Uponor
Fallstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie, Heinola, Finland

Ett pilotprojekt för dagvattenkvalitet i Heinola

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.

Heinola ligger mellan berg, har många grundvattenområden och värdefulla vattenvägar. Eftersom antalet skyfall kommer att öka i framtiden tack vare klimatförändringarna kommer även dagvattenmängden och föroreningarna som det för med sig att öka. Speciellt i tättbebyggda områden är det viktigt med kvantitet och kvalitet på dagvattnet för att skydda våra recipienter.

- Keijo Houhala, chef på Teknisk Service i Heinola säger att dagvattenhantering är en bred och mångfasseterad utmaning som kommuner måste investera i på daglig basis och systematiskt i framtiden. Heinola är verkligen en typisk kommun - produkter och projekt har redan tagits fram givetvis, men det finns även mycket ogjort arbete och renoveringsbehov. Men kommuner har nu ett större fokus på dagvattenhantering liksom medvetenhet om dagvattnets påverkan på miljön, säger Houhala.

Nuvarande status på Heinolas dagvatten har undersökts, till exempel, av Annika Vinkka. Investeringar behövs och olika typer av rening av dagvattnet finns även med i det kommande arbetet.

- Samarbetet med Uponor är också en del av förstudien och forskningen baseras på vilken typ av dagvattensystem som kommer att installeras i framtiden, säger Houhala.
 
Olika lösningar behövs 
 
Annika Vinkka tycker att det är viktigt att olika lösningar finns för dagvattenkvalitet eftersom reningen kommer att variera i områden med olika markförhållanden.

Naturliga lösningar som dammar eller grönområden fungerar bra i icke tättbebyggda områden där det oftast inte finns nog med plats för ovanmark-alternativ som i centrala delar av städer till exempel. Kvaliteten på dagvatten varierar också i olika områden, som man måste ta hänsyn till när man väljer metod.

- Det är inte heller möjligt eller nödvändigt att behandla allt dagvatten, så vi måste finna ett sätt för riskområdena och passande lösningar för dessa, påpekar Keijo Houhala.
 
De första i Finland
 
Vinkka säger att Heinola är den första finska staden som introducerar nya typer av filterbrunnar, utvecklade av Uponor Infra.

Tidigt 2023 lanserade Uponor Stormwise, som erbjuder ett stort sortiment av hållbara produkter och lösningar för dagvattenhantering.

- Nya lösningar för dagvattenhantering som förhindrar förorening av recipienter är en av grundstenarna i Stormwise-konceptet. Speciellt i stadsområden har dagvattnets kvalitet blivit en av de största utmaningarna - det finns ett stort behov av effektiv rening, men för lite plats, säger Produktchef Teemu Salminen från Uponor Infra.

Enligt Salminen har Stormwise tagits emot mycket bra på marknaden. Vi har blivit särskilt glada för intresset för nya lösningar för rening av dagvatten i flera andra städer i Finland.
 
De flesta föroreningarna kommer från solida ämnen

Uponor Filterbrunn är en kompakt, flexibel lösning för höga reningskrav. Brunnen kan t ex installeras på parkeringsplatser, områden med hög trafikbelastning eller i industriområden. 

I filterbrunnen renas och filtreras dagvattnet innan det släpps ut i recipient. Tyngre partiklar faller ned till botten av brunnen och mindre partiklar tas bort från det utgående vattnet genom ett filter.

Brunnens effektiva modulärfilter filtrerar solida ämnen, metalljoner, bakterier, fosfor, olja och partiklar från dagvattnet. Dränering av fasta partiklar görs en gång om året och filtret byts vart andra till vart femte år.

- Den största delen av farliga ämnen i dagvatten är bundna till fasta partiklar. När de fasta partiklarna är separerade från vatten, kan de flesta föroreningarna tas bort innan vattnet når våra vattensystem. Farliga ämnen som tungmetaller, nitrogen och fosfor är speciellt intressanta för oss säger Annika Vinkka.
 
De första proverna under våren

Filterbrunnarna installerades sent 2023 i Jyrankö och Tommola, som ligger några få kilometer från centrala Heinola.

- Brunnarna kan enkelt installeras som en del av ett dagvattensystem. I Jyränkö installerades brunnen i ett dagvattennät som löper längs kanten av ett bostadsområde och en skog. I Tommola installerades brunnen i ett dagvattensystem som går genom en park, säger Vinkka.

- Platserna valdes för att vi ska kunna undersöka två helt olika områden där området för uppsamling är optimalt. Jyrankö är till största delen ett bostadsområde, medans Tommola traditionellt är ett industriområde. Brunnarna finns i otrafikerade områden, men nära vägar vilket underlättar både underhåll och provtagning. Dagvattnet i dessa två områden och reningseffekten av brunnarna kommer att studeras genom provtagning vid tre olika regntillfällen under våren.

- Det började snöa och temperaturen sjönk precis efter att brunnarna hade installerats. Detta betyder att prover kan tas tas och analyseras i mars eller april, när smältvattnet ökar. Det kommer att blir mycket intressant och se vilka resultat vi får i vår. Relativt lite forskning har lagts på dagvattenkvalitet i Finland, så resultaten kommer säkert gagna andra städer och kommuner också och en avhandling kommer även att göras av projektet, säger Annika Vinkka.

Projektfakta

Heinola, Finland
Kommunal mark
Dagvattensystem
Färdigställt: 2023

Uponors roll

Uponor Filterbrunn

- Dagvattenprojektet som vi lanserar tillsammans med Uponor är ett viktigt första steg för utveckling och studier av dagvattenkvaliteten i Heinola, säger Projektledare Annika Vinkka från Heinola.

Installation av filterbrunnar i Heinola
Filterbrunnsinstallation i Heinola

Projektinformation

Projektinformation

Land
Finland
Färdigställt
2023
Byggnadstyp
Kommunal mark

Samarbete

Samarbete
Entreprenör: Vesan Kuljetus Oy
Konsult: City of Heinola and Uponor
Investerare: City of Heinola

Liknande projekt

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Weholite installerat i London

Weholite installerat i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.

Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.