšia miera odchodu nájomníkov – So zvýšeným komfortom a spokojnosťou v zelených budovách dosahujú majitelia budov nižšie miery odchodu nájomcov ako v podobných neudržovaných budovách. 

Budovanie zelene má ekonomický zmysel

Je zrejmé, že akékoľvek negatívne vnímanie zelených budov už nie je relevantné a hlavnými faktormi, ktoré stoja za týmto faktom, sú nespochybniteľné ekonomické výhody. Zoznam pokračuje ďalej a ďalej: nižšie prevádzkové náklady, zvýšená hodnota nehnuteľností, zvýšená atraktivita pre budúcich nájomcov, zníženie odpadu a zvýšená produktivita užívateľov.

Jedinou zostávajúcou otázkou je, ak je environmentálne udržateľný dizajn a výstavba porovnateľná z hľadiska nákladov s neekologickými budovami, pri ktorých dochádza k výraznému zníženiu dlhodobého životného cyklu, prečo by architekti a majitelia nezaujali ekologickejší prístup k stavbe?

Ďalšie články o udržateľnom sálavom vykurovaní a chladení: