Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Etické obchodní praktiky

Naše korporátní zásady správy a řízení společnosti jdou ruku v ruce s našimi ambicemi v oblasti udržitelnosti, a navíc jsou hluboce zakořeněny v tom, jak každodenně podnikáme. Ve společnosti Uponor zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury; ve velké míře sledujeme a monitorujeme všechny potenciální rizikové indikátory. Napříč funkcemi se zasazujeme o nekompromisní integritu a podnikání správným způsobem.

Provozní model udržitelnosti

Naše představenstvo dohlíží na agendu udržitelnosti a řídí směr, zatímco výkonný výbor schvaluje roční plány a exekutivu rozvojových plánů. Tým vedoucích pracovníků projektu udržitelnosti zastupuje každou z našich obchodních divizí a je zodpovědný za monitorování a rozvoj programu udržitelnosti ve společnosti Uponor, včetně stanovení cílů. Segmentově založené týmy vedoucích pracovníků projektu udržitelnosti ve spolupráci s místními odpovědnými týmy provádějí své vlastní rozvojové projekty, které doplňují naši celkovou výkonnost v oblasti udržitelnosti.

Uponor sustainability operating model
Culture of compliance

Kultura souladu

Cítíme se zavázáni k ambici OSN Global Compact Business Ambition a jejím Deseti zásadám, které zajišťují nekompromisní podnikání a lidská práva.

Náš Etický kodex zahrnuje nulovou toleranci k protikonkurenční činnosti, úplatkářství, diskriminaci a neetickému obchodnímu chování. Zavedli jsme kanály pro oznamování, interní i externí, abychom zajistili správný nástroj k řešení jakýchkoliv odchylek od našeho normativního a etického rámce.

Na našich trzích pořádáme různá povinná školení o dodržování předpisů, včetně školení souvisejících s ESG pro více než 4000 našich zaměstnanců.

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce

Aktivní zapojení a transparentní výměna informací se všemi našimi zainteresovanými stranami je životně důležitá – nejen z hlediska rozvoje obchodních aktivit, ale také pro přispění k udržitelné společnosti.

V roce 2021 jsme zveřejnili náš nový Kodex chování pro dodavatele s cílem, abychom náš dodavatelský řetězec ještě více zavázali k našim hodnotám a ambicím. Od všech nových dodavatelů se vyžaduje, aby se zavázali k našim etickým, ekologickým i sociálním požadavkům a také, aby splnili naše kritéria ESG na základě hodnocení dodavatele.

Cíl do roku 2027:

  • Na 90 % výdajů se vztahuje nový Kodex chování dodavatele.
Sustainable supply chain management
Protecting the einvironment

Pobídkové cíle managementu a úvěrové smlouvy spojené s udržitelností

Abychom zajistili úplné sladění a dostatečné zdroje pro důležitou misi, kterou jsme přijali a kterou realizujeme, naše manažerské programy STI a LTI jsou propojeny s cíli ESG.

V roce 2021 jsme podepsali 2 samostatné dlouhodobé smlouvy o nákladech v hodnotě 70 milionů eur s výkonnostními cíli spojenými s projektem udržitelnosti a v roce 2022 jsme podepsali nový pětiletý revolvingový úvěr ve výši 50 milionů s mechanismem stanovování cen propojeným s cíli udržitelnosti, který propojuje marži a snížení emisí skleníkových plynů.

​Naše hodnocení udržitelnosti

  • Společnost Ecovadis udělila společnosti Uponor stříbrnou medaili poté, co se umístila mezi 15 % nejlepších výrobců plastových výrobků.
  • Společnost Sustainalytics umístila Uponor na 7. místo z 135 společností v oboru. Posuzovala udržitelnost a vyhodnotila Uponor nízkým rizikem: 15,7; na stupnici 1–100.
  • Carbon Disclosure Project, CDP, nám dal B- hodnocení na stupnici od D- do A.

Daňová transparentnost

Daně a podobné poplatky, které platíme, vyčílujeme a odvádíme poctivě, což podporuje zachování společnosti jako celku a jejich služeb. Ve státech v nichž působíme, plně dodržujeme daňové požadavky, a dále harmonizujeme daňové procesy, abychom zlepšili transparentnost našich daní. Zavázali jsme se zajistit, že informace, které zveřejňujeme v našem daňovém přiznání, jsou věcné a správné.

Tax transparency

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.