Uponor Suomi Oy:n ja Uponor Infra Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n (yhdessä ”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

2. Kaupan päättäminen

Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

3. Asiakirjat

Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa ja ne on vaadittaessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny.

4. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) Sopimuksen solmimispäivästä
b) Viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

5. Toimitusehdot

Toimituksiin sovelletaan seuraavia toimitusehtoja ja eräkoosta riippuvia erillisiä veloituksia. Tässä kohdassa 5 kuvatut toimitusehdot ja veloitukset eivät koske toimituksia Lapin lääniin eivätkä Ahvenanmaalle. Myyjä ilmoittaa näiden alueiden toimitusehdot ja veloitukset tapauskohtaisesti. Toimitukset vapaasti autossa, vastaanottaja vastaa kuorman purkamisesta.

   a) Kaikki tuotteet lukuun ottamatta pienpuhdistamoita, säiliöitä, Wehotherm-, Wehoartic-, ja Wehotek esieristettyjä putkistoja
Kertatoimituserän toimitusehto:
suuruus nettohinnoin (alv 0 %):
13.000 euroa ja yli DAP määräpaikka Incoterms 2020
Alle 13.000 euroa FCA myyjän varasto Incoterms 2020

b) Pienpuhdistamot, säiliöt, Wehotherm-, Wehoartic-, ja Wehotek esieristetyt putkistot
FCA myyjän varasto Incoterms 2020

c) Yhteiset määräykset kohdan a) ja b) tuotteille
Noutotoimitukset FCA Incoterms 2020
Tehdastoimitukset täysin pakkauksin.

- Hiab-purusta veloitamme erikseen sovitun hiab-maksun

- Kelalla tai kieppinä olevien eristettyjen ja PEX - putkien määrämittatoimituksista veloitamme 30 euron katkaisulisän (alv 0 %). Toimituslausekkeiden sisältö käy ilmi täydellisenä Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n julkaisusta Incoterms 2020.

6. Tuotteen ominaisuudet

Esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eikä se yksittäisissä tapauksissa sido Myyjää, mikäli sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tällaiseen tietoon. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7. Ostajan myötävaikutusvelvollisuus

7.1 Ostajan velvollisuutena on huolehtia tavarantoimituksen purkamisesta.

7.2 Ostaja vastaa Tuotteen vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaa on sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi esteettä siellä liikkua ja että Tuotteen vastaanottopaikka on asianmukaisessa kunnossa. Ostajan tulee huolehtia siitä, että kuorman purkamiseen tarvittavat nostolaitteet ovat paikalla kuorman saapuessa.

7.3 Jos hitsaus- tai muut asennustyöt sisältyvät toimitukseen, Ostajan on omalla kustannuksellaan ja vastuullaan huolehdittava mm. siitä, että Tuotteet nostetaan hitsausta varten Myyjän ohjeiden mukaisesti ja asennuspaikka muuten on sellaisessa kunnossa, että hitsaus- ja asennustyöt voidaan suorittaa joustavasti ja keskeytyksettä. Myyjän velvollisuuksien täyttämistä varten asennuspaikalla pitää olla ainakin seuraavaa Myyjän vapaassa käytössä, ellei muuta sovita:

  - tarpeellinen määrä työntekijöitä
- miehitetyt, siirrettävät nostolaitteet
- tarvittava sähkö ja valaistus
- lukittu, tarvittaessa lämmin varasto Myyjän työvälineille ja asennustarvikkeille
- asennusjätteiden keräyspiste työmaan läheisyydessä

7.4 Mahdollinen putkiston painekokeen suorittaminen kuuluu Ostajalle, ellei muuta ole sovittu

8. Viivästyminen

8.1 Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittamalla samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos uudesta toimitusajankohdasta on sovittu, mahdollisen alla mainitun viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

8.2 Mikäli Myyjän toimitus myöhästyy ainoastaan Myyjän tuottamuksesta johtuvasta seikasta, Ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituserän verottomasta kauppahinnasta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen kauppahinnasta. Tässä kohdassa 8 mainitun vahingonkorvauksen ja kohdassa 13.2 mainitun rajoitetun vahingonkorvauksen lisäksi Ostaja ei voi vaatia Myyjältä muuta korvausta viivästyksen vuoksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

8.3 Jos toimitus viivästyy syystä, josta Ostaja vastaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei osapuolten kesken ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

9. Vastaanottotarkastus

9.1 Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan.

10. Virheellinen tavara

10.1 Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Ennen Tuotteen käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin.

10.2 Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 2 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Myyjän tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä osapuolten on keskenään sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjän koko vastuu Tuotteessa olevasta virheestä on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon.

10.3 Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. Myyjä ei vastaa esieristettyjen putkien virtausputken sisäpuolisen korroosion aiheuttamista vioista.

10.4 Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä.

10.5 Myyjän vastuu vioista on rajoitettu kohdissa 9, 10 ja 13 mainitulla tavalla. Ostaja ei voi esittää muita vaatimuksia tai seuraamuksia Myyjää kohtaan. Erityisesti Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotanto tappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

11. Kauppahinta ja vakuus

11.1 Tuotteiden hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan Myyjän hinnaston tai Myyjän antaman erillisen tarjouksen mukaisia verottomia hintoja. Hintoihin lisätään arvonlisävero sovellettavan lain mukaan.

11.2 Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tavaraan liittyviin kustannuksiin, arvonlisävero, tuonti- tai vienti maksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää.

11.3 Maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä Ostaja on velvollinen maksamaan 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä korvaamaan perintäkulut.

11.4 Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa mahdollista hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.

11.5 Mikäli osapuolet ovat sopineet vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Rajoittamatta Myyjän kohdan 13.3 mukaista oikeutta, Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjän hyväksymä vakuus on annettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittää.

12. Tuotteiden palautukset

12.1 Ainoastaan virheetön ja käyttämätön Tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskillä ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai hankittu Ostajalle, ei voi palauttaa. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.

12.2 Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  - Tuotenimike ja määrä
- Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle
- Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero

Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset

13. Sopimuksen purkaminen

13.1 Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myöhästynyt toimitus. Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupantarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

13.2 Mikäli Ostaja purkaa virheellisen tai myöhästyneen toimituksen, hänellä on oikeus vaatia kärsimästään välittömästä vahingosta vahingonkorvausta enintään 15 % puretun toimituksen osan verottomasta kauppahinnasta. Kohdassa 8.2 mainittu vahingonkorvaus sisältyy tässä kohdassa tarkoitettuun vahingonkorvaukseen.

13.3 Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen.

14. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjän vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassaolevan tuotevastuu-lainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.

15. Omistusoikeus

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu. Myyjän kehotuksesta tulee Ostajan varustaa tavara merkinnällä, josta ilmenee, että se on Myyjän omaisuutta, tai pitää Tuote erillään Ostajan omaisuudesta. Vaihtoehtoisesti tulee Ostajan omalla kustannuksellaan palauttaa maksamaton Tuote Myyjälle tai antaa Myyjän noutaa tavara.

16. Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.