Å behandle overvann nær kilden

Nye tilnærminger til styring av overvann

Byen Lahti i Finland planla et nytt boligområde ved navnet Ranta-Kartano. En vesentlig utfordring byplanleggerne ble møtt av, var at de måtte sette av den del av området for behandling av overvann, før det drenerte inn i den nærliggende Vesijärvi-innsjøen. De siste årene har det blitt mye tydeligere hvordan næringsstoffer som fosfor og tungmetaller som overvann bærer med seg sliter på miljøet, og Vesijärvi-innsjøen var allerede betydelig belastet av fosforavrenning.

Overvann et vesentlig miljøproblem
i henhold til Lahtis vannbeskyttelsesplanlegger Juhani Järveläinen, er det estimert at overvann er ansvarlig for omtrent en tredjedel av fosforen som ender opp i Vesijärvi-innsjøen. Järveläinen understreker at: “Dette er virkelig en betydelig mengde. Det er mer en 40 overvannsavløp i byen som leder direkte til vannsystemet og vi måtte avgjort gjøre noe med alt dette overvannet.”

Å teste en hybridløsning
En rekke tiltak hadde allerede blitt gjort for å adressere den avrenningsforårsakede eutrofieringen av Vesijärvi-innsjøen. Innsjøen har blitt re-oksygenert, invaderende fiskearter har blitt fjernet fra innsjøen og beskyttende soner har blitt implementert ved siden av åkere i nærheten av grøfter og vannveier.

Allikevel sier Järveläinen at til tross for disse tiltakene, “visste vi at vi ikke kunne nå et fornuftig sluttresultat om vi ikke også tok for oss de eksterne faktorene på en passende måte.” På grunn av dette var Ranta-Kartano området ett av flere utvalgte hvor nye typer løsninger for rensing og styring av overvannsavrenning for tiden blir testet for å beskytte Vesijärvi-innsjøen. Å rense denne avrenningen ved å fjerne fosfor og tungmetaller før de når innsjøen krever et antall gjensidig støttende strategier – som planleggere referer til som en “hybridløsning”.
Innovative tilnærminger, klare mål
Det konkrete målet for Ranta-Kartano prosjektet var å halvere fosforbyrden i Vesijärvi-innsjøen. “I en tettbygd by, er hver kvadratmeter etterspurt.” Järveläinen sier at byen så i Ranta-Kartano en mulighet for å designe det nye boligområdet på en måte som gjør det mulig å reservere en del av stedet for overvannsbehandling.

Faktisk ble Ranta-Kartano prosjektet sett på som lovende nok til å bli utvalgt som et nøkkelprosjekt i den finske regjeringens nasjonale program for styring av overvann, og av denne grunn mottok det en 300 000 euro subsidiering fra Miljødepartementet for implementering. I bytte for subsidieringen, skal byen dele erfaringen den har oppnådd fra prosjektet, og søke nye løsninger for styring av overvann sammen med bedrifter.

Et spekter av integrerte strategier
I Ranta-Kartano var hybridløsningen å senke farten på, absorbere og filtrere overvannet før det kunne nå innsjøen, gjennom en kombinasjon av grønne rom, grønne tak – og Uponor-designede og -fabrikkerte kasseformede overvannsfiltre.

Hvert element spiller en viktig rolle i kjeden, til dels fordi de forsikrer at ikke alt overvannet ender opp med å bli prosessert samtidig. Konstruksjon i Ranta-Kartano startet i mai 2017, og fortsetter til 2019, hvilket betyr at planene for hele området fortsatt er på et innledende nivå.
Storm water solutions | Uponor
Uponor stormwater management
“Sammen hjelper disse løsningene å filtrere og lagre daglig nedbør på omtrent fem millimeter,” sier Järveläinen. “Hvis regnet er kraftigere, blir vannet sendt til et bio-oppbevaringsbasseng på den nordlige kanten av området. Systemet er også utstyrt med et overløpssystem for vannet som ikke kan prosesseres umiddelbart. Dette overløpsvannet dirigeres via nødsluket til vestre Hennala, hvor et omfattende prosesseringsområde for overvann, som består av bio-oppbevaringsbassenger, sedimentasjonsbassenger og våtmarker blir bygget. Fra der blir det prosesserte overvannet sent videre til Porvoonjoki-elven.”

Uponor-filtreringssystemer satt på prøve
Mens de designerte grønne rommene og grønne takene effektivt senker farten på overvann, gjør de Uponor-designede filtrene dette – og mer. Disse kasseformede filtrene, med en lengde på 2,6 meter og en bredde og dybde på 1,2 meter, senker farten på regnvannets reise til innsjøen, mens de også holder tilbake rester og samler sand, olje, tungmetaller og skadelige næringsstoffer fra jordbruk.

Tre av filtrene har blitt installert på Ranta-Kartano området, og hvert av dem samler overvann fra et område på 150–200 kvadratmeter og kan lagre opp til 10 millimeter med regn per dag. Filtre kan installeres, for eksempel, nær parkeringsområder, gater, veier og nær gang- og sykkelstier, så vel som for prosesseringen av avrenningsvann fra tak.
Finjustering over tid
I følge Niila Tast, en produktlinjeleder hos Uponor, er hvert filter utstyrt med litt annerledes filtreringsmateriale. Forskere ved Universitet i Helsinki måler vannkvaliteten og effektiviteten på Uponor-filtrene over en periode på to år, og Uponor-spesialister fortsetter også å overvåke filtrene med tilsvarende målinger etter denne perioden. Tast kommenterer: “I Lahti er hovedmålet vårt å fjerne fosfor, hvilket er hvorfor vi ville teste materialer vi tror er spesielt velegnet for dette formålet. Dette er et pilotprosjekt, og ideen er å utvikle filtrene til et produkt for salg.”

Lokale løsninger er ofte de beste
Én av fordelene med filtrene utviklet av Uponor-spesialister er av overvann kan bli renset umiddelbart. Tast understreker: “Overvann bør renses så nært opphavet som mulig. På denne måten forblir mengden vann forholdsvis liten, og urenhetene er enklere å fjerne.”

Det er viktig å også være oppmerksom på at den lille størrelsen på Uponors filtre tillater installering selv i tettbebygde urbane områder. Lahtis vannbeskyttelsesleder Ismo Malin er overbevist om at distribuerte behandlingsløsninger er mer fornuftige enn sentraliserte løsninger. Malin sier: “Til slutt vil distribuerte overvannsløsninger prosessere vesentlig mer vann. Hvis behandlingen er sentralisert, blir overvann ofte dirigert nært vannsystemet, der jorden er leirete og den naturlige filtreringen av vann ineffektiv.”

Overvannsbehandling av økende viktighet
Selv om tilnærmingen til overvann tidligere var å omdirigere vann inn i store dreneringsrør som ofte tømtes direkte i innsjøer og elver. I økende grad, har grunneiere direkte ansvar for styring av overvann i sitt område. I tillegg kan overvann til og med sees på som en ressurs. Minister for miljø, energi og bosetning, Kimmo Tiilikainen sier at styring av overvann også kan være en måte å skape et triveligere urbant miljø. Dette er også målet i Ranta-Kartano, der funksjonelle, men også trivelige grønne områder økes, og en parklignende kanal med planter, plener og akvatiske planter blir bygget for å dirigere vannet.

Ismo Malin bemerker at styring av overvann også påvirker grunnvann. “Hvis alt vann dreneres via harde overflater og kloakk inn i vannveiene, reduseres mengden av grunnvann. Naturlig styring av overvann forbedrer derfor også styring av vannressurser på en større skala.”

Vesentlige fordeler for langt mer enn Lahti.
Andre byer og bedrifter vil også dra fordel av Ranta-Kartano prosjektet, ettersom Lahti skal publisere rapporter om nøkkelprosjektet. Regjeringen er fornøyd med prosjektets fremskritt. Minister Tiilikainen er spesielt fornøyd med måten prosjektet kombinerer byplanlegning med vannbeskyttelse, og kommenterer: “Det omfattende styringssystemet for overvann planlagt i Lahti er et strålende eksempel på et flerdisiplinært og fremtidsrettet lokalt samarbeidsprosjekt, hvor bedrifter også utvikler innovative og praktiske løsninger.”