ТП Uponor GmbH - България
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ SDG

Цели на ООН за устойчиво развитие

Четири цели за значим принос.

Целите за устойчиво развитие /ЦУР/ са универсален призив за действия за прекратяване на бедността и неравенството, защита на нашата планета и гарантиране, че всеки има равни права на здраве, справедливост и просперитет. Докато ние прегръщаме всички 17 Цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), идентифицирахме седем основни цели, за постигането на които допринасят всички наши действия.


Придвижване напред към нетната нула

Ние проследяваме и систематично намаляваме нашите емисии на парникови газове по нашата верига за стойност. Определихме ясен път и поставихме амбициозни цели напред, за да дадем пример и да достигнем нетни нулеви операции до 2040 г.

Нашите устойчиви водни решения

  • Решения с нисък въглероден отпечатък
  • Висока оперативна ефективност
  • Възобновяеми или рециклирани суровини
  • Гарантирана прозрачност на ниво продукт
Продуктови декларации за околната среда на Uponor

Грижа за нашите служители

Ние поставяме хората на първо място във всичко, което правим. Нашите служители са нашата най-голяма сила и подкрепата за индивидуалния растеж е наша привилегия.

Положително въздействие върху обществото

Искаме да върнем на обществото и общностите, които управляваме чрез различни глобални и местни инициативи и проекти.

Правене на бизнес по правилния начин

Ние гарантираме прозрачност на етичната бизнес култура в Uponor и се застъпваме за справедливи и основани на сътрудничество отношения.

Целите на ООН за устойчиво развитие

Идентифицирахме 7 основни цели за развитие, за които нашите действия и стойност наистина допринасят.