Menu
Uponor, s.r.o.

Podmienky používania produktov a služieb Uponor Smatrix Pulse

Podmienky používania produktov a služieb Uponor Smatrix Pulse

Týmito podmienkami sa riadi používanie služby Uponor Smatrix Pulse aj vaše povinnosti a práva súvisiace s ňou. Tieto podmienky si pozorne prečítajte.

Registráciou používateľa (ďalej len „používateľ“) služby Uponor Smatrix Pulse (ďalej len „služba“) sa uzatvára medzi používateľom a spoločnosťou Uponor GmbH záväzná zmluva (ďalej len „zmluva“) vzťahujúca sa na používanie tejto služby v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. 

Kto sme

Túto službu poskytuje spoločnosť Uponor GmbH (ďalej len „Uponor“) registrovaná v Nemecku pod identifikačným číslom DPH DE 133 899 039 a so sídlom na adrese Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Nemecko. Spoločnosť Uponor možno kontaktovať pomocou tu poskytnutých kontaktných údajov.

Služba Uponor Smatrix Pulse, postup registrácie

Spoločnosť Uponor ponúka túto službu používateľom na riadenie a monitorovanie interiérového klimatizačného systému. Používanie tejto služby vyžaduje špeciálny modul Uponor Smatrix Pulse prepojený s interiérovým klimatizačným systémom Uponor.

Spoločnosť Uponor poskytuje prístup k tejto službe buď 1) priamo prostredníctvom nainštalovaného modulu, 2) diaľkovo prostredníctvom softvéru mobilnej aplikácie, ktorý spoločnosť Uponor sprístupňuje prostredníctvom jednej alebo viacerých služieb obchodov s aplikáciami tretích strán a na územiach, ktoré spoločnosť Uponor čas od času určí. Softvér mobilnej aplikácie si možno stiahnuť do tabletu alebo smartfónu napríklad prostredníctvom obchodov s aplikáciami poskytovaných spoločnosťami Apple, Microsoft alebo Google (ďalej len „poskytovateľ obchodu s aplikáciami“).  Na tento obchod s aplikáciami sa môžu vzťahovať osobitné podmienky a požiadavky a používateľ musí dodržiavať príslušné podmienky poskytovateľa obchodu s aplikáciami. Stiahnutím, inštaláciou, používaním alebo prístupom k softvéru mobilnej aplikácie používateľ vyjadruje súhlas s licenčnou zmluvou s koncovým používateľom aplikácie Uponor Smatrix Pulse App (“EULA”)..

Diaľkový prístup vyžaduje internetové pripojenie. Používanie tejto služby vyžaduje 1) zakúpenie aktuálne prislúchajúcich produktov spoločnosti Uponor a 2) registráciu vytvorením individuálneho používateľského konta v tejto službe na diaľkový prístup a aktiváciu diaľkového prístupu. 

Zodpovednosť spoločnosti Uponor za túto službu
Táto služba okrem iného vrátane softvéru, aplikácie a všetkých súvisiacich informácií sa poskytuje na báze „ako stojí a leží“. V súvislosti s touto službou sa neposkytujú žiadne výslovné ani implicitné záruky akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť Uponor ani žiadna z jej pridružených spoločností nezodpovedá v rozsahu povolenom právnymi predpismi za žiadne priame ani nepriame škody, straty či náklady vyplývajúce z prístupu k tejto službe alebo jej používania. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Uponor za žiadne škody ani straty spôsobené jej hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením ani za smrť či zdravotnú ujmu.

Spoločnosť Uponor nezaručuje, že táto služba bude bezchybná alebo dostupná bez prerušenia. Spoločnosť Uponor vyvinie primerané úsilie, aby informovala používateľov o prípadných významných problémoch týkajúcich sa tejto služby, neručí však za to, že používateľ bude informovaný o všetkých takýchto problémoch v akejkoľvek stanovenej lehote alebo vôbec. V súvislosti s poskytovaním tejto služby sa spoločnosť Uponor spolieha na služby a produkty tretích strán, ktoré môžu byť príčinou prerušenia alebo nedostupnosti tejto služby.

Spoločnosť Uponor môže kedykoľvek a podľa vlastného uváženia prestať poskytovať túto službu. V takom prípade sa spoločnosť Uponor zaväzuje vopred informovať používateľa a zaväzuje sa poskytovať túto službu až do konca (1) aktuálne platného obdobia predplatného alebo (2) akéhokoľvek predĺženého obdobia predplatného dohodnutého medzi spoločnosťou Uponor a používateľom.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Uponor spracúva v rámci tejto služby osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Akceptovaním tejto zmluvy alebo používaním tejto služby používateľ akceptuje spracúvanie svojich osobných údajov v súlade s opisom v zásadách ochrany osobných údajov.

Doba účinnosti a vypovedanie zmluvy
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, táto zmluva je účinná až do jej vypovedania ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Používateľ môže vypovedať túto zmluvu zrušením svojho predplatného. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu v prípade jej závažného porušenia druhou zmluvnou stranou. 

Práva duševného vlastníctva
V prípade, že používateľ poskytne spoločnosti Uponor akékoľvek návrhy alebo komentáre týkajúce sa tejto služby, spoločnosť Uponor môže spätnú väzbu používateľa a jej obsah voľne používať a využiť na ľubovoľný účel, ktorý bude považovať za vhodný, a to bez akejkoľvek odmeny poskytnutej používateľovi.

Všetky práva duševného vlastníctva na túto službu okrem iného vrátane softvéru a aplikácie sú majetkom spoločnosti Uponor Corporation, jej pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií z tretích strán. Prístupom k tejto službe a jej používaním používateľ súhlasí s tým, že mu nebudú prevedené žiadne práva, právne tituly ani podiely. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Spoločnosť Uponor udeľuje používateľovi obmedzené, nevýhradné, nepostúpiteľné a neprevoditeľné právo na používanie tejto služby podliehajúce akceptovaniu tejto zmluvy.

Táto služba je určená na osobné a nekomerčné používanie zo strany používateľa, pokiaľ nie je medzi používateľom a spoločnosťou Uponor dohodnuté inak. Používateľ súhlasí s tým, že nebude licencovať, predávať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenajímať, požičiavať, prevádzať, postupovať, upravovať, zverejňovať, reverzne analyzovať ani inak komerčne využívať túto službu ani žiadnu jej časť. 

„Uponor“ a/alebo „Smatrix“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Uponor Corporation alebo spoločností patriacich do jej skupiny. Ostatné tu spomenuté názvy produktov a spoločností môžu byť obchodné známky alebo obchodné názvy ich príslušných vlastníkov.

Platné právne predpisy a riešenie sporov
Pokiaľ nie je akýmkoľvek záväzným platným právnym predpisom stanovené inak, na všetky záležitosti vyplývajúce z tejto služby alebo súvisiace s ňou sa uplatňujú právne predpisy platné v Nemecku a všetky súvisiace spory rieši výhradne okresný súd vo Frankfurte v Nemecku.

V rámci obmedzenej výnimky z vyššie uvedeného sa na používateľov, ktorí používajú túto službu ako spotrebitelia s bydliskom v Európskej únii, uplatňujú v súvislosti s touto službou a zmluvou a akýmikoľvek spormi potenciálne vyplývajúcimi v súvislosti s nimi právne predpisy členského štátu, v ktorom má daný používateľ bydlisko. Súdy príslušné miestu bydliska používateľa, ktorý je spotrebiteľom, majú nevýhradnú jurisdikciu nad každým takýmto sporom. Používatelia v Európskej únii, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu každý takýto spor predložiť aj miestnemu orgánu na riešenie spotrebiteľských sporov.

Zákonné práva spotrebiteľov
Táto zmluva a najmä akékoľvek obmedzenia zodpovednosti v nej uvedené nevylučujú zodpovednosť, ktorú nemožno podľa záväzných platných právnych predpisov vylúčiť. Používatelia môžu mať k dispozícii aj práva alebo nápravné prostriedky, ktoré tu nie sú vysvetlené. Podľa právnych predpisov platných v mieste bydliska alebo sídla používateľa môže spoločnosť Uponor niesť zodpovednosť za určité chyby a poruchy tejto služby, aj keď sa tu neuvádzajú.

Dodatky k zmluve
Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo na zmenu, dodatok alebo aktualizáciu tejto zmluvy a začatie účtovania za jej používanie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia. Ak bude používateľ naďalej používať túto službu, bude sa to považovať za jeho akceptovanie takýchto zmien. Používateľ je po nadobudnutí účinnosti zmenených podmienok vždy oprávnený vypovedať túto zmluvu.

© Copyright Uponor Corporation. Všetky práva vyhradené.