Kodeks postępowania

Niniejszy Kodeks postępowania został zatwierdzony przez Zarząd firmy Uponor Corporation. Odnosi się on do wszystkich pracowników, członków zarządu oraz dyrektorów Uponor Group (dalej zwanych „Pracownikami”). Wizja firmy Uponor, jej główne cele i zasady są zawarte w niniejszym kodeksie postępowania. 

Etyka, przepisy prawne i regulaminy  

Firma Uponor dąży do ciągłego rozwoju firmy poprzez stwarzanie wartości dodanej dla swoich klientów. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania norm etycznych i prawnych w ramach prowadzenia działalności. Od pracowników wymaga się postępowania w sposób profesjonalny i rzetelny oraz zachowania najwyższych norm w zakresie uczciwości. 

Wszystkie spółki Uponor oraz Pracownicy postępują zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego obowiązującego w każdym miejscu, w którym Uponor prowadzi swoją działalność. Przepisy te dotyczą także m. in. uczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi, ładu korporacyjnego, ochrony prywatności, ochrony przed korupcją, bezpieczeństwa produktów oraz przepisów prawa pracy. Uponor respektuje prawa człowieka określone m. in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Konflikty interesów, prezenty i łapówki  

Pracownicy nie mogą dopuścić do powstania jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy swoimi osobistymi interesami a interesami firmy Uponor. Niniejsze obejmuje m. in. dawanie osobistych podarunków lub dowodów wdzięczności interesariuszom Uponor lub ich otrzymywanie od tych osób, z wyłączeniem uzasadnionych podarunków lub dowodów wdzięczności związanych ze zwykłą działalnością firmy Uponor i zgodnych z obowiązującym prawem. Uponor zabrania uczestniczenia we wszelkich formach przekupstwa i nie bierze udziału w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy. 

Informacje poufne  

Tajemnice handlowe i prawnie zastrzeżone informacje firmy Uponor stanowią cenne aktywa Uponor i dlatego sposób ich wykorzystywania i ochrony jest sprawą najwyższej wagi. W szczególności należy chronić tajemnice handlowe i inne informacje poufne poprzez zagwarantowanie poufności korzystania z niniejszych informacji i - w uzasadnionych przypadkach - zapewnienie dodatkowej ochrony poprzez zastrzeganie praw własności intelektualnej. 

Pracownicy, którzy otrzymują lub nabywają jakiekolwiek informacje poufne związane z działalnością firmy Uponor lub stanowiące jej tajemnice handlowe, są zobowiązani do utrzymania ich w tajemnicy i nie mogą ich ujawniać stronom trzecim (w tym przyjaciołom i członkom rodziny) w celach innych niż związane z działalnością firmy Uponor. 

Środowisko 

Firma Uponor dąży do zachowania równowagi pomiędzy interesem człowieka, środowiskiem a gospodarką, a także do zapewnienia, że przyczynia się do stworzenia bardziej zrównoważonego świata. Uponor uwzględnia aspekty środowiskowe swojej oferty produktów, stara się zmniejszać ogólny wpływ swojej działalności na środowisko, a także promuje ideę zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie produktów i usług efektywnych ekologicznie.

Polityka

Firma Uponor nie angażuje się w politykę i nie wspiera finansowo ani w żaden inny sposób partii politycznych bądź ugrupowań. Pracownicy angażujący się w działalność polityczną nie reprezentują poglądów politycznych firmy Uponor tylko własne. 

Pracownicy

Firma Uponor to odpowiedzialny pracodawca, który wspiera równouprawnienie wśród swoich pracowników. Uponor zabrania dyskryminacji z powodu rasy, narodowości, wieku, religii, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, członkowstwa w związkach lub działalności politycznej. Uponor nie zezwala na wykorzystywanie dzieci do pracy ani przymusowe wykonywanie pracy, a także nie współpracuje z dostawcami, którzy dopuszczają do niniejszego. Uponor dąży do sprawiedliwego wynagradzania oraz tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników. 

Klienci i dostawcy 

Firma Uponor chce pomagać swoim klientom w osiąganiu celów, ponieważ prowadzi to także do realizacji założeń naszej firmy. Uponor dąży do zapewnienia obustronnego zadowolenia i zawierania wszystkich swoich umów w dobrzej wierze, wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, sprawiedliwych cen oraz doskonałej obsługi posprzedażowej. Uponor traktuje wszystkich swoich interesariuszy w taki sam sposób jak swoich klientów. Od dostawców firmy Uponor oczekuje się spełniania takich samych norm etycznych, społecznych, środowiskowych i jakościowych jak te zawarte w niniejszym Kodeksie postępowania. Uponor oczekuje od swoich dostawców i innych kontrahentów zapoznania się z niniejszym Kodeksem postępowania. 

Wdrażanie postanowień niniejszego Kodeksu postępowania  

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Kodeksu postępowania należy kierować do Głównego Radcy Prawnego firmy Uponor, a wszelkie podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu postępowania należy zgłaszać swoim przełożonym i/lub Głównemu Radcy Prawnemu w celu ich należytego rozpatrzenia przez kierownictwo. Wszelkie podejrzenia naruszenia zostaną rozpatrzone i rozstrzygnięte w trybie poufnym. Pracowników zachęca się do skontaktowania się z ich przełożonymi w przypadku niejasnych sytuacji. 

Wszelkie działania, które są niezgodne z niniejszym Kodeksem postępowania, należy bezzwłocznie skorygować, a następnie poddać je postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Uponor gwarantuje, że Pracownik, który zgłasza naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu postępowania, nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji związanych z zatrudnieniem. 
_____________________________________________________________________________________ 
Termin „interesariusz” obejmuje pracowników, klientów, dostawców, udziałowców, organizacje rządowe i pozarządowe, a także wszelkie inne strony, które oddziałują na firmę Uponor bądź, na które oddziałuje firma Uponor.

1 The term 'stakeholder' refers to employees, customers, suppliers, shareholders, governmental and non-governmental organizations, and other parties that have influence over or are influenced by Uponor.