Uponor Infra 360°-projektipalvelut

Infra Marine Services

Sukellustyöt ja vesirakentaminen

Uponor Infra Marine Services Oy on erikoistunut vaativiin vedenalaisiin ja vesirajassa oleviin töihin. Toimintamme perusta on ammattitaitoinen henkilöstö ja laadukas kalusto.

Vaativat vedenalaiset työt

Olemme erikoistuneet ammattisukellukseen, vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen, korjaukseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamme koostuu lyhyistä vedenalaisien rakenteiden tarkastuksista aina laajoihin kokonaisprojektien toteutuksiin, kuten laitureiden korjauksiin ja patoluukkujen uusintoihin. Yhtenä erikoisosaamisen alueena teemme vedenalaisia louhintoja. Suurin osa henkilöstöstämme on kokeneita ammattisukeltajia joita tukee oma projekti- ja suunnitteluosaaminen sekä tiivis ja kattava yhteistyöverkosto.Turvallisuus on keskeinen osa työskentelyämme. Toimintaamme ohjaa sertifioitu laatujärjestelmä yhdessä asiakasvaatimusten kanssa.

Asiantuntija veden alla

Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy on vuonna 1978 perustettu, ammattisukellukseen ja vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen, korjaukseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut perheyritys. Korkeat laatustandardit, tiimityö, jatkuva koulutus sekä innovatiivinen ja ystävällinen henkilöstömme ovat luoneet Sukellus-Kotkasta alan johtavan osaajan maassamme.

Olemme asiantuntija pinnan alla.

Palvelut

Henkilöstömme on koulutettua ja sukeltajat omaavat alalla vaadittavan ammattisukeltajan pätevyyden. Asiakkaitamme ovat pääasiassa satamat, tehtaat, voimalaitokset, kaupungit, kunnat sekä rakennusliikkeet. Monet maamme suuryrityksistä ovat olleet asiakkaitamme jo yhtiömme perustamisesta lähtien.

Kalusto

Henkilöstömme on koulutettua ja sukeltajat omaavat alalla vaadittavan ammattisukeltajan pätevyyden. Asiakkaitamme ovat pääasiassa satamat, tehtaat, voimalaitokset, kaupungit, kunnat sekä rakennusliikkeet. Monet maamme suuryrityksistä ovat olleet asiakkaitamme jo yhtiömme perustamisesta lähtien.

Laatu ja turvallisuus

Yrityksemme toimintaa ohjaavat asiakkaan vaatimusten ja odotusten lisäksi ISO 9001:2015 mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Turvallisuus on tärkein yrityksemme kolmesta pääprosessista. Huolehdimme omalla toiminnallamme niin henkilöstön, työympäristön kuin sidosryhmienkin turvallisuudesta.

Laatupolitiikka

 • Yrityksen toiminnan periaatteena on jatkuva toimintojen ja tuotteiden laadun parantaminen, jotta pystytään kustannustehokkaasti vähintään täyttämään asiakkaiden odotukset.
 • Yrityksen toimitusjohtaja vastaa laatu- ja ympäristöpolitiikasta ja sen toteuttamisesta. Yrityksen johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.
 • Vastuu laadusta kuuluu jokaiselle. Toimituksissa pyritään virheettömään toimintaan. Jokainen työhön osallistuva vastaa siitä, että toimitusprosessin eri vaiheet toteutetaan ohjeiden mukaisina ja virheettöminä.
 • Havaituista laatupoikkeamista on jokainen velvollinen ilmoittamaan välittömästi esimiehelle tilanteen arvioimiseksi ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi.
 • Sisäiset ja ulkoiset asiakasvaatimukset sekä viranomaisvaatimukset huomioidaan toiminnan eri tasoilla. Vaatimukset tulee tarkastaa toteutuksen aikana sekä niiden täyttyminen arvioidaan toteutuksen jälkeen.

Turvallisuuspolitiikka

 • Yrityksen turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata ennalta ihmiset, omaisuus ja ympäristö ja näin taata häiriötön toiminta. Turvallisuus on määritelty yhdeksi yrityksen pääprosesseista. 
 • Yrityksen toimitusjohtaja vastaa turvallisuuspolitiikasta ja sen toteuttamisesta.
 • Toiminta perustuu lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseen, kattaviin turvallisuusohjeisiin ja niiden tinkimättömään noudattamiseen, riskinarviointeihin sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Turvallisuusohjeilla pyritään aukottomaan riskien kartoitukseen. Työturvallisuudessa tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuodessa.
 • Mahdolliset turvallisuuspoikkeamat käsitellään laatupoikkeamina. Turvallisuuspolitiikan toimivuutta tarkastellaan ja arvioidaan johdon katselmuksilla.

Ympäristöpolitiikka

 • Yrityksen toiminnan periaatteena on jatkuva toimintojen ja tuotteiden laadun parantaminen ympäristönäkökohdat huomioiden. Perustana ympäristötoiminnassa on ISO 14001 -standardi. Yrityksen toimitusjohtaja vastaa laatu- ja ympäristöpolitiikasta ja sen toteuttamisesta.
 • Huolehdimme toiminnassa syntyvän jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ja pyrimme vähentämään luonnon kuormittamista. Noudatamme soveltuvaa lainsäädäntöä, sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja pyrimme toiminnoillamme ehkäisemään ympäristön pilaantumista sekä haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.
 • Ympäristönsuojelun tasoa parantaaksemme asetamme toiminnalle päämäärät ja tavoitteet, joiden kehitystä seurataan. Näin taataan kestävä kehitys ja saavutetaan ympäristöä säästävä toiminta. Ympäristöjärjestelmää tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään vuosittain sisäisillä auditoinneilla ja johdonkatselmuksilla.

Ota yhteyttä meihin!

Yhteystiedot

Mäkelänkankaantie 10, 49490, Neuvoton Puh. 020 129 2100