Polityka Prywatności Rejestru Danych Osobowych Uponor & More

1. Administrator
Firma Uponor Corporation oraz jej oddziały wymienione w najnowszym sprawozdaniu finansowym firmy Uponor Corporation dostępnym na stronie www.uponorgroup.com/en-en/investors/uponor-as-an-investment (zwane dalej łącznie “Uponor”)

Äyritie 20
01511 Vantaa
FINLANDIA

2. Dane kontaktowe
Marco Hornung
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Niemcy
T:  +49 9521 690 372
E: marco.hornung(at)uponor.com

3. Nazwa rejestru danych osobowych
Uponor & More

4. Grupa osób, których dane dotyczą
Zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Uponor & More (‘Uczestnik”).

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Rejestr zawiera dane osobowe na temat Uczestników.

Celem korzystania z rejestru jest umożliwienie obsługi i utrzymania udziału firmy Uponor & More w programie lojalnościowym, zapewniających:

  • Przechowywanie kodów i punktów uPoint na kontach uPoint
  • Wybieranie i zamawianie oferowanych nagród
  • Sprawdzanie i utrzymywanie konta klienta
  • Sprawdzanie statusu wysyłki nagród

Administrator lub jego grupa może także wykorzystać te informacje do planowania i rozwijania działań marketingowych, takich jak:

  • Informowanie Uczestników o trwających kampaniach
  • Informowanie Uczestników o punktach uPoint, które wygasną w najbliższym czasie
  • Informowanie Uczestników o nowych produktach lub specjalnych promocjach, jak również nowych funkcjach

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest wykonanie umowy między Uczestnikiem a firmą Uponor dotyczącej programu lojalnościowego Uponor & More (patrz artykuł 6.1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679, "RODO") . W niektórych przypadkach Uponor może przetwarzać dane osobowe Uczestników w oparciu o ich uzasadnione interesy, aby analizować sposób korzystania z Aplikacji, dalej ją rozwijać oraz wprowadzać na rynek swoje produkty i usługi (patrz artykuł 6.1 (f) RODO) (lub na podstawie zgody uczestnika, jeżeli taka zgoda jest wymagana).

6. Zawartość rejestru danych osobowych
Zbierane mogą być następujące informacje:
- Nazwa firmy    
- Adres firmy (Ulica, Numer, Kod pocztowy, Miasto)  
- Obszar/Kraj    
- Kraj    
- Numer NIP    
- Powitanie    
- Imię i nazwisko uczestnika    
- Data Urodzenia    
- Numer telefonu    
- Numer telefonu komórkowego    
- Adres e-mail    
- Prywatne hasło    
- Preferowany Hurtownik    
- Kod Promocyjny    
- Stanowisko firmowe uczestnika     
- Autoryzacja    
- Sposób uzyskania informacji (w jaki sposób uczestnik dowiedział się o Uponor & More)    
- Liczba pracowników w firmie    
- Stosowane systemy/produkty Uponor    
- Prośba o otrzymywanie newslettera Uponor    
- Kody/produkty zdobyte w programie dzięki kodom    
- Liczba zdobytych punktów uPoint    
- Zamówienia sklepowe  

7. Źródła informacji
Dane są przede wszystkim zbierane od osoby, której dane dotyczą, bądź gromadzone przez personel firmy Uponor lub za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji. Oprócz źródeł powszechnie dostępnych dane osobowe można w niektórych sytuacjach uzyskać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z innych źródeł, a nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, np. od podwykonawców lub usługodawców firmy Uponor. 

Firma Uponor informuje każdą osobę, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych, m.in. o źródłach danych strony trzeciej oraz danych uzyskanych z takich źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane są wprowadzane do rejestru danych osobowych przez personel firmy Uponor oraz podwykonawców lub usługodawców firmy Uponor.

8. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych poza obszarem UE i EOG
Firma Uponor może ujawniać i przekazywać dane osobowe poza obszarem UE i EOG zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, jak następuje:

  • spółkom należącym do grupy Uponor zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi jednostkami firmy Uponor, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych, oraz upoważnionym stronom trzecim, w zakresie w jakim uczestniczą one w przetwarzaniu danych osobowych w celach określonych w niniejszym rejestrze danych osobowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez upoważnione strony trzecie poza UE lub EOG zgodnie z zawartą między firmą Uponor a upoważnioną stroną trzecią umową, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Firma Uponor zobowiąże takie strony trzecie do zachowania poufności i należytego zabezpieczenia wszelkich takich przekazywanych danych osobowych; lub
  • za zgodą; bądź
  • w inny sposób dozwolony na mocy obowiązujących przepisów.

Z powodów technicznych lub powodów związanych z użyciem danych, dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach usługodawców zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać dane w imieniu firmy Uponor. 

Każde przesłanie danych osobowych powinno odbyć się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych (2016/679) oraz obowiązującymi przepisami, które mogą być co jakiś czas zmieniane.

9. Prawa osób, których dane dotyczą
O ile nie wystąpią ograniczenia w tym zakresie, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Uponor. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo poprosić firmę Uponor o poprawienie, usunięcie danych osobowych, które są błędne, zbędne, niepełne lub nieaktualne, bądź też o zaprzestanie używania takich danych. Każda osoba, której dane dotyczą, może również cofnąć wyrażoną wcześniej przez siebie zgodę i wyrazić sprzeciw wobec stosowania marketingu bezpośredniego. 

Wszelkie prośby należy wysyłać, korzystając z informacji kontaktowych wspomnianych w Sekcji 2 powyżej. Firma Uponor rozpatruje wszystkie prośby możliwie szybko. W przypadku niezadowolenia w związku z decyzją lub działaniami firmy Uponor każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi w urzędzie zajmującym się ochroną danych w swoim kraju.

10. Zasady zabezpieczania danych osobowych – Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
Uponor peab tagama, et kogu tema organisatsioonis rakendatakse ja hoitakse piisavaid Firma Uponor zadba o to, by w całej organizacji zostały wprowadzone i zachowane dostateczne techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Ponadto firma Uponor zadba o to, by wszelkie przypadki przesłania lub ujawnienia danych osobowych znajdujących się w niniejszym rejestrze danych osobowych na rzecz strony trzeciej miały miejsce wyłącznie, jeśli firma Uponor zapewni dostateczny poziom ochrony danych na mocy umów lub w inny sposób wymagany przepisami prawa.

Zabezpieczenia techniczne:
Istniejący fizycznie materiał jest przechowywany w miejscach zabezpieczonych przy użyciu zamka, do których dostęp jest ograniczony. Wszystkie systemy informatyczne są zabezpieczone przy użyciu oprogramowania służącego do ochrony systemu operacyjnego. Dostęp do systemów wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, a przekazywanie danych odbywa się za pośrednictwem kanałów silnego szyfrowania.

Zabezpieczenia organizacyjne:
W ramach organizacji Uponor korzystanie z danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami a dostęp do systemów informatycznych, w tym m.in. danych osobowych, mogą uzyskać tylko osoby, które mają uprawnienia niezbędne, by mieć do nich dostęp w zależności od przydzielonych im zadań lub ról, i które podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności odnośnie danych osobowych.