Uponor Smatrix Pulse -tuotteiden ja palveluiden käyttöehdot

Nämä ehdot koskevat Uponor Smatrix Pulse -palvelun käyttöä sekä siihen liittyviä käyttäjän velvoitteita ja oikeuksia. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti.

Kun käyttäjä (Käyttäjä) rekisteröityy Uponor Smatrix Pulse -palvelun (Palvelu) käyttäjäksi, Palvelun käytöstä syntyy Käyttäjän ja Uponor GmbH:n välille sitova sopimus (Sopimus). Tätä Sopimusta koskevat jäljempänä esitetyt ehdot.

Keitä me olemme?

Palvelun tuottaa Uponor GmbH (Uponor), jonka saksalainen ALV-numero on DE 133 899 039 ja päätoimipaikan rekisteröity osoite Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany. Uponorin yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.

Rekisteröityminen Uponor Smatrix Pulse -palveluun

Uponor tuottaa Käyttäjille Palvelun, jonka avulla voi ohjata ja valvoa sisäilmajärjestelmää. Palvelun käyttö edellyttää, että Uponor-sisäilmajärjestelmän yhteyteen on asennettu erityinen Uponor Smatrix Pulse -moduuli.

Uponor järjestää pääsyn Palveluun joko (1) suoraan asennetun moduulin välityksellä tai (2) etäyhteyden avulla, jota varten Uponor on tuonut käytettäväksi mobiilisovelluksen, joka on saatavana yhdestä tai useammasta kolmannen osapuolen sovelluskauppapalvelusta Uponorin kulloinkin määrittämillä alueilla. Mobiilisovelluksen voi ladata tablet-tietokoneeseen tai älypuhelimeen esimerkiksi Applen, Microsoftin tai Googlen (kukin erikseen Sovelluskaupan ylläpitäjä) sovelluskaupoista.  Tällaista sovelluskauppaa voivat koskea erilliset käyttöehdot, ja Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia Sovelluskaupan ylläpitäjän asettamia ehtoja. Lataamalla tai asentamalla mobiilisovelluksen tai käyttämällä sitä Käyttäjä hyväksyy Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA).

Etäkäyttöön tarvitaan internetyhteys. Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on (1) ostanut soveltuvan Uponor-tuotteen tai -tuotteita ja (2) rekisteröitynyt luomalla Palvelun etäkäyttöä varten henkilökohtaisen käyttäjätilin sekä aktivoinut etäkäytön.

Uponorin vastuu Palvelusta

Palvelu sekä siihen liittyvä ohjelmisto ja Sovellus (näihin rajoittumatta) sekä kaikki edellä mainittuja koskevat tiedot toimitetaan sellaisinaan. Palvelulle ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta.

Ellei laki toisin määrää, Uponor tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, menetyksestä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä. Mitkään tämän Sopimuksen ehdot eivät rajoita Uponorin vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista eivätkä vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat Uponorin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta.

Uponor ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa käytettävyyttä. Uponor pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Käyttäjille kaikista Palvelun olennaisista ongelmista. Uponor ei kuitenkaan takaa, että Käyttäjä saa tiedon kaikista tällaisista ongelmista tietyn ajan kuluessa tai ylipäätään. Palvelua tuottaessaan Uponor käyttää kolmansien osapuolten palveluja ja tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa Palvelun keskeytyksiä tai käyttökatkoja.

Uponor voi milloin tahansa omalla päätöksellään lopettaa Palvelun toimittamisen. Tällöin Uponor sitoutuu ilmoittamaan Käyttäjille etukäteen ja tarjoamaan Palvelua joko (1) kulloinkin voimassa olevan tilausjakson ajan tai (2) Uponorin ja Käyttäjän mahdollisesti sopiman jatketun tilausjakson loppuun asti.

Tietosuoja

Uponor käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti osana Palvelua. Hyväksymällä tämän Sopimuksen tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Ellei toisin ole sovittu, Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopijapuoli irtisanoo sen. Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen peruuttamalla tilauksensa. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa Sopimuksen myös silloin, jos toinen sopijapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Immateriaalioikeudet

Jos Käyttäjä toimittaa Uponorille Palvelua koskevia ideoita tai kommentteja, Uponor voi vapaasti käyttää ja hyödyntää Käyttäjän toimittamaa aineistoa ja sen sisältöä mihin tahansa Uponorin hyväksi katsomaan tarkoitukseen ilman korvausta Käyttäjälle.

Uponor Oyj sekä sen tytäryhtiöt tai kolmannen osapuolen lisenssinantajat omistavat kaikki Palvelun immateriaalioikeudet, myös ohjelmiston ja Sovelluksen (niihin rajoittumatta). Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään oikeuksia, omistusoikeuksia eikä etuja. Kaikki sellaiset oikeudet pidätetään, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty. Uponor myöntää Käyttäjälle Palvelun rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden sillä edellytyksellä, että Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen.

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, elleivät Käyttäjä ja Uponor ole muuta sopineet. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kieltoa, jonka mukaan Palvelua tai mitään sen osaa ei saa lisensoida, myydä, jaella, kopioida, jäljentää, vuokrata, siirtää, luovuttaa, muokata, lähettää, takaisinmallintaa tai muuten hyödyntää kaupallisesti.

Uponor ja/tai Smatrix ovat Uponor Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai tuotenimiä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Ellei voimassa oleva pakottava lainsäädäntö toisin määrää, kaikissa Palveluun liittyvissä asioissa noudatetaan Saksan lakeja ja kaikki siihen liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Frankfurtin käräjäoikeudessa Saksassa.

Edellä todettuun lisätään rajoitettu poikkeus, jonka mukaan Palvelua kuluttajina käyttäviä Euroopan unionin asukkaita koskevat Palvelussa ja Sopimuksessa sekä niihin mahdollisesti liittyvissä kiistoissa sen jäsenvaltion lait, jonka asukas Käyttäjä on. Jos Käyttäjä on kuluttaja, hänen asuinpaikkansa tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa riita-asioissa. Euroopan unionissa asuvat kuluttajakäyttäjät voivat viedä tällaiset riita-asiat myös paikalliseen kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajan lakisääteiset oikeudet

Tämä Sopimus ja erityisesti siihen sisältyvät vastuunrajoitukset eivät sulje pois vastuuta, jota ei voimassa olevan pakottavan lainsäädännön mukaan voi sulkea pois. Käyttäjillä voi olla oikeuksia tai muutoksenhakukeinoja, joita tässä ei ole selitetty. Käyttäjää koskevan paikallisen lain nojalla Uponor voi olla vastuussa tietyistä Palvelun virheistä ja puutteista, vaikka sitä ei tässä mainita.

Muutokset

Uponor pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai päivittää tätä Sopimusta ja alkaa veloittaa Palvelun käytöstä omalla päätöksellään ja erikseen ilmoittamatta. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Käyttäjällä on aina oikeus irtisanoa Sopimus, kun muutetut ehdot tulevat voimaan.

© Copyright Uponor Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.