Referencja

Syfon Weholite w Biebrzańskim Parku Narodowym, Ruda, Poland

Technologia PEHD pomoże chronić przyrodę w Biebrzańskim Parku Narodowym

Mokradła w Dolinie Biebrzy to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W Biebrzańskim Parku Narodowym od kilkunastu lat realizowany jest projekt na rzecz odtworzenia dawnych warunków wodnych na tym terenie. W grudniu 2023 roku Uponor Infra dostarczyła 5 nitek syfonu polietylenowego do największego zadania Etapu II inwestycji - przebudowy węzła urządzeń wodnych Modzelówka w gminie Grajewo.   
 

Fakty o projekcie:

Ruda, Poland
Infrastruktura obszarów wiejskich
Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2024

Zaangażowanie Uponor

Rury Weholite SN10 DN1200 mm - 5 x 46,3 m
Spawanie ekstruzyjne rur Weholite przez Grupę Serwisową 

Przebudowa węzła Modzelówka

Szacuje się, że z rozległych bagien i mokradeł, które dawno temu pokrywały Polskę do dnia dzisiejszego przetrwało zaledwie od 1% do 3%. Jedne z najlepiej zachowanych i największych znajdują się w Dolinie Biebrzy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN). Niestety, wieloletnie prace melioracyjne rozpoczęte w połowie XIX w. decyzją władz carskich, które miały chronić tereny rolnicze przez zalewaniem i uwolnić dodatkowe grunty pod uprawy, doprowadziły do odpływu wód powierzchniowych, obniżenia poziomu wód gruntowych i degradacji wielu siedlisk bagiennych.  W celu zahamowania tych procesów, przywrócenia odpowiedniego nawodnienia torfowisk i poprawy warunków przyrodniczych BPN od kilkunastu lat realizuje projekt pt. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy. Etap II”. Jego celem jest odtworzenie pierwotnego układu rzek na terenie objętym projektem. Inwestycja jest współfinansowana ze środków LIFE Komisji Europejskiej, NFOŚiGW w Warszawie oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
       
Obecnie trwają prace nad kluczowym zadaniem Etapu II – przebudową węzła urządzeń Modzelówka w miejscowości Ruda w gminie Grajewo, gdzie łączą się ze sobą Kanał Rudzki, Kanał Kuwaski oraz tzw. Martwy Ełk, czyli wyschnięty odcinek rzeki Ełk. Celem prac jest przebudowa węzła w taki sposób, aby przywrócić przepływy w Martwym Ełku. Uruchomienie przepływu wody w starorzeczu przyniesie długofalowe korzyści unikatowym terenom Biebrzańskiego Parku Narodowego: podniesie się poziom uwilgotnienia cennych siedlisk mokradłowych, poprawią się warunki środowiskowe dla rozwoju roślinności bagiennej i fauny lądowej oraz odtworzone zostaną bogate zbiorowiska flory i fauny wodnej. Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na rolnictwo: stymulowanie okresowego zalewania łąk w dolinie Martwego Ełku podwyższy uwilgotnienie gleby a utrzymywanie przepływu w starorzeczu w okresie letnim zapewni łąkom i pastwiskom odpowiedni zasób wody w okresach suchych. Zmniejszy się też zagrożenie pożarowe.
 
Syfon dla Kanału Kuwaskiego
 
Jednym z zadań przebudowy węzła Modzelówka jest budowa syfonu na Kanale Kuwaskim, którego trasa przecina kanał mający zasilać w wodę koryto Martwego Ełku. Projekt, autorstwa WAGA-BART Specjalistycznej Pracowni Projektowej Zbigniew Bartosik, zakładał wykonanie syfonu z rur GRP, jednak ostatecznie zdecydowano się na rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Uponor Infra. Kwestią kluczową była wysoka odporność na ścieranie, wyeliminowanie połączeń uszczelkowych w celu zapewnienia maksymalnej trwałości i długowieczności rurociągu, oraz brak korozji i neutralność chemiczna. Dzięki łączeniu rur PEHD metodą spawania ekstruzyjnego (rurociągi grawitacyjne) lub zgrzewania doczołowego (rurociągi ciśnieniowe) uzyskujemy jednorodne i 100% szczelne połączenia, co gwarantuje przenoszenie wszystkich sił osiowych, a to z kolei przekłada się na wyjątkową wytrzymałość systemu. Dzięki temu syfon wykonany z rur PEHD Weholite będzie pracował na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego nawet przez 100 lat, bez konieczności wymiany, ingerencji w teren parku i generowania dodatkowych emisji spowodowanych obecnością człowieka czy sprzętu.

W okresie od listopada do grudnia 2023 roku Uponor Infra dostarczyła do przebudowy węzła Modzelówka  5 nitek syfonu z rur Weholite SN10 o średnicy DN1200 mm i długości 46,3 m każda. Przed instalacją wykonano tymczasowy kanał obiegowy na prawym brzegu w celu przełożenia koryta Kanału Kuwasy a także tymczasowe grodzie oddzielające wykop pod syfon od strony górnej i dolnej. Następnie koryto kanału zostało wybetonowane i ułożono na nim nitki rurociągu, które zostały połączone przez grupę serwisową Uponor Infra metodą spawania ekstruzyjnego. Warto zauważyć, że instalacja syfonu miała miejsce w grudniu w trudnych warunkach zimowych. Podczas gdy rurociąg był układany w korycie umocnionym szalunkami, poziom wód zalegających na zewnątrz wykopu kilka razy niebezpiecznie się podnosił w związku z ich naprzemiennym zamarzaniem i roztapianiem, i konieczne było przepompowywanie wody. W takich sytuacjach niska waga oraz  łatwość instalacji rur PEHD są dużą zaletą, bowiem znacząco skracają czas instalacji, niwelując ryzyko wystąpienia problemów w trakcie montażu i obniżając koszty.
 
PEHD – technologia na lata

Rury polietylenowe to nowoczesne, wysoce wytrzymałe i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie inżynieryjne. Poza jednorodną budową, bezawaryjnością i żywotnością sięgającą 100 lat, są również odporne na korozję i nie wchodzą w reakcję z otoczeniem. Niezależne badania potwierdzają, że odznaczają się również niższym śladem środowiskowym niż rury wykonane z tradycyjnych materiałów, takich jak stal czy beton. Od wielu lat Uponor Infra jest wiodącym dostawcą rozwiązań PE do bezpiecznego przesyłu wody i odprowadzania ścieków, rozwiązań retencyjnych oraz przemysłowych, które pomagają chronić ludzi i środowisko. Wyznaczamy sobie dodatkowo ambitne cele w zakresie ograniczania śladu środowiskowego naszych produktów i konsekwentnie dążymy do ich realizacji. Udział w projektach bezpośrednio wspierających środowisko przyrodnicze, takich jak poprawa warunków wodnych w Biebrzańskim Parku Narodowym, to dla nas szczególny powód do dumy i motywacja do dalszego działania.

 

Syfon Weholite w Biebrzańskim Parku Narodowym

Syfon Weholite w Biebrzańskim Parku Narodowym

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2024
Rodzaj budynku
Infrastruktura obszarów wiejskich

Partnerzy

Partnerzy
Inwestor:
Biebrzański Park Narodowy 

Projektant: 
WAGA-BART Specjalistyczna Pracownia Projektowa Zbigniew Bartosik
 

Podobne projekty

Delivery of fish farming pipes under harsh conditions in the North Atlantic

Delivery of fish farming pipes under harsh conditions in the North Atlantic

Challenging environment - high standards for the solution

Challenging weather, demanding underwater conditions and logistical challenges in remote areas of the North Atlantic create the harsh working conditions confronting the Danish salmon industry. That is also why a Faroese producer of breeding rings, KJ, sets high standards for its supplier´s solutions.

Easily handled pipes are essential when producing breeding rings at the site where they will be used. Whether the rings are to be used in the Faroe Islands, Shetland Islands, Iceland or the United Kingdom, the related large pipes need to be moved easily, due to difficult access roads and limited welding space. That is why it is so crucial that they are light.