Utvidelse av distriktets fjernkjølingsstasjon for havvannsinntak i Helsingborg, Sverige

Prisvinnende avkjøling

Prisvinnende avkjøling i Sverige

Öresundskrafts utvidelse av distriktets avkjølingsstasjonens havvannsinntak i Helsingborg, Sverige, er mye mer miljøvennlig enn avkjøling basert på elektriske avkjølingsenheter. I 2017 fikk det helhetlige utvidelseskonseptet for Helsingborgs distrikt-avkjølingssystem CCACs internasjonale miljøpris på FNs klimakonferanse COP23 i Bonn.  

Distriktets avkjølingssystem i Helsinborg involverer effektiviseringen av nåværende produksjon. Ved bruk av havvann og ved å benytte varme fra distriktets varmenettverket for å gi kraft til en absorberende avkjølingsenhet, gir distriktets avkjøling er mye bedre miljøverdier enn elektriske avkjølingsenheter. Distriktets avkjølingsstasjonen er en effektiv kilde for avkjøling av bygninger, industrianlegg og handlesentra.

Den største prefabrikkerte strukturen i Sverige

Den nye, moderne avkjølingsstasjonen for distriktet bør fullføres i løpet av våren 2018. Den er plassert i Helsingborgs havn, og bruker havvann fra Öresund-kanalen for å produsere avkjøling for distriktet. Et fullt utviklet avkjølingssystem i distriktet av denne typen kan redusere elektrisitetsforbruk og utslipp med omtrent 65–70 %, sammenlignet med avkjøling fra lokale avkjølingsenheter. Men, bruken av havvann krever forsiktighet med hensyn til miljøet, varigheten og vedlikeholdet, grunnet installasjonsforholdene i sjøen, effekten av havvann på materialer og begroing fra skjell og rur.

Opprinnelig var det ingen garanti at Öresundskraft ville velge Uponor Infra og Weholite. Den opprinnelige planen involverte å skape en in-situ struktur i støpt sement. Men, valget ble enkelt da Öresundskraft vurderte fordelene med Weholite. de enorme besparelsene og ingen risiko fra nedbryting av sement gjennom kontakt med havvann. Pumpestasjonen er den største prefabrikkerte strukturen i Sverige, med sine 23 meter i lengde, og med dimensjoner på ID/OD3 500/3 900 mm. Weholite gjorde det mulig for pumpestasjonen å bli prefabrikkert ved Uponor Infras fabrikk i Fristad, transportert til Helsingborg, og senket ned på plass i en vannfylt kofferdam av spuntplanker. Denne metoden rasjonaliserte arbeidet svært, og ville ikke ha vært mulig på basis av sementkonstruksjon.

Å velge Weholite for inntaksrørene var mer selvklart. Sammenlignet med andre materialer og rørsystemer, er Weholite det mest kostnadseffektive materialet med den lengste varigheten og er det enkleste å vedlikeholde. Öresundskraft krevde at hverken rørene eller pumpestasjonen skulle behøve kjemisk vask, men kunne bli vasket ved hjelp av utrensking, en metode som fungerer godt med PE-rør.
Uponor fjernkjøling

Kreativ støtte gjennom hele prosjektet

Uponor fjernkjøling
Uponor Infras helhetlige kontrakt bestod av detaljert ingeniørarbeid, prosjektstyring, marinemudring og gjenfyllingsarbeid; undervannsinstallering av inntak- og uttaksrør; landbaserte spuntplanker; utgravning, gjenfylling og asfaltarbeid; sveising og installering av inntaksrørene; levering og installering av en prefabrikkert pumpestasjon inkludert sluseporter; filtreringsenheter; to pumper med en kapasitet på 3 600 m3/t; og sirkuleringen av vann til varmeveksleren og utfallsrørsystemet og så tilbake til havkamrene og poly pig-enheter.

Hele prosessen – fra den første tegningen og beregningene til grunnarbeidet, den kompliserte installeringsprosessen og landrestaureringen – ble utført av Uponor Infra og underleverandører. I 2017 fikk prosjektet CCACs internasjonale miljøpris på FNs klimakonferanse COP23 i Bonn.

Nær støtte – fra ende til ende

Uponor Infras tankegang var en nøkkel i prosjektets suksess gjennom alle fasene. Hele prosessen – fra den første tegningen og beregningene til grunnarbeidet, den kompliserte installeringsprosessen og landrestaureringen – ble utført av Uponor Infra og underleverandører. Deres brede ansvarsområder inkluderte detaljerte ingeniørarbeidsplaner, prosjektstyring, marinemudrings- og etterfyllingsarbeid, undervannsinstalleringen av inntaks- og utfallsrørledninger; landbaserte spuntplanker, utgravning, etterfylling og asfaltarbeid, og sveisingen og installeringen av inntaksrørene.

De var også ansvarlige for levering og installering av den før-fabrikkerte pumpestasjonen, inkludert sluseporter, filtreringsenheter, to pumper med en kapasitet op 3 600 m3/t; og sirkulasjonen av vann til varmeveksleren og utfallsrørledningen og så tilbake til havkamrene og poly pig-enhetene.
Uponor fjernkjøling

Prisvinnende innovasjon!

Ikke bare var det helhetlige prosjektdesignet det mest kostnadseffektive, det var så miljøvennlig at det fikk CCACs internasjonale miljøpris i 2017 ved FNs klimakonferanse COP23 i Bonn. Takket være til dels den innovative 360-støtten fra Uponor Infra-profesjonelle, eliminerer Helsingborgs distriktets avkjøling nå 1 173 tonn med CO2-tilsvarende utslipp årlig, hvorav energieffektivitet er årsak til 92 %.