Menu
Uponor, s.r.o.
NÁŠ ZÁVÄZOK K CIEĽOM UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Ciele udržateľného rozvoja OSN

Štyri ciele pre zmysluplný príspevok.

Naša agenda ochrany životného prostredia prispieva k cieľom udržateľného rozvoja OSN

Zameriavame sa síce na všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN, identifikovali sme však štyri základné ciele, v rámci ktorých môžeme skutočne prispieť a niečo zmeniť:
Čistá voda a hygiena, solídna práca a ekonomický rast, zodpovedná spotreba a výroba a prijímanie opatrení v klimatických otázkach.

Šetrenie vodou

 • Ochrana vodných zdrojov
 • Znižovanie vodnej stopy
 • Zvýšenie využívania sekundárnych zdrojov vody
 • Vytvorenie hodnotového reťazca nenaviazaného na vodu
 • Navrhovanie riešení na zabezpečenie najvyššej úrovne kvality vody

Oceňovanie ľudí

 • Bezpečnosť a pohoda našich zamestnancov
 • Podpora rozmanitosti a inklúzie
 • Zvýšenie transparentnosti v našom dodávateľskom reťazci
 • Zabezpečenie rastu a stabilných finančných výsledkov

Ochrana a opätovné používanie zdrojov

 • Prechod na obehové hospodárstvo
 • Chceme viesť náš priemysel pri prechode na obnoviteľné, odpadové a recyklované suroviny
 • Úplná transparentnosť vplyvu našich produktov na životné prostredie

Rokovania v záujme klímy

 • Záväzok obmedziť globálny nárast teploty na 1,5 °C
 • Systematické znižovanie emisií z našich prevádzok a budovanie cesty smerom k uhlíkovo neutrálnym prevádzkam
 • Vyvíjanie riešení na znižovanie emisií skleníkových plynov našich zákazníkov

Príspevok spoločnosti Uponor k cieľom udržateľného rozvoja OSN

Ako smerujeme k udržateľnejšej budúcnosti

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.

Ciele udržateľného rozvoja

Sme odhodlaní dosiahnuť ciele rozvoja OSN a pre zmysluplný vplyv sme si určili štyri z nich.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.