Menu
Uponor, s.r.o.
Úplná transparentnosť produktu

Environmentálne vyhlásenia o produktoch

Vytváranie cesty k väčšej transparentnosti produktov

Naši zákazníci na celom svete hľadajú spôsoby, ako zvýšiť svoj pozitívny vplyv na životné prostredie. Na dosiahnutie skutočného pokroku smerom k udržateľnejšiemu stavebníctvu je však potrebná transparentnosť výrobkov. V spoločnosti Uponor posúvame tento vývoj dopredu poskytovaním environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD). Tie umožňujú najmä projektantom, vypočítať vplyv stavebných projektov a znížiť CO2 stopu budov výberom najudržateľnejšieho riešenia.

EPD využíva hodnotenie životného cyklu (LCA) na komplexné posúdenie vplyvu výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu.
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Čo sú EPD

 • EPD sú úradné vyhlásenia.
 • Obsahujú komplexné informácie o vplyve našich výrobkov na životné prostredie.
 • EPD obsahujú podrobné informácie o spotrebe surovín a energie, tvorbe odpadu a emisiách do ovzdušia, pôdy a vody počas celého životného cyklu výrobku.
 • Riadia sa presne stanovenou metodikou, normami radu ISO 14025 a sú validované ako oficiálny dokument treťou stranou.
 • EPD sú založené na výpočtoch hodnotenia životného cyklu výrobku.

Benefity

 • EPD prispievajú k väčšej transparentnosti a vysledovateľnosti výrobkov v stavebníctve.
 • Umožňujú porovnanie výrobkov, ktoré plnia rovnakú funkciu.
 • Spoločnosti a naši zákazníci môžu výberom najudržateľnejších riešení ovplyvniť CO2 stopu budov a projektov.
 • Pomáhajú nám neustále prehodnocovať a znižovať vplyv našej vlastnej výroby a dodávateľských reťazcov na životné prostredie.

Naše ciele

 • Naším cieľom je pokryť 90 % nášho portfólia výrobkov EPD do roku 2027.
 • Najneskôr do roku 2030 chceme pokryť celý sortiment výrobkov.

Ako smerujeme k udržateľnejšej budúcnosti

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v našom hodnotovom reťazci a definovali sme jasnú cestu a míľniky.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Zaviazali sme sa k rozvojovým cieľom OSN a určili sme štyri, ktoré majú významný vplyv.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom dosiahnuť ich environmentálne ciele.