Polityka Uponor wobec dostawców

Łańcuch dostaw Uponor

Łańcuch dostaw Uponor został opracowany tak, by na każdym jego etapie możliwa była szybka reakcja na daną sytuację. Najważniejsze cechy naszego Łańcucha Dostaw to gwarancja bardzo dobrej dostępności naszych produktów i rozwiązań dla klientów, elastyczność względem popytu na rynku, oraz ogólna wydajność zapewniająca wysoką jakość produktów.

W ramach działania łańcucha dostaw Uponor, wszelkie zakupione produkty trafiają do zakładu Uponor w stanie gotowym do wysyłki do klienta końcowego. Zarówno jakość produktu, jak i opakowania muszą odpowiadać naszym standardom w 100%.
Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie ustalonych terminów dostaw oraz odpowiednie odnotowywanie wszelkich odstępstw od normy z uwagi na fakt, że Uponor składa klientom deklaracje w oparciu o informacje uzyskane od swoich dostawców.

Nasza strategia zaopatrzeniowa polega na maksymalnie efektywnym wykorzystaniu naszego globalnego potencjału i opracowywaniu konkretnych obszarów działania we współpracy z naszymi dostawcami w ramach Zespołów Tematycznych.
Potrzeby i wymogi klientów stanowią priorytet w Uponor. Dlatego pracujemy z dostawcami, którzy oferują produkty o wysokiej jakości w przystępnej cenie oraz są gotowi do szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. 

Wymogi wobec Dostawców Uponor 

Kodeks Postępowania Uponor dostępny jest na stronie www.uponor.pl. Pomimo tego, że zasady kodeksu obowiązują głównie pracowników Uponor, wymagamy również od naszych dostawców zapoznania się nimi. Znajomość i przestrzegane tych zasad ułatwia wzajemne kontakty, a także pomaga efektywnie realizować misję Uponor.

Głównym założeniem kodeksu postępowania Uponor jest wymóg prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz z wszelkimi obowiązującymi lokalnie i międzynarodowo przepisami prawa. Uponor dąży do zapewnienia obustronnego zadowolenia i zawierania wszystkich swoich umów w dobrej wierze, wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, sprawiedliwych cen oraz doskonałej obsługi posprzedażowej. Uponor traktuje wszystkich swoich partnerów – w tym także dostawców – w taki sam sposób, jak swoich klientów. 

Wszelkie pytania dotyczące zgodności postępowania z zasadami niniejszego Kodeksu postępowania należy kierować do Wiceprezesa Działu Zaopatrzenia Uponor. 
Od dostawców wymaga się wprowadzenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 lub innego równoważnego, akceptowanego przez Uponor. 

Zasady Programu Zarządzania Środowiskiem Uponor mają zastosowanie także wobec dostawców. Zobowiązani są oni stosować politykę środowiskową kierując swoje działania i pomiary w celu zmniejszenia emisji CO2 zgodnie z aspiracjami przemysłu oraz zapewnić, że całość działań operacyjnych i procesów odbywa się zgodnie z odpowiednimi normami, zasadami i międzynarodowymi przepisami. 
Dostawcy powinni również zobowiązać się do zidentyfikowania i udokumentowania istotnych środowiskowych aspektów wytwarzania lub dostarczania materiałów, komponentów i usług, które dostarczają firmie Uponor, a także do realizacji programu ciągłego doskonalenia swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma Uponor zdecydowanie zachęca swoich dostawców i ich poddostawców do wdrożenia Programu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001: 2004 lub równoważnego systemu uznawanego przez firmę Uponor.

Zasady Odpowiedzialności Korporacyjnej firmy Uponor wymagają, aby wszystkie produkty i usługi oferowane pod marką Uponor były pozyskiwane zgodnie z praktykami, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Naszym celem jest zapewnienie, że kwestie środowiskowe, etyczne, społeczne, dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także praktyki w zakresie pracy, nie są osobnymi dodatkami, ale są częścią naszych procesów zaopatrzeniowych. Dlatego Uponor wymaga od swoich dostawców aby:

Wspierali i szanowali prawa międzynarodowe uznawane na całym świecie i zapewniali, że nie będą współwinni w łamaniu praw człowieka
Szanowali prawo wszystkich pracowników do tworzenia i dołączania do związków zawodowych według własnego uznania i do zbiorowej negocjacji
Wspierali zniesienia wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, pracy dzieci i dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy
Posiadali udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z lokalnymi przepisami
Przeciwdziałali korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
Uponor oczekuje od swoich dostawców stosowania podobnych wymagań w swoich własnych organizacjach łańcucha dostaw.

Poufność w sprawach biznesowych jest wymogiem prowadzenia interesów z firmą Uponor. Wszyscy dostawcy będą zobowiązani do podpisania Umowy o zachowaniu poufności podczas wstępnych rozmów z firmą Uponor. Ponadto nowa umowa o poufności będzie musiała być podpisana zawsze, gdy wymagają tego okoliczności.

Kwalifikacja dostawców 
Pierwszy etap naszego Procesu Kwalifikacji Dostawców to Formularz Kwalifikacyjny Uponor, który nasi potencjalni dostawcy zobowiązani są wypełnić. Proces kwalifikacji dostawców zakłada przeprowadzenie audytu, inspekcji jakości produkcji i technologii, oraz wszelkich innych niezbędnych inspekcji i kontroli.

Wybór dostawcy Uponor będzie opierał się na analizie jego możliwości w zakresie dostawy konkretnego surowca, elementu składowego, sytemu bądź usługi, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów Uponor w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakości, kosztów całkowitych i dostawy. Zakres wymaganych kwalifikacji i planowanych audytów zostanie określony w oparciu o znaczenie i poziom zaawansowania danego produktu lub usługi, prawdopodobieństwo wystąpienia zobowiązań wynikłych w efekcie korzystania z danego produktu lub usługi, oraz poziom rocznych wydatków na dany produkt lub usługę. Aby uzyskać status zatwierdzonego dostawcy Uponor, każdy potencjalny dostawca zobowiązany będzie uzyskać ocenę na odpowiednim poziomie w procesie kwalifikacji oraz w efekcie przeprowadzonych audytów i inspekcji. 

Wszelkie przypadki niezgodności dostarczanych produktów ze standardami będą rozwiązywane w sposób możliwie zgodny z wymogami i oczekiwaniami Uponor. Wszelkie wydatki będące następstwem dostawy produktów bądź usług niezgodnych ze standardami Uponor ponosi dostawca danego produktu lub danej usługi. 

W pewnych przypadkach może być wymagana współpraca danego dostawcy z Uponor w celu poprawy jakości pracy oraz/lub potencjału operacyjnego danego dostawcy. Zależnie od jakości pracy danego dostawcy, Uponor może zdecydować się na zmianę sposobu nadzoru pracy danego dostawcy. W sytuacji, gdy dany dostawca wykaże się niską jakością pracy po raz wtóry czy też nie poprawi jakości pracy wykonywanej na rzecz Uponor, będzie on usunięty z Listy Dostawców Uponor. 
W momencie, gdy zaczynają się dostawy surowców, elementów składowych, systemów lub usług, Uponor prowadzi bieżący monitoring działań danego dostawcy w celu opracowania wytycznych w zakresie Ciągłego Doskonalenia. Uponor podejmie współpracę z danym dostawcą, by odpowiednio zidentyfikować obszary do poprawy. 

Wykaz Wskaźników Efektywności Dostawcy i obszarów do poprawy:  

  • Dostawa na czas 
  • Skrócenie czasu realizacji zamówień 
  • Redukcja kosztów całkowitych 
  • Poprawa Jakości
  • Rozwój w zakresie ochrony środowiska i BHP 

Uponor wymaga od dostawców produktów i usług o znaczeniu krytycznym podpisania stosownej Umowy Dostawy. Umowa Dostawy określa oczekiwania i zobowiązania obydwu stron umowy – firmy Uponor i dostawcy. Według Uponor, Umowy Dostawy stanowią najlepszy sposób prowadzenia współpracy, eliminujący wszelkie ewentualne nieporozumienia.

Kategorie zaopatrzenia Uponor 

Organizacja Uponor dzieli się na trzy segmenty: Rozwiązania dla Budynków – Europa, Rozwiązania dla Budynków – Ameryka Północna oraz Rozwiązania Infrastrukturalne. 

Uponor stosuje następujące Kategorie Zaopatrzenia:

Żywice syntetyczne i surowce; Elementy metalowe i kształtki; Narzędzia, panele i opakowania; Elementy sterowania i kolektory; Transport oraz Materiały pośrednie. Zadaniem Zespołów Tematycznych jest maksymalne wykorzystanie naszego globalnego potencjału i zwiększanie naszego światowego zasięgu. Segmenty Rozwiązań Infrastrukturalnych oraz Rozwiązań dla Budynków w Ameryce Północnej działają w oparciu o swoje własne regionalne zespoły. 

Za opracowanie strategii zaopatrzenia, wybór dostawców, negocjacje cen i warunków umów oraz wszelkie inne aspekty procesu zarządzania i wyboru dostawców odpowiada Dział Zaopatrzenia, działający w porozumieniu z innymi działami Uponor. Dział Planowania Dostaw odpowiada z kolei za planowanie dostępności produktów i usług, wystawianie zamówień zakupu, opracowywanie regularnych prognoz oraz pozostałe działania związane z bieżącą obsługą dostaw towarów. Niekiedy planowaniem zajmuje się jeden organizator odpowiedzialny za zarządzanie zakupami i dostawami do wielu magazynów. 

Dostawców zainteresowanych warunkami współpracy z Uponor zapraszamy do kontaktu z Uponor drogą mailową: 

Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań dla Budynków - Europa
Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań dla Budynków – Ameryka Północna 
Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań Infrastrukturalnych 
Aby pobrać treść Polityki Uponor Wobec Dostawców w postaci pliku pdf, należy kliknąć tutaj.

Uponor’s Supply Chain strategy

Uponor’s Supply Chain is working towards providing a speedy response at all times, maintaining high availability for our customer needs, being scalable and flexible with respect to market demand and achieving the best overall cost-effective supply chain of high quality product and systems.

As an integral part of Uponor’s Supply Chain, its purchased components are expected to arrive at the Uponor facility ready to begin their journey to the end customer. The quality of products and packaging must fulfil the specification and requirements 100%.
It is of utmost importance that agreed delivery times are adhered to and any exceptions are duly reported as they appear, since Uponor’s promises to its customers are based on the information it receives from its suppliers.

Our Sourcing strategy consists of leveraging our global volumes and creating competencies by working alongside our suppliers in Category Teams.
For Uponor, customer needs and demands occupy a key position. We work with suppliers who have the ability to quickly respond to and adapt to a changing environment and who provide optimally priced, high quality products.

Uponor Supplier Requirements
Uponor’s Code of Conduct can be accessed also at www.uponor.com. While the code applies to all Uponor employees, we also require that our suppliers familiarise themselves with and honour the Uponor Code of Conduct in their dealings with Uponor.

Central to the Code of Conduct is Uponor’s determination to comply with the highest ethical standards as well as the letter of applicable international and national laws. In all of its agreements, Uponor strives for mutual satisfaction and good faith, high product quality, fair pricing and excellent after-sales service. We treat all stakeholders, including suppliers, with the same mind set as we approach our customers.

Any questions or concerns regarding compliance with Uponor’s Code of Conduct can be sent to Uponor Vice President of Sourcing.

Suppliers must agree to introduce and maintain a Quality Management System according to ISO 9001, or equivalent system recognised by Uponor.

Uponor’s Environmental Management principles also apply to its suppliers. Suppliers should implement an environmental policy, addressing actions and metrics for the reduction of CO2 emissions in line with industry aspirations, and ensure that all their operations and processes comply with relevant standards, legislation and international conventions. Suppliers should also undertake to identify and document the significant environmental aspects of manufacturing or providing the materials, components and services they supply to Uponor as well as implementing a programme of continuous improvement of their sustainability performance. Uponor strongly encourages its suppliers and their sub-suppliers to implement not only energy efficient solutions and practises in the manufacture and supply of products and services but also an Environmental Management System according to ISO 14001, or equivalent system recognised by Uponor.

Uponor’s Corporate Responsibility principles require that all products and services sold under the Uponor brand are sourced according to practices which uphold internationally accepted standards. Our aim is to ensure that environmental, ethical, social, and health and safety issues, as well as labour practices, are not separate add-on features, but are embedded within all our sourcing processes. Therefore Uponor requires its suppliers to:

Support and respect internationally proclaimed human rights and make sure that they are not complicit in human rights abuses
Respect the right of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively
Support the abolition of any form of forced and compulsory labour, child labour and discrimination in respect of employment and occupation
Have a documented health and safety management system compliant with local legislation
Work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
Uponor expects its suppliers to apply similar requirements in their own supply chain organisations.

Confidentiality in business matters is a requirement of doing business with Uponor. All suppliers will be required to sign a Non-disclosure Agreement upon initial discussions with Uponor. Additionally, a new Non-disclosure Agreement will be required to be signed whenever the circumstances so require.
The first step in the Supplier Qualification Process is to fill in the Uponor Supplier Qualification Questionnaire, provided by Uponor. Supplier qualification includes audits manufacturing and technology verification and any other checks deemed necessary.

In line with Uponor’s sourcing strategies, it will select a supplier based on its technical ability to supply a specific raw material, component, system, or service, and to meet the company’s Sustainability, Quality, Total Costs and Delivery criteria. The level of qualification and audits required will be determined based on criticality and processing difficulty of the product or service, the potential for liability during use and the level of annual spend. All suppliers will be required to demonstrate alignment with this Supplier Policy and pass the qualification and determined audit level in order to become a fully approved Uponor supplier.

The resolution of non-conformances in products supplied to Uponor will be addressed in the manner that best meets Uponor’s requirements. Expenses associated with supply non-conformances will be the responsibility of the supplier.

Where needed, suppliers are expected to work with Uponor to improve their performance and/or process capability. Based on the supplier’s performance, Uponor may modify the level of control exercised. In the cases of repeated poor performance or failure to improve, suppliers will be removed from the Uponor Supplier List. Once deliveries of a raw material, component, system, or service have begun, Uponor will monitor the supplier’s performance to establish a trend of Continuous Improvement. Uponor will work with the supplier to develop appropriate improvement targets.

Supplier Performance Indicators and areas for potential improvements are as follows:

  • On time delivery
  • Lead-time reduction
  • Total cost improvement
  • Quality improvement
  • Environmental, health and safety improvements


Uponor requires that qualified suppliers of critical products and services have a Supply Agreement with Uponor. The goal of the Supply Agreement is to provide a clear statement of the expectations and requirements binding both Uponor and the supplier. Supply Agreements are viewed by Uponor as a best business practice that helps both parties to avoid future misunderstandings and conflicts.

Uponor Sourcing Categories
Uponor’s business is organised into three segments; Building Solutions - Europe, Building Solutions – North America and Uponor Infra.

Uponor’s Sourcing is organised in the following main Sourcing Categories:

Raw materials, Resale goods, Transportation and Indirect material. The Category Teams’ objectives are to leverage our global volumes and maximise global opportunities. Uponor Infra and Building Solutions - North America have regionally organised sourcing teams and personnel.

Sourcing strategies, supplier selections, price and contract negotiations and other aspects of supply selection and management are led and managed by Sourcing in co-operation with other functions within Uponor. The planning of availability, issuing of purchase orders, provision of routine forecasts and other tasks in the ongoing delivery of goods are handled by Supply Planning. In some cases planning is organised based on one planner being responsible for arranging purchases and deliveries
to multiple warehouses.

Contact and questions
Suppliers who wish to inquire about the requirements for supplying to Uponor should contact Uponor via email at one of the following emails:

Sourcing at Building Solutions - Europe
Sourcing at Building Solutions - North America
Sourcing at Infrastructure Solutions
Download the Uponor Supplier Policy as pdf.